अमरावती जिल्हा पत्रकार टीम

अमरावती जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी (रिक्त)
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अमरावती शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अमरावती शहर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
धामणगाव रेल्वे विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
धामणगाव रेल्वे विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
बडनेरा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
बडनेरा विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
तिवसा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
तिवसा विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
दर्यापूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दर्यापूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
मेळघाट विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मेळघाट विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
अचलपूर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अचलपूर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
मोर्शी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मोर्शी विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)