हिंगोली जिल्हा पत्रकार टीम

बाळकडू वृत्तपत्र पत्रकार टीम (३ पत्रकार)
>हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी (श्री.गोपालराव सरनायक)
हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
>हिंगोली लोकसभा प्रतिनिधी (श्री.चंद्रकांत मस्के)
हिंगोली तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
औंधा तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
वसमत तालुका प्रतिनिधी (श्री.संतोष शिंदे )
कळमनुरी तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
सेनगाव तालुका प्रतिनिधी (रिक्त)
वसमत विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कळमनुरी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगोली शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगोली शहर प्रतिनिधी (रिक्त)

श्री.गोपालराव सरनायक – हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी (नियुक्तीपत्र)

श्री.चंद्रकांत मस्के – हिंगोली लोकसभा प्रतिनिधी जि.हिंगोली (नियुक्तीपत्र)