हिंगोली जिल्हा पत्रकार टीम

मराठवाडा विभाग प्रतिनिधी (समन्वयक)
मा.श्री.विनोद गोरे  मो.८६०५३१३२०२  

हिंगोली जिल्हा पत्रकार टीम (पत्रकार)
हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
वसमत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कळमनुरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगोली शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)