जालना जिल्हा पत्रकार टीम

जालना जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१.जालना तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
२.अंबड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
३.भोकरदन तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
४.बदनापूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५.घनसावंगी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
६.परतूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
७.मंठा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
८.जाफराबाद तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
७.पारशिवनी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
८.रामटेक तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
९.हिंगणा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
१०.मौदा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
११.कामठी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१२.उमरेड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१३.भिवापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१४.कुही तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त