पालघर जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (४ पत्रकार)

पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.मनोज पाटील) 
पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)

पालघर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
वसई तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
वाडा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>जव्हार तालुका प्रतिनिधी  (श्री.जितेंद्र मोरघा) 
मोखाडा तालुका प्रतिनिधी  (श्री.सोमा वारे)
डहाणू तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
तलासरी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
विक्रमगड तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
डहाणू विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विक्रमगड विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.रवी गारे)
पालघर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बोईसर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नालासोपारा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वसई विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

पालघर शहर प्रतिनिधी (रिक्त)

श्री.मनोज पाटील – पालघर जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)