सांगली जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.संदीप गवळी  मो.९३२५१५१९७१   

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (पत्रकार)

सांगली जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त) 
सांगली जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)

सांगली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मिरज विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
इस्लामपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिराळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पलूस-कडेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
खानापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

टप्पा १ : ट्रेनी पत्रकार (१२००)+१०००+१००० 

टप्पा २ : ट्रेनी पत्रकार (१७००)+५००+१०००

टप्पा ३ : ट्रेनी पत्रकार (२२००)+१०००