पालघर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (५ पत्रकार)

>पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.मनोज पाटील) 
पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)

पालघर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
वसई तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
वाडा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>जव्हार तालुका प्रतिनिधी  (श्री.जितेंद्र मोरघा) 
>मोखाडा तालुका प्रतिनिधी  (श्री.सोमा वारे)
डहाणू तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
तलासरी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
विक्रमगड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
डहाणू विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>विक्रमगड विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.रवी गारे)
पालघर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बोईसर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नालासोपारा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>वसई विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.ज्ञानदेव घुले)

पालघर शहर प्रतिनिधी (रिक्त)

श्री.मनोज पाटील – पालघर जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)