रत्नागिरी जिल्हा पत्रकार टीम

रत्नागिरी जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. रत्नागिरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. मंडणगड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. दापोली तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
४. खेड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. चिपळूण तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. गुहागर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. संगमेश्वर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
८. लांजा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
९. राजापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त

पत्रकार क्र. :- १ 
नाव. :- श्री.सचिन गणपत झोरे. 
डेटलाईन :- ताम्हाणे धनगरवाडी वार्ताहर
मोबा. :- ८६५२१५२२१४ 
ईमेल :- sachinzore806@gmail.com 
पत्ता :- मु.पो.ताम्हाणे धनगरवाडी, ता.राजापूर जि.रत्नागिरी  पिन-४१६७०२