नांदेड जिल्हा पत्रकार टीम

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. नांदेड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
२. अर्धापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. भोकर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. बिलोली तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. देगलूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. धर्माबाद तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. हदगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. हिमायतनगर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. कंधार तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. किनवट तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
११. लोहा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१२. माहूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. मुदखेड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१४. मुखेड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१५. नायगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१६. उमरी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त