नाशिक जिल्हा पत्रकार टीम

नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 
१. नाशिक तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. त्रंबक तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. इगतपुरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. सिन्नर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. निफाड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. येवला तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. नांदगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. चांदवड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. देवळा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१०. मालेगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
११. सटाणा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१२. कळवण तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. सुरगणा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त  
१४. दिंडोरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१५. पेठ तालुका प्रतिनिधी
रिक्त


पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री. दिपक छबू घायाळ
डेटलाईन :- विंचूर वार्ताहर
मोबा. :- ९८२२८८१२४०
ईमेल :- dipakghayal1240@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.विष्णूनगर, विंचूर  ता.निफाड  जि.नाशिक  पिन-४२२३०५ 


पत्रकार क्र. :- २
नाव. :- श्री. अभिषेक मनोहर देशमुख.
डेटलाईन :- नाशिक वार्ताहर
मोबा. :- ९१५८६३५३७२
ईमेल :- abhishekmd1992@gmail.com
पत्ता :- n-42 tc-1.11/8 पवन नगर, सिडको, ता.जि.नाशिक   


नाव. :- श्री. समाधान भाऊसाहेब कोकाटे.
डेटलाईन :- भेंडाळी वार्ताहर
मोबा. :- ७२६२९९३४११
ईमेल :- samadhankokate273411@gmail.com
पत्ता :- मु.बागलवाडी पो.भेंडाळी ता.निफाड जि.नाशिक पिन-४२२२१० 


पत्रकार क्र. :- ९     
नाव. :- श्री. महेश सुभाष गायकवाड.
डेटलाईन :- धोडंबे वार्ताहर
मोबा. :- ९७६५१९२८८९
ईमेल : info@balkadu.com
पत्ता :- मु.पो.धोडंबे ता.चांदवड जि.नाशिक  पिन-४२३११७ 


पत्रकार क्र. :- १२  
नाव. :- श्री. निलेश दत्तात्रय अलई  
डेटलाईन :- नामपूर वार्ताहर
मोबा. :- ८८०६५१४३९९
ईमेल :- nileshalai12345@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नाशिक