नगर जिल्हा पत्रकार टीम

उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.दिनेश शिंदे  मो.९०४९४८४९७६  

नगर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
नगर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)  
अकोले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संगमनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिर्डी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोपरगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीरामपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नेवासा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शेवगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राहुरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पारनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नगर शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
श्रीगोंदा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

१४.१ नगर. विजय रामू रासकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.२ नगर. समीर राजाराम मचे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.३ नगर. सोपान शिवाजी गुंजाळ (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.४ नगर. शुभम आण्णासाहेब कुसळकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.५ नगर. किरण अनिल थोरात (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.६ नगर. आकाश जालिंदर कोल्हे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.७ नगर. प्रशांत अरुण झाडे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.८ नगर. बाळासाहेब शिवराम पोपळघट (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.९ नगर. सुभाष बाबाजी घोलप (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.१० नगर. सोमनाथ संजय झाकणे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.११ नगर. हनुमंत रखमाजी शिंदे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१४.१२ नगर. विनायक भास्कर झावरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार