मुंबई शहर-उपनगर पत्रकार टीम

मुंबई  विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.पंडित मोहिते-पाटील  मो.९५९४९४६०४४   

मुंबई शहर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
धारावी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सायन कोळीवाडा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वडाळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माहीम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वरळी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिवडी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भायखळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मलबार हिल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुंबादेवी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कुलाबा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बोरीवली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दहिसर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मागाठाणे विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुलुंड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विक्रोळी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भांडूप विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जोगेश्वरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दिंडोशी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चारकोप विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मालाड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गोरेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्सोवा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विलेपार्ले विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
घाटकोपर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
घाटकोपर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अणुशक्तीनगर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चेंबूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कुर्ला विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कलिना विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार

१.१ मुंबई. पंडित मोतीराम मोहिते-पाटील (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.२ मुंबई. आनंद गणपत मांडरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.३ मुंबई. सचिन शशिकांत माने (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र) 

१.४ मुंबई. जयदिप बबनराव साळेकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.५ मुंबई. ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.६ मुंबई. गणेश मानाजी शेळके (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.७ मुंबई. धीरज तुकाराम पडळकर (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.८ मुंबई. बाळू बबनराव राऊत (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.९ मुंबई. मुकेश बाजीराव गोरे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.१० मुंबई. संदिप रमेश म्हात्रे (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.११ मुंबई. अक्षय मोहन नाईक (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.१२ मुंबई. आनंदा सखाराम पाटील (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.१३ मुंबई. कु.प्राजक्ता अरुण चव्हाण (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.१४ मुंबई. बाळासाहेब सिताराम उगले (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

१.१५ मुंबई. भूपेश पद्माकर पाटील (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार