ठाणे जिल्हा पत्रकार टीम

ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी  

रिक्त 
१. ठाणे शहर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
२. कल्याण तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. मुरबाड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. भिवंडी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. शहापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. उल्हासनगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. अंबरनाथ तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
८. नवी मुंबई तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त