धुळे जिल्हा पत्रकार टीम

 

बाळकडू अधिकृत पत्रकार टीम 

१. श्री. कमलेश मनोहर पाटील 

 

 

 

धुळे जिल्हा प्रतिनिधी 

रिक्त 
१. धुळे तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
२. शिरपूर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. साक्री तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. शिंदखेडा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त