रत्नागिरी जिल्हा पत्रकार टीम

कोकण विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.नंदू वारुंगसे  मो.९५९४९४६०४४   

रत्नागिरी जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
दापोली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गुहागर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चिपळूण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रत्नागिरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार 

६.१ रत्नागिरी. सचिन लक्ष्मण कदम (ट्रेनी पत्रकार नियुक्तीपत्र)

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार 

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार