धुळे जिल्हा पत्रकार टीम

धुळे जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 
१. धुळे तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
२. शिरपूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. साक्री तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. शिंदखेडा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री. महेश राजेंद्र धनगर
डेटलाईन :- दोडाईचा वार्ताहर
मोबा. :-९५४५८९३७३६ / ८४८३८४९१८९
ईमेल :- dhangarmahesh@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.दोडाईचा ता.शिंदखेडा जि.धुळे  पिन-४२५४०८ 


पत्रकार क्र. २                                                     
नाव. :- श्री.उदय दत्तात्रय भदाणे  
डेटलाईन :- दहिवेल वार्ताहर
मोबा. :- ९४०५२०२०८७
ईमेल :-
पत्ता : मु.पो.दहिवेल ता.साक्री जि.धुळे