पालघर जिल्हा पत्रकार टीम

पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. पालघर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. वसई तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. वाडा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. जव्हार तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. मोखाडा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. डहाणू तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. तलासरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. विक्रमगड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री.विद्याधर श्रीनिवास चेंडेकर    
डेटलाईन :- वसई रोड वार्ताहर
मोबा. :- ९२७३६९९९३१
ईमेल :- vschendekar999@gmail.com
पत्ता :- ए-१०९, सुरेंद्र स्मृती, छ.शिवाजी चौक, आनंद नगर, वसई रोड(प.), ता.वसई जि.पालघर  पिन-४०१२०२ 


पत्रकार क्र. :- २
नाव. :- श्री.सुमित दशरथ पाटील.  
डेटलाईन :- गोवाडे वार्ताहर
मोबा. :- ९२०९२४४९४
ईमेल :- patilsumit4494@gmail.com
पत्ता :- मु.तामसई पो.गोवाडे ता.जि.पालघर पिन.४०१४०३ 


पत्रकार क्र. :- ३
नाव. :- श्री.सोनु झिपाजी शेळके
डेटलाईन :- नालासोपारा वार्ताहर
मोबा. :- ९९२२२७७९८१
ईमेल :- sonushelke98@gmail.com
पत्ता :- बी,202 साई गौरव अपार्टमेंट, सर्वोदय वसाहत, टाकी रोड नालासोपारा ईस्ट, ता.वसई  जि.पालघर  पिन-४०१२०९