सातारा जिल्हा पत्रकार टीम

सातारा जिल्हा प्रतिनिधी
श्री. किशोरकुमार गांधी. (मोबा.९९७०४३६४५३)
१. सातारा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
२. कराड तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 
३. वाई तालुका प्रतिनिधी
श्री. नारायण सणस. (मोबा.९५०३४०२१४७)
४. महाबळेश्वर तालुका प्रतिनिधी
श्री. राहुल शेलार. (मोबा.९४२२६०४४२०) 
५. फलटण तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
६. माण तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
७. खटाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
८. कोरेगाव तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
९. पाटण तालुका प्रतिनिधी
श्री.अंकुश रामचंद्र सोमार्डे. (मोबा.९६३७७८३६९८) 
१०. जावळी तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 
११. खंडाळा तालुका प्रतिनिधी
रिक्त 

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री.किशोरकुमार रघुनाथ गांधी.
डेटलाईन :- सातारा जिल्हा प्रतिनिधी
मोबा. :- ९९७०४३६४५३
ईमेल :- kishorg257@gmail.com
पत्ता :- मु.पो. वाई  ता. वाई  जि. सातारा


पत्रकार क्र. :- २
नाव. :- श्री.निमिश रमेशकुमार शहा.
डेटलाईन :- सातारा तालुका प्रतिनिधी
मोबा. :- ९४२२४०२५४२
ईमेल :- nimish.shah.nc@gmail.com
पत्ता :- प्लॉट नं.१००/ब, कांगा कॉलनी, सदर बझार, सातारा  ता. जि. सातारा


पत्रकार क्र. :- ३ 
नाव. :- श्री.धनंजय सोमनाथ खोले.
डेटलाईन :- शाहूपुरी वार्ताहर
मोबा. :- ९६३७१८१५०८
ईमेल :-
पत्ता :- १९/२ ब, दत्त दिगंबर कॉलनी, शाहूपुरी  ता.जि.सातारा


पत्रकार क्र. :- ४
नाव. :- श्री.नारायण सखाराम सणस
डेटलाईन :- वाई तालुका प्रतिनिधी
मोबा. :- ९५०३४०२१४७
ईमेल :-
पत्ता :- मु.पो.वाई ता.वाई जि.सातारा


पत्रकार क्र. :- ५
नाव. :- श्री.राहुल सुभाष शेलार.
डेटलाईन :- महाबळेश्वर तालुका प्रतिनिधी
मोबा. :- ९४२२६०४४२०
ईमेल :-
पत्ता :- कोळी आळी, महाबळेश्वर ता.महाबळेश्वर जि.सातारा


पत्रकार क्र. :- ६ 
नाव. :- श्री.सुनील अनंत बडे.
डेटलाईन :- पुसेगांव वार्ताहर
मोबा. :- ९८५०७८१२२५, ९६८९८३४८७४
ईमेल :- sunilbade20@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.पुसेगाव ता.खटाव जि.सातारा  पिन-४१५५०२


पत्रकार क्र. :- ७ 
नाव. :- श्री.अंकुश रामचंद्र सोमार्डे.
डेटलाईन :- पाटण तालुका प्रतिनिधी
मोबा. :- ९६३७७८३६९८
ईमेल :- ankushsomarde006@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.धायटी  ता.पाटण  जि.सातारा  पिन-४१५५२०


पत्रकार क्र. :- ८
नाव. :- श्री.योगेश विठ्ठल धायगुडे.
डेटलाईन :- लोणंद वार्ताहर
मोबा. :- ७२१९३६३९३६
ईमेल :- yogeshdhaigude1988@gmail.com
पत्ता :- मु.पो.लोणंद ता.खंडाळा जि.सातारा  पिन-४१५५२१