जळगाव

जळगाव जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १०००/- रुपये)
कालावधी : १ ऑगस्ट २०१९  ते ३१ जुलै २०२०

१)
२)
३)
४)
५)

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १००/- रुपये)
कालावधी : १ ऑगस्ट २०१९  ते ३१ जुलै २०२०

१)
२)
३)
४)
५)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *