जालना जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (० पत्रकार)
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
जालना तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
अंबड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
भोकरदन तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
बदनापूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
घनसावंगी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
परतूर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
मंठा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त) 
जाफराबाद तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
परतूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
घनसावंगी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
जालना शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
बदनापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
भोकरदन विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
जालना शहर प्रतिनिधी (रिक्त)