बीड जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

बीड जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
बीड जिल्हा प्रतिनिधी  (रक्त)
बीड जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
गेवराई विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माजलगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बीड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
आष्टी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
केज विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
परळी वैजनाथ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

२३.१ बीड. अमोल सुरेशराव सोनार (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार