नंदुरबार जिल्हा पत्रकार टीम

उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.दिनेश शिंदे  मो.९०४९४८४९७६  

नंदुरबार जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अक्कलकुवा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शहादा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त) 
नंदुरबार विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नवापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार (१२००)+१०००+१००० 

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार (१७००)+५००+१०००

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार (२२००)+१०००