नागपूर

नागपूर जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

(श्री.जितेंद्र बिलवणे  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. जितेंद्र भोजराज बिलवणे – (बाळकडू नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी)