धाराशिव जिल्हा पत्रकार टीम

 

श्री.बिरू माने-पाटील – धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी

धाराशिव जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त   
१. धाराशिव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
२. तुळजापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. उमरगा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. लोहारा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. कळंब तालुका प्रतिनिधी
रिक्त   
६. भूम तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. वाशी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. परांडा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त