नांदेड जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (८ पत्रकार)
>नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.माधव बेटकर)
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
>नांदेड लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.एकनाथ मोगरकर)
नांदेड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त) 
अर्धापूर तालुका प्रतिनिधी  (श्री.गंगाधर राजेगोरे)
भोकर तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
बिलोली तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
देगलूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
धर्माबाद तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
हदगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
हिमायतनगर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>कंधार तालुका प्रतिनिधी (श्री.सुभाष शिंदे)
किनवट तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>लोहा तालुका प्रतिनिधी (श्री.अनिकेत सुरणर)
माहूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मुदखेड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मुखेड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>नायगाव तालुका प्रतिनिधी  (श्री.वसंत जाधव)
उमरी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>कंधार-लोहा विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.सुर्यकांत कल्हाळे)
>शिरढोण जि.प.गट प्रतिनिधी (श्री.गोविंद खुर्दामळे)