मुंबई शहर-उपनगर पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१८ पत्रकार)
>मुंबई महानगर प्रतिनिधी  (श्री.पंडित मोहिते-पाटील)
मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
>मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.जयदिप साळेकर)
मुंबई उपनगर  जिल्हा प्रतिनिधी  (कु.अंकिता जाधव)
>उत्तर मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.संदिप म्हात्रे)
उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.धीरज पडळकर)
>दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.गणेश शेळके)
दक्षिण मुंबई लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धारावी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सायन कोळीवाडा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>वडाळा विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.सचिन माने)
माहीम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>वरळी विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.दिपक यादव)
>शिवडी विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.ज्ञानेश्वर घुले)
भायखळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मलबार हिल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुंबादेवी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कुलाबा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बोरीवली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दहिसर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मागाठाणे विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुलुंड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विक्रोळी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>भांडूप विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.प्रवीण राहटे)
जोगेश्वरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दिंडोशी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चारकोप विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.भूपेश पाटील)
मालाड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गोरेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्सोवा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
विलेपार्ले विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.हरेश गोतावडे)
>चांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.हेमंत शेरखाने)
>घाटकोपर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.बाळू राऊत)
घाटकोपर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.बाळासाहेब उगले)
मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.वसंत माईगडे)
>अणुशक्तीनगर विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.आनंद मांडरे)
चेंबूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कुर्ला विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कलिना विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धारावी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
सायन कोळीवाडा विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
वडाळा विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
माहीम विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
वरळी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
शिवडी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
भायखळा विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मलबार हिल विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मुंबादेवी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
कुलाबा विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
बोरीवली विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
दहिसर विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मागाठाणे विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मुलुंड विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
विक्रोळी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
भांडूप विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
जोगेश्वरी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
दिंडोशी विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
कांदिवली विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
चारकोप विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मालाड विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
गोरेगाव विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
वर्सोवा विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पश्चिम विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
अंधेरी पूर्व विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
विलेपार्ले विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
चांदिवली विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
घाटकोपर पश्चिम विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
घाटकोपर पूर्व विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
मानखुर्द-शिवाजीनगर विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
>अणुशक्तीनगर विभाग प्रतिनिधी (श्री.मुकेश गोरे)
चेंबूर विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
कुर्ला विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
कलिना विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पूर्व विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)
वांद्रे पश्चिम विभाग प्रतिनिधी (रिक्त)

 

 

श्री.पंडित मोहिते-पाटील – मुंबई महानगर प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

श्री.जयदिप साळेकर – मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री.आनंद मांडरे – अनुशक्तीनगर विधानसभा प्रतिनिधी जि.मुंबई (नियुक्तीपत्र)

श्री.दिपक यादव – वरळी विधानसभा प्रतिनिधी जि.मुंबई (नियुक्तीपत्र)

श्री.सचिन माने – वडाळा विधानसभा प्रतिनिधी जि.मुंबई (नियुक्तीपत्र)

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री.हेमंत शेरखाने – चांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी जि.मुंबई (नियुक्तीपत्र)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई महानगर प्रतिनिधी  
श्री.पंडित मोतीराम मोहिते-पाटील  
मुंबई शहर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त
१ : बोरीवली, दहिसर, मागठाणे – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त 
२ : कांदिवली, चारकोप, मालाड – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त 
३ : जोगेश्वरी, दिंडोशी, गोरेगाव – विभाग प्रतिनिधी
रिक्त
४ : वर्सोवा, अंधेरी – विभाग प्रतिनिधी
रिक्त
५ : विलेपार्ले, वांद्रे – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त
६ : चांदिवली, कुर्ला, कलिना – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त
७ : मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप – विभाग प्रतिनिधी
रिक्त
८ : घाटकोपर, मानखुर्द-शिवाजीनगर – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त
९ : अणुशक्तीनगर, चेंबूर, सायन-कोळीवाडा – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त
१० : धारावी, वडाळा, माहीम, दादर-प्रभादेवी – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त
११ : वरळी, शिवडी, भायखळा – विभाग प्रतिनिधी
रिक्त
१२ : मलबार-हिल, मुंबादेवी, कुलाबा – विभाग प्रतिनिधी  
रिक्त