नगर जिल्हा पत्रकार टीम

 

नगर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. नगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. अकोले तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. कर्जत तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. कोपरगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. जामखेड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
६. नेवासा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. पाथर्डी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. पारनेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. राहाता तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१०. राहुरी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
११. शेवगांव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१२. श्रीगोंदा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. श्रीरामपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१४. संगमनेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त