पालघर जिल्हा पत्रकार टीम

पालघर जिल्हा प्रतिनिधी  

रिक्त 
१. पालघर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. वसई तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
३. वाडा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. जव्हार तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. मोखाडा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. डहाणू तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. तलासरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. विक्रमगड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त