परभणी जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

परभणी जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
परभणी जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
परभणी जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त) 
जिंतूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
परभणी शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गंगाखेड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पाथरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार (१२००)+१०००+१००० 

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार (१७००)+५००+१०००

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार (२२००)+१०००