चंद्रपूर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (४ पत्रकार)
>चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी  ( श्री.विनोद शिंदे – मो. ८९७५७२८२३३ ) 
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी  ( कु.लोहेश्वरी गोटेफोडे – मो. ८३२९५४४७०५ )
चंद्रपूर लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>चिमूर-गडचिरोली लोकसभा प्रतिनिधी ( श्री.श्रीहरी सातपुते – मो. ९८९००५२०५१ )
चंद्रपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)   
वरोरा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
भद्रावती तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
चिमूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
नागभीड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
ब्रम्हपुरी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सिंदेवाही तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मूल तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
गोंडपिंपरी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
पोंभूर्णा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सावली तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
राजुरा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>कोरपना तालुका प्रतिनिधी  ( श्री.दादासाहेब ढेपे – मो. ९४२१८११२७८८ )
जिवती तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
बल्लारपूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
राजुरा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चंद्रपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बल्लारपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भद्रावती विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वरोरा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चिमूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चंद्रपूर शहर  प्रतिनिधी (रिक्त)
शहर  प्रतिनिधी (रिक्त)
शहर  प्रतिनिधी (रिक्त)