धुळे जिल्हा पत्रकार टीम

उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.दिनेश शिंदे  मो.९०४९४८४९७६  
धुळे जिल्हा पत्रकार टीम  (पत्रकार)
धुळे जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
धुळे जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
धुळे ग्रामीण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धुळे शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिंदखेडा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिरपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)