सातारा जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.संदीप गवळी  मो.९३२५१५१९७१   

सातारा जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
सातारा जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
सातारा जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
फलटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाई विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कोरेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कराड दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पाटण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सातारा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)