सांगली जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (१ पत्रकार)

>सांगली जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.विशाल टेके) 
सांगली जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
सांगली लोकसभा प्रतिनिधी (रिक्त)

सांगली-मिरज तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
शिराळा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
वाळवा तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
पलूस तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
खानापूर तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
आटपाडी तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
तासगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
कवठे–महांकाळ तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
जत तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
कडेगाव तालुका प्रतिनिधी  (रिक्त)
सांगली विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मिरज विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
इस्लामपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
शिराळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पलूस-कडेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
खानापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सांगली शहर प्रतिनिधी (रिक्त)