नांदेड जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

नांदेड जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

२२.१ नांदेड. माधव शेषेराव बेटकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार