अकोला जिल्हा पत्रकार टीम

अकोला जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 
१. अकोला  तालुका प्रतिनिधी
रिक्त  
२. अकोट  तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
३. तेल्हारा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
४. पातूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
 ५. बार्शीटाकळी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
६. बाळापूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
 ७. मुर्तीजापूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त