दैनिक बाळकडू

बाळकडू वृत्तवेध (जय महाराष्ट्र )

 

 * मुंबई *

१ : बोरीवली, दहिसर, मागठाणे

२ : कांदिवली, चारकोप, मालाड 

३ : जोगेश्वरी, दिंडोशी, गोरेगाव

४ : वर्सोवा, अंधेरी

५ : विलेपार्ले, वांद्रे

६ : चांदिवली, कुर्ला, कलिना

७ : मुलुंड, विक्रोळी, भांडूप

८ : घाटकोपर, मानखुर्द-शिवाजीनगर

९ : अणुशक्तीनगर, चेंबूर, सायन-कोळीवाडा

१० : धारावी, वडाळा, माहीम, दादर-प्रभादेवी

११ : वरळी, शिवडी, भायखळा

१२ : मलबार-हिल, मुंबादेवी, कुलाबा

 

* ठाणे * 

१.ठाणे शहर

२.कल्याण

३.मुरबाड

४.भिवंडी

५.शहापूर

६.उल्हासनगर

७.अंबरनाथ

८.नवी मुंबई

 

* पालघर *

१.पालघर

२.वसई

३.वाडा

४.जव्हार

५.मोखाडा

६.डहाणू

७.तलासरी

८.विक्रमगड

 

 

* रायगड *

१.पनवेल

२.पेण

३.कर्जत

४.खालापूर

५.उरण

६.अलिबाग-पाली  

७.सुधागड

८.माणगाव

९.रोहा

१०.मुरुड

११.श्रीवर्धन

१२.म्हसळा

१३.महाड

१४.पोलादपूर

१५.तळा  

* रत्नागिरी *

१.रत्नागिरी

२.मंडणगड

३.दापोली

४.खेड

५.चिपळूण

६.गुहागर

७.संगमेश्वर

८.लांजा

९.राजापूर

 

 

* सिंधुदुर्ग *

१.सावंतवाडी

२.कणकवली

३.कुडाळ

४.देवगड

५.दोडामार्ग

६.मालवण

७.वेंगुर्ला

८.वैभववाडी

 

* नगर *

 

१.नगर 

२.अकोले 

३.कर्जत 

४.कोपरगाव 

५.जामखेड 

६.नेवासा 

७.पाथर्डी 

८.पारनेर 

९.राहाता 

१०.राहुरी 

११.शेवगांव  

१२.श्रीगोंदा 

१३.श्रीरामपूर 

१४.संगमनेर  

* पुणे *

१.पुणे शहर

२.हवेली

३.जुन्नर

४.आंबेगाव

५.खेड

६.मावळ

७.मुळशी

८.वेल्हे

९.भोर

१०.पुरंधर

११.शिरूर

१२.दौंड

१३.बारामती

१४.इंदापूर

 

* सोलापूर *

 

१.उत्तर सोलापूर 

२.दक्षिण सोलापूर 

३.अक्कलकोट

४.बार्शी

५.करमाळा

६.माढा

७.मंगळवेढा

८.माळशिरस

९.मोहोळ

१०.पंढरपूर

११.सांगोला

 

* सातारा *

१.सातारा

२.कराड

३.वाई

४.महाबळेश्वर

५.फलटण

६.माण

७.खटाव

८.कोरेगाव

९.पाटण

१०.जावळी

११.खंडाळा

* सांगली *

१.सांगली-मिरज

२.शिराळा

३.वाळवा

४.पलूस

५.खानापूर

६.आटपाडी

७.तासगाव 

८.कवठे–महांकाळ

९.जत

१०.कडेगाव

* कोल्हापूर *

१.करवीर-कोल्हापूर 

२.कागल

३.आजरा 

४.गगनबावडा 

५.गडहिंग्लज 

६.चंदगड 

७.पन्हाळा 

८.भुदरगड 

९.राधानगरी 

१०.शाहूवाडी  

११.शिरोळ  

१२.हातकणगले

* बेळगाव सीमाभाग *

१.बेळगाव

२.निपाणी

३.कारवर

४.बिदर

५.डांग

 

* नाशिक *

१.नाशिक

२.त्रंबक

३.इगतपुरी

४.सिन्नर

५.निफाड

६.येवला

७.नांदगाव

८.चांदवड

९.देवळा

१०.मालेगाव

११.सटाणा

१२.कळवण

१३.सुरगणा

१४.दिंडोरी

१५.पेठ

* धुळे *

१.धुळे  

२.शिरपूर

३.साक्री

४.शिंदखेडा

* नंदुरबार *

१.नंदुरबार

२.अक्कलकुवा

३.अक्राणी

४.तळोदा

५.नवापूर

६.शहादा

* जळगाव *

१.जळगाव

२.चाळीसगाव

३.भडगाव

४.पाचोरा

५.जामनेर

६.पारोळा

७.एरंडोल

८.धरणगाव

९.भुसावळ

१०.मुक्ताईनगर

११.अमळनेर

१२.चोपडा

१३.यावल

१४.रावेर

१५.बोदवड

* संभाजीनगर *

१.संभाजीनगर  

२.खुलताबाद

३.सोयगांव

४.सिल्लोड

५.गंगापूर

६.कन्नड

७.फुलंब्री

८.पैठण

९.वैजापूर

* जालना *

१.जालना

२.अंबड

३.भोकरदन

४.बदनापूर

५.घनसावंगी

६.परतूर

७.मंठा

८.जाफराबाद

* परभणी *

१.परभणी

२.गंगाखेड

३.सोनपेठ

४.पाथरी

५.मानवत

६.सेलू

७.पूर्णा

८.पालम

९.जिंतूर  

* हिंगोली *

१.हिंगोली

२.औंधा 

३.बसमत

४.कळमनुरी

५.सेनगाव

* नांदेड *

१.नांदेड

२.अर्धापूर

३.भोकर

४.बिलोली

५.देगलूर

६.धर्माबाद

७.हदगाव

८.हिमायतनगर

९.कंधार

१०.किनवट

११.लोहा

१२.माहूर

१३.मुदखेड

१४.मुखेड

१५.नायगाव

१६.उमरी

* बीड *

१.बीड

२.किल्ले धारूर

३.अंबाजोगाई

४.परळी-वैधनाथ

५.केज

६.आष्टी

७.गेवराई

८.माजलगाव

९.पाटोदा

१०.शिरूर

११.वडवणी

* लातूर *

१.लातूर

२.उदगीर

३.अहमदपूर

४.देवणी

५.शिरूर(अनंतपाळ)

६.औसा

७.निलंगा

८.रेणापूर

९.चाकूर

* धाराशिव *

१.धाराशिव  

२.तुळजापूर 

३.उमरगा 

४.लोहारा 

५.कळंब 

६.भूम 

७.वाशी 

८.परांडा

* अमरावती *

१.अमरावती 

२.चांदूर बाजार 

३.चांदूर रेल्वे 

४.चिखलदरा 

५.अचलपूर 

६.अंजनगाव सुर्जी 

७.तिवसा 

८.धामणगाव रेल्वे 

९.धारणी 

१०.दर्यापूर 

११.नांदगाव खंडेश्वर 

१२.भातुकली 

१३.मोर्शी 

१४.वरुड

* अकोला *

१.अकोला  

२.अकोट  

३.तेल्हारा 

४.पातूर 

५.बार्शीटाकळी 

६.बाळापूर 

७.मुर्तीजापूर

* बुलढाणा *

१.बुलढाणा

२.खामगाव

३.चिखली

४.संग्रामपूर

५.शिंदखेडराजा

६.देऊळगावराजा

७.नांदुरा

८.मेहकर

९.मोताळा

१०.मलकापूर

११.लोणार

१२.जळगाव जामोद

१३.शेगाव

* यवतमाळ *

१.यवतमाळ

२.उमरखेड

३.झरी जामणी

४.घाटंजी

५.आर्णी

६.केळापूर

७.कळंब

८.दारव्हा

९.दिग्रस

१०.नेर

११.पुसद

१२.बाभूळगाव

१३.महागांव 

१४.मारेगांव 

१५.राळेगांव

१६.वणी-यवतमाळ

* वाशीम *

१.वाशीम

२.कारंजा

३.मंगरूळपीर

४.मालेगाव

५.रिसोड

६.मानोरा

* नागपूर *

१.नागपूर शहर

२.नागपूर ग्रामीण

३.सावनेर

४.कळमेश्वर

५.नरखेड

६.काटोल

७.पारशिवनी

८.रामटेक

९.हिंगणा

१०.मौदा

११.कामठी

१२.उमरेड

१३.भिवापूर

१४.कुही

* वर्धा *

१.वर्धा

२.आर्वी

३.आष्टी

४.सेलू

५.समुद्रपूर

६.देवळी

७.हिंगणघाट

* चंद्रपूर *

१.चंद्रपूर 

२.वरोरा 

३.भद्रावती 

४.चिमूर 

५.नागभीड 

६.ब्रम्हपुरी 

७.सिंदेवाही 

८.मूल 

९.गोंडपिंपरी 

१०.पोंभूर्णा

११.सावली

१२.राजुरा

१३.कोरपना

१४.जिवती

१५.बल्लारपूर

* गोंदिया *

१.गोंदिया 

२.अर्जुनी(मोरगाव) 

३.आमगाव 

४.सडक(अर्जुनी)

५.सालेकसा

६.गोरेगाव   

७.तिरोडा 

८.देवरी

* भंडारा *

१.भंडारा

२.साकोली

३.तुमसर

४.पवनी

५.मोहाडी

६.लाखनी

७.लाखांदूर

* गडचिरोली *

१.गडचिरोली 

२.चार्मोशी 

३.अहेरी 

४.आरमोरी 

५.सिरोंचा 

६.एटापल्ली 

७.कोरची 

८.कुरखेडा

९.धानोरा 

१०.देसाईगंज(वडसा) 

११.भामरागड 

१२.मुलचेरा

================================================