नाशिक जिल्हा पत्रकार टीम

उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.दिनेश शिंदे  मो.९०४९४८४९७६  

नाशिक जिल्हा पत्रकार टीम  (पत्रकार)
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी (महिला – रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

१३.१ नाशिक. दिनेश मधुकर शिंदे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२ नाशिक. सतिश खंडेराव गुरगुडे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३ नाशिक. बाबासाहेब माणिकराव गीते (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.४ नाशिक. रघुनाथ मधुकर कापसे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.५ नाशिक. निलेश दत्तात्रय अलई (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.६ नाशिक. ललित भिला आहेर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.७ नाशिक. सामिरखान अमानुल्लाखान पठाण (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.८ नाशिक. राजेश जयराम पवार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.९ नाशिक. अमोल विजय राजगुरू (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१० नाशिक. किशोर सुभाष देवढे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.११ नाशिक. मंगेश चांगदेव देवढे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१२ नाशिक. जनार्दन विजय चव्हाण (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१३ नाशिक. दिपक बाळासाहेब दरगुडे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१४ नाशिक. दिपक विष्णू भोयटे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१५ नाशिक. नागेश पोपट खैरनार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१६ नाशिक. प्रसाद रावसाहेब शिंदे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१७ नाशिक. बापू दौलतराव शिंदे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१८ नाशिक. राजेंद्र पुंडलिकराव जाधव (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.१९ नाशिक. विकास बाळासाहेब जगताप (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२० नाशिक. विकास अशोक जाधव (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२१ नाशिक. सचिन रामनाथ न्याहारकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२२ नाशिक. समाधान दशरथ वारुंगसे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२३ नाशिक. सागर दिलीप अहिरराव (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२४ नाशिक. सुनिल चंद्रकांत क्षीरसागर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२५ नाशिक. मंदार हेमंत खानापूरकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२६ नाशिक. सागर अशोक गायकवाड (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२७ नाशिक. दिपक भाऊसाहेब शेलार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२८ नाशिक. चेतन बबन गांगुर्डे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.२९ नाशिक. कुणाल शांताराम भामरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३० नाशिक. अमित दिलीप पाटील (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३१ नाशिक. वैशाली आनंदा पवार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३२ नाशिक. सुनिता दिनेश आहेर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३३ नाशिक. सुनील बबन पोळ (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३४ नाशिक. समाधान भाऊसाहेब कोकाटे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३५ नाशिक. सुयोग वसंत जायभावे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१३.३६ नाशिक. योगेश गंगाधर चव्हाण (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार