सांगली जिल्हा पत्रकार टीम

सांगली जिल्हा प्रतिनिधी
रिक्त 

१. सांगली-मिरज तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. शिराळा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. वाळवा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. पलूस तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
५. खानापूर तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
६. आटपाडी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
७. तासगाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
८. कवठेमहांकाळ तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
९. जत तालुका प्रतिनिधी
रिक्त
१०. कडेगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
 

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री.कृष्णा मच्छिंद्र मोरे.
डेटलाईन :- सोरडी वार्ताहर
मोबा. :- ८६००९४०६२५
ईमेल :- krishnamore4797@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.सोरडी  ता.जत जि.सांगली  पिन-४१६४१२


पत्रकार क्र. :- ९
नाव. :- श्री.रोहित काशिनाथ शिंदे.
डेटलाईन :- ढालगाव वार्ताहर
मोबा. :- ८८८८५०१४१५
ईमेल :- shinderohit15697@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.ढालगाव  ता.कवठे-महांकाळ  जि.सांगली  पिन-४१६४०३