संभाजीनगर जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

संभाजीनगर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त) 
सिल्लोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कन्नड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
फुलंब्री विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
संभाजीनगर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पैठण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
गंगापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वैजापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)