जालना जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

जालना जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
जालना जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
परतूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
घनसावंगी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
जालना शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
बदनापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
भोकरदन विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार (१२००)+१०००+१००० 

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार (१७००)+५००+१०००

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार (२२००)+१०००