अमरावती जिल्हा पत्रकार टीम

अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी
 रिक्त 
१. अमरावती तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. चांदूर बाजार तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. चांदूर रेल्वे तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. चिखलदरा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. अचलपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
६. अंजनगाव सुर्जी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. तिवसा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. धामणगाव रेल्वे तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. धारणी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. दर्यापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
११. नांदगाव खंडेश्वर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१२. भातुकली तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. मोर्शी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१४. वरुड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त