यवतमाळ जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम विदर्भ विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.गोपाल मोकलकर  मो.९९२३८२२५५७

यवतमाळ जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
वणी यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वणी यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
राळेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राळेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
दिग्रस विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दिग्रस विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
आर्णी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
आर्णी विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
पुसद विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पुसद विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
उमरखेड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उमरखेड विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)