जळगाव जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (३ पत्रकार)
>जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.परेश वाणी)
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
जळगाव लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
चाळीसगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
भडगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
पाचोरा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
जामनेर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
पारोळा तालुका प्रतिनिधी  रिक्त
>एरंडोल तालुका प्रतिनिधी  (श्री.समाधान पाटील) 
>धरणगाव तालुका प्रतिनिधी  (श्री.शुभम ठाकरे) 
भुसावळ तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मुक्ताईनगर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
अमळनेर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
चोपडा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
यावल तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
रावेर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
बोदवड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
चोपडा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रावेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भुसावळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अमळनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
एरंडोल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चाळीसगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पाचोरा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जामनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुक्ताईनगर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव शहर  प्रतिनिधी (रिक्त)