जळगाव जिल्हा पत्रकार टीम

जळगाव जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
चोपडा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रावेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
भुसावळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जळगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
अमळनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
एरंडोल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
चाळीसगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पाचोरा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
जामनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
मुक्ताईनगर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)