जळगाव जिल्हा पत्रकार टीम

जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त
१. जळगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
२. चाळीसगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. भडगाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. पाचोरा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. जामनेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. पारोळा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. एरंडोल तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. धरणगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. भुसावळ तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. मुक्ताईनगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
११. अमळनेर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१२. चोपडा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
१३. यावल तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१४. रावेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१५. बोदवड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त