रायगड जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१६ पत्रकार)
>रायगड जिल्हा प्रतिनिधी  (श्री.संग्राम ठाकूर) 
रायगड जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
>रायगड लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.निलेश म्हात्रे)
>मावळ लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.गणेश पवार)
>पनवेल तालुका प्रतिनिधी  (श्री.सुनील सोनवणे)
पेण तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
खालापूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
>उरण तालुका प्रतिनिधी (श्री.समाधान पाटील)
अलिबाग-पाली  तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सुधागड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
माणगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
रोहा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>मुरुड तालुका प्रतिनिधी  (श्री.बाबुराव गोळे)
श्रीवर्धन तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
म्हसळा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
महाड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
>पोलादपूर तालुका प्रतिनिधी  (श्री.रोहन कदम)
>तळा तालुका प्रतिनिधी (श्री.संदिप पवार)
>पनवेल विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.गंगाराम शिंदे)
श्रीवर्धन विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कर्जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>उरण विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.विशाल पाटील)
पेण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
>अलिबाग विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.अंकेश चवरकर)
>महाड विधानसभा प्रतिनिधी (श्री.राजेंद्र शेलार)
>पोलादपूर शहर प्रतिनिधी (श्री.प्रमोद पार्टे)
खारघर प्रतिनिधी (श्री.पांडुरंग घुले)
पनवेल प्रतिनिधी (श्री.नंदू वारुंगसे)
गट प्रतिनिधी (श्री.जितेंद्र शेडगे)

श्री.संग्राम ठाकूर – रायगड जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

श्री.निलेश म्हात्रे – रायगड लोकसभा प्रतिनिधी जि.रायगड (नियुक्तीपत्र)

श्री.बाबूराव गोळे – मुरुड तालुका प्रतिनिधी जि.रायगड (नियुक्तीपत्र)