वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (० पत्रकार)
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा प्रतिनिधी  (रिक्त)
वाशीम तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
कारंजा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मंगरूळपीर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
मालेगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
रिसोड तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
मानोरा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
रिसोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाशीम शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कारंजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाशीम शहर प्रतिनिधी  (रिक्त)