नगर जिल्हा पत्रकार टीम

नगर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. नगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. अकोले तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. कर्जत तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. कोपरगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. जामखेड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
६. नेवासा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
७. पाथर्डी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. पारनेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. राहाता तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१०. राहुरी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
११. शेवगांव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१२. श्रीगोंदा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. श्रीरामपूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१४. संगमनेर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री.महेश रोहिदास पवार.
डेटलाईन :- वाघापूर वार्ताहर 
मोबा. :- ९८५०५५९४०२  
ईमेल :- maheshpawar9850559402@gmail.com
पत्ता :- मु.बोरी पो.वाघापूर ता.अकोले जि.अहमदनगर  पिन-


पत्रकार क्र. :- २ 
नाव. :- श्री.अमोल सुनिल साबळे.
डेटलाईन :- बोरी वार्ताहर 
मोबा. :- ७०३०२०७५३०  
ईमेल :- sabalea067@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.बोरी ता.अकोले जि.नगर पिन- 


पत्रकार क्र. :- ३ 
नाव. :- श्री.सुभाष सुखदेव थोरात.
डेटलाईन :- वाळवणे वार्ताहर 
मोबा. :- ९५६१९७९७३७, ९४०५५८५७५७.
ईमेल :- subhashthoratr@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.वाळवणे ता.पारनेर जि. नगर  पिन-४१४३०१ 


पत्रकार क्र. :- ४ 
नाव. :- श्री.सुधिर नानाभाऊ पठारे.
डेटलाईन :- निघोज वार्ताहर 
मोबा. :- ८६९८३३१३२९ / ९८९००९४१८४  
ईमेल :- sudhirpathare2012@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.निघोज, तुकाईमळा ता.पारनेर जि.नगर  पिन-४१४३०६ 


पत्रकार क्र. :- ५ 
नाव. :- श्री.जगदीश कैलास सोनवणे.
डेटलाईन :- पिंपरी जलसेन वार्ताहर 
मोबा. :- ९४०४४०२५६४
ईमेल :- jagdishksonawane@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.पिंपरी जलसेन ता.पारनेर जि.नगर  पिन-


पत्रकार क्र. :- १३
नाव. :- श्री.नितीन पोपट रोही.
डेटलाईन :- श्रीगोंदा वार्ताहर 
मोबा. :- ९०११४१९४६५
ईमेल :- info@balkadu.com
पत्ता :- मु.पो.श्रीगोंदा ता.श्रीगोंदा जि.नगर