यवतमाळ जिल्हा पत्रकार टीम

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त
१. यवतमाळ तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. उमरखेड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. झरी जामणी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. घाटंजी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. आर्णी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. केळापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. कळंब तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
८. दारव्हा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. दिग्रस तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१०. नेर तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
११. पुसद तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१२. बाभूळगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१३. महागांव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१४. मारेगांव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
१५. राळेगांव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
१६. वणी-यवतमाळ तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त