हिंगोली जिल्हा पत्रकार टीम

हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी  
रिक्त 
१. हिंगोली तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
२. औंधा तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
३. बसमत तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
४. कळमनुरी तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त
५. सेनगाव तालुका प्रतिनिधी  
रिक्त 

पत्रकार क्र. :- १
नाव. :- श्री.गोपालराव तुकारामजी सरनायक
डेटलाईन :- बळसोड वार्ताहर
मोबा. :- ९९२३०१८४६६
ईमेल :- gopal.sarnayak12345@gmail.com
पत्ता :- प्लॉट न.३१, संत नामदेवनगर, अकोला बायपास, छत्रपती शिवाजी चौक, बळसोड, ता.जि.हिंगोली  पिन-४३१५१३