सांगली जिल्हा पत्रकार टीम

सांगली जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 

१. सांगली-मिरज तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. शिराळा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. वाळवा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. पलूस तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. खानापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. आटपाडी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. तासगाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
८. कवठेमहांकाळ तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. जत तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. कडेगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त