सोलापूर जिल्हा पत्रकार टीम

पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.संदीप गवळी  मो.९३२५१५१९७१   

सोलापूर जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त) 
करमाळा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माढा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बार्शी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मोहोळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सोलापूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सोलापूर शहर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सोलापूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अक्कलकोट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पंढरपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सांगोला विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
माळशिरस विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)