वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम विदर्भ विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.गोपाल मोकलकर  मो.९९२३८२२५५७

वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम (० पत्रकार)
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
वाशीम शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाशीम शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रिसोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रिसोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कारंजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कारंजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार (१२००)+१०००+१००० 

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार (१७००)+५००+१०००

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार (२२००)+१०००