वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम

वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. वाशीम तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. कारंजा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. मंगरूळपीर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. मालेगाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. रिसोड तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
६. मानोरा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त