कोल्हापूर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र  पत्रकार टीम (९ पत्रकार)
>कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी ( श्री.जीवन पाटील – मो. ९१३०२३२०२० )
>कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी (कु.अस्मिता सरमळकर )
कोल्हापूर लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>हातकणंगले लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.अमित गिरी)
करवीर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>कागल तालुका प्रतिनिधी ( श्री.सुनील कुंभार – मो. ९७६७५५७९५८ ) 
आजरा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
गगनबावडा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
गडहिंग्लज तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>चंदगड तालुका प्रतिनिधी ( श्री.प्रकाश जाधव – मो. ९१७५६९९२७९ )
पन्हाळा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
भुदरगड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
राधानगरी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>शाहुवाडी तालुका प्रतिनिधी ( श्री.प्रकाश पाटील – मो. ८२८६३५३५८० )
>शिरोळ तालुका प्रतिनिधी ( श्री.विनायक कदम – मो. ९७६२३१५४९१ )
हातकणंगले तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>चंदगड विधानसभा प्रतिनिधी ( श्री.लक्ष्मण मनवाडकर – मो. ७०३८८६६७२७ )
राधानगरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कागल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
करवीर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>शाहुवाडी विधानसभा प्रतिनिधी ( श्री.बंडू मांगरूळकर – मो. ८४२५००४७९० ) 
हातकणंगले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
इचलकरंजी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिरोळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोल्हापूर शहर प्रतिनिधी (रिक्त)
>इचलकरंजी शहर प्रतिनिधी ( श्री.संतोष चव्हाण – मो. ९७६४९७३३६२ )
>कुंदनूर ता.चंदगड प्रतिनिधी ( श्री.संतोष राऊत – मो.९४०३२३२१०६ )