नागपूर जिल्हा पत्रकार टीम

नागपूर जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त  
नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
काटोल विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
काटोल विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
सावनेर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
सावनेर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
हिंगणा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
हिंगणा विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
उमरेड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उमरेड विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर दक्षिण विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर पूर्व विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर मध्य विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर पश्चिम विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
नागपूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
नागपूर उत्तर विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
कामठी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कामठी विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
रामटेक विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रामटेक विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)