“बाळकडू” मासिक व ऑनलाईन वृत्तपत्र साठी पत्रकार पाहिजेत. 

“पत्रकार पाहिजेत”

नवीन वर्ष २०१८ मध्ये “बाळकडू” मासिक वृत्तपत्र “बाळकडू” ऑनलाईन न्यूज नव्या संकल्पनांसह सादर केले जात आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रात बाळकडू पत्रकारांची टीम सक्षम केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यातून किंवा प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातून कमीत कमी पाच पत्रकारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रथम संपर्क करणारास प्रथम संधी या न्यायाने गुरुवार  दि.४ जानेवारी २०१८  पर्यंत संपर्क करणाऱ्या पत्रकारांना संधी दिली जाईल. बाळकडू पत्रकार होऊ इच्छीना-या  पत्रकारांसाठी हि शेवटची संधी आहे. यानंतर पत्रकार नियुक्ती बंद केली जाईल. 

बाळकडू पत्रकारांना खालील बाबी दिल्या जातील 
(१) एक वर्षासाठी नियुक्ती पत्र.
(२) एक वर्षासाठी ओळखपत्र.
(३) मा.उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी हेलिकॉप्टर मधून केलेले हवाई छायाचित्रांचे / फोटोग्राफी चे “महाराष्ट्र देशा” हे पुस्तक.
(४) जानेवारी २०१८ मध्ये पत्रकारिता प्रशिक्षण .

बाळकडू पत्रकार होण्याची पात्रता :-
(१) वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
(२) शिक्षण कमीत कमी १२ वी उतीर्ण असावे. (अपवादात्मक १० वी.)
(३) पत्रकारितेची आवड असावी.
(४) हिंदुहृदयसम्राट श्री.बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार मान्य असावेत.

बाळकडू पत्रकार होण्यासाठी काय करावे ?
(१) प्रथम www.balkadu.com हि वेबसाईट संपूर्ण पहावी व समजून घ्यावी.
(२) मोबाईल च्या playstore मध्ये जावून balkadu app इंस्टोल करून घेणे.
(३) ९६२३३०४००७ / 9623304007  या वोट्सअप  Whatsapp  मोबाइल नंबर वर स्वतःची माहिती पाठवावी.
(४) माहिती खालील नमुन्यात असावी.
पूर्ण नाव :-
राहण्याचे ठिकाण :-
पत्रव्यवहाराचा पत्ता :- गाव.  पोस्ट.   ता.   जि.  पिन.
जन्मतारीख :-
रक्तगट :-
मोबाइल नंबर :-
ईमेल आयडी :-
कोणत्या ठिकाणी / डेटलाईन पत्रकार व्हायचेय? :-
पत्रकारितेतील काही अनुभव आहे का? :-
तुमच्याकडे असणारी इतर सामाजिक राजकीय पदे कोणती आहेत? :-

महाराष्ट्राच्या खालील सर्व विभाग, जिल्हे, तालुके, विधानसभा मतदार संघातून पत्रकार नियुक्ती केली जाणार आहे.

 * मुंबई *
विभाग १ : बोरीवली, दहिसर, मागठाणे
विभाग २ : कांदिवली, चारकोप, मालाड 
विभाग ३ : जोगेश्वरी, दिंडोशी, गोरेगाव
विभाग ४ : वर्सोवा, अंधेरी
विभाग ५ : विलेपार्ले, वांद्रे
विभाग ६ : चांदिवली, कुर्ला, कलिना
विभाग ७ : मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप
विभाग ८ : घाटकोपर, मानखुर्द-शिवाजीनगर
विभाग ९ : अणुशक्तीनगर, चेंबूर, सायन-कोळीवाडा
विभाग १० : धारावी, वडाळा, माहीम, दादर-प्रभादेवी
विभाग ११ : वरळी, शिवडी, भायखळा
विभाग १२ : मलबार-हिल, मुंबादेवी, कुलाबा
* ठाणे * 
१. ठाणे शहर   २. कल्याण   ३. मुरबाड   ४. भिवंडी   ५. शहापूर   ६. उल्हासनगर   ७. अंबरनाथ   ८. नवी मुंबई
* पालघर *
१. पालघर   २. वसई   ३. वाडा   ४. जव्हार   ५. मोखाडा   ६. डहाणू   ७. तलासरी   ८. विक्रमगड
* रायगड *
१. पनवेल   २. पेण   ३. कर्जत   ४. खालापूर   ५. उरण   ६. अलिबाग-पाली   ७. सुधागड   ८. माणगाव   ९. रोहा   १०. मुरुड   ११. श्रीवर्धन   १२. म्हसळा   १३. महाड   १४. पोलादपूर   १५. तळा  
* रत्नागिरी *
१. रत्नागिरी   २. मंडणगड   ३. दापोली   ४. खेड   ५. चिपळूण   ६. गुहागर   ७. संगमेश्वर   ८. लांजा   ९. राजापूर
* सिंधुदुर्ग *
१. सावंतवाडी   २. कणकवली   ३. कुडाळ   ४. देवगड   ५. दोडामार्ग   ६. मालवण   ७. वेंगुर्ला   ८. वैभववाडी
* नगर *
१. नगर   २. अकोले   ३. कर्जत   ४. कोपरगाव   ५. जामखेड    ६. नेवासा    ७. पाथर्डी    ८. पारनेर   ९. राहाता    १०. राहुरी    ११. शेवगांव     १२. श्रीगोंदा   १३. श्रीरामपूर   १४. संगमनेर  
* पुणे *
१. पुणे शहर   २. हवेली   ३. जुन्नर   ४. आंबेगाव   ५. खेड    ६. मावळ   ७. मुळशी   ८. वेल्हे   ९. भोर   १०. पुरंदर   ११. शिरूर   १२. दौंड   १३. बारामती   १४. इंदापूर
* सोलापूर *
१. उत्तर सोलापूर   २. दक्षिण सोलापूर    ३. अक्कलकोट    ४. बार्शी    ५. करमाळा    ६. माढा    ७. मंगळवेढा    ८. माळशिरस    ९. मोहोळ   १०. पंढरपूर    ११. सांगोल
* सातारा *
१. सातारा    २. कराड    ३. वाई   ४. महाबळेश्वर    ५. फलटण    ६. माण    ७. खटाव    ८. कोरेगाव    ९. पाटण    १०. जावळी    ११. खंडाळा
* सांगली *
१. सांगली-मिरज    २. शिराळा    ३. वाळवा     ४. पलूस    ५. खानापूर    ६. आटपाडी     ७. तासगाव    ८. कवठे–महांकाळ    ९. जत    १०. कडेगाव
* कोल्हापूर *
१. करवीर-कोल्हापूर   २. कागल    ३. आजरा    ४. गगनबावडा     ५. गडहिंग्लज     ६. चंदगड     ७. पन्हाळा     ८. भुदरगड     ९. राधानगरी     १०. शाहूवाडी     ११. शिरोळ     १२. हातकणगले
* बेळगाव सीमाभाग *
१. बेळगाव   २. निपाणी    ३. कारवर    ४. बिदर    ५. डांग
* नाशिक*
१. नाशिक   २. त्रंबक   ३. इगतपुरी  ४. सिन्नर   ५. निफाड   ६. येवला    ७. नांदगाव    ८.चांदवड   ९. देवळा    १०. मालेगाव    ११. सटाणा    १२. कळवण    १३. सुरगणा    १४. दिंडोरी    १५. पेठ
* धुळे *
१. धुळे    २. शिरपूर    ३. साक्री    ४. शिंदखेडा
* नंदुरबार *
१. नंदुरबार    २. अक्कलकुवा    ३. अक्राणी    ४. तळोदा    ५. नवापूर    ६. शहादा
* जळगाव *
१. जळगाव    २. चाळीसगाव    ३. भडगाव    ४. पाचोरा    ५. जामनेर    ६. पारोळा    ७. एरंडोल    ८. धरणगाव    ९. भुसावळ    १०. मुक्ताईनगर    ११. अमळनेर    १२. चोपडा    १३. यावल    १४. रावेर    १५. बोदवड
* संभाजीनगर *
१. संभाजीनगर  २. खुलताबाद    ३. सोयगांव    ४. सिल्लोड    ५. गंगापूर    ६. कन्नड    ७. फुलंब्री    ८. पैठण    ९. वैजापूर
* जालना *
१. जालना    २. अंबड    ३. भोकरदन    ४. बदनापूर    ५. घनसावंगी    ६. परतूर    ७. मंठा    ८. जाफराबाद
* परभणी *
१. परभणी    २. गंगाखेड    ३. सोनपेठ    ४. पाथरी    ५. मानवत    ६. सेलू    ७. पूर्णा    ८. पालम    ९. जिंतूर  
* हिंगोली *
१. हिंगोली    २. औंधा    ३. बसमत    ४. कळमनुरी    ५. सेनगाव
* नांदेड *
१. नांदेड    २. अर्धापूर    ३. भोकर    ४. बिलोली    ५. देगलूर    ६. धर्माबाद    ७. हदगाव    ८. हिमायतनगर    ९. कंधार    १०. किनवट    ११. लोहा    १२. माहूर    १३.मुदखेड    १४. मुखेड    १५. नायगाव    १६. उमरी
* बीड *
१. बीड   २. किल्ले धारूर    ३. अंबाजोगाई    ४. परळी-वैधनाथ    ५. केज    ६. आष्टी    ७. गेवराई    ८. माजलगाव    ९. पाटोदा    १०. शिरूर    ११. वडवणी
* लातूर *
१. लातूर    २. उदगीर    ३. अहमदपूर    ४. देवणी    ५. शिरूर(अनंतपाळ)    ६. औसा    ७. निलंगा    ८. रेणापूर    ९. चाकूर
* धाराशिव *
१. धाराशिव    २. तुळजापूर    ३. उमरगा    ४. लोहारा    ५. कळंब    ६. भूम    ७. वाशी    ८. परांडा
* अमरावती *
१. अमरावती    २. चांदूर बाजार    ३. चांदूर रेल्वे    ४. चिखलदरा    ५. अचलपूर    ६. अंजनगाव सुर्जी    ७. तिवसा    ८. धामणगाव रेल्वे    ९. धारणी    १०. दर्यापूर    ११. नांदगाव खंडेश्वर     १२. भातुकली   १३. मोर्शी    १४. वरुड
* अकोला *
१. अकोला   २. अकोट   ३. तेल्हारा  ४. पातूर  ५. बार्शीटाकळी  ६. बाळापूर  ७. मुर्तीजापूर
* बुलढाणा *
१. बुलढाणा    २. खामगाव    ३. चिखली    ४. संग्रामपूर    ५. शिंदखेडराजा    ६. देऊळगावराजा    ७. नांदुरा    ८. मेहकर    ९. मोताळा    १०. मलकापूर    ११. लोणार    १२. जळगाव जामोद    १३. शेगाव
* यवतमाळ *
१. यवतमाळ    २. उमरखेड    ३. झरी जामणी    ४. घाटंजी    ५. आर्णी    ६. केळापूर    ७. कळंब    ८. दारव्हा    ९. दिग्रस    १०. नेर    ११. पुसद    १२.बाभूळगाव   १३. महागांव    १४. मारेगांव     १५. राळेगांव    १६. वणी-यवतमाळ
* वाशीम *
१. वाशीम    २. कारंजा    ३. मंगरूळपीर    ४. मालेगाव    ५. रिसोड    ६. मानोरा
* नागपूर *
१. नागपूर शहर   २. नागपूर ग्रामीण    ३. सावनेर    ४. कळमेश्वर    ५. नरखेड    ६. काटोल    ७. पारशिवनी    ८. रामटेक    ९. हिंगणा    १०. मौदा   ११. कामठी    १२. उमरेड    १३. भिवापूर    १४. कुही
* वर्धा *
१. वर्धा   २. आर्वी    ३. आष्टी    ४. सेलू    ५. समुद्रपूर    ६. देवळी    ७. हिंगणघाट
* चंद्रपूर *
१. चंद्रपूर    २. वरोरा    ३. भद्रावती    ४. चिमूर    ५. नागभीड     ६. ब्रम्हपुरी     ७. सिंदेवाही     ८. मूल    ९. गोंडपिंपरी    १०. पोंभूर्णा    ११. सावली १२. राजुरा १३. कोरपना १४. जिवती १५. बल्लारपूर
* गोंदिया *
१. गोंदिया    २. अर्जुनी(मोरगाव)    ३. आमगाव    ४. सडक(अर्जुनी)    ५. सालेकसा    ६. गोरेगाव     ७. तिरोडा    ८. देवरी
* भंडारा *
१. भंडारा    २. साकोली    ३. तुमसर    ४. पवनी     ५. मोहाडी    ६. लाखनी    ७. लाखांदूर
* गडचिरोली *
१. गडचिरोली   २. चार्मोशी   ३. अहेरी   ४. आरमोरी   ५. सिरोंचा   ६. एटापल्ली   ७. कोरची   ८. कुरखेडा    ९. धानोरा   १०. देसाईगंज(वडसा)   ११. भामरागड   १२. मुलचेरा
================================================