यवतमाळ जिल्हा पत्रकार टीम

यवतमाळ जिल्हा पत्रकार टीम ( पत्रकार)
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त)
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त)
यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
वणी यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वणी यवतमाळ विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
राळेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
राळेगाव विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
दिग्रस विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
दिग्रस विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
आर्णी विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
आर्णी विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
पुसद विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
पुसद विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)
उमरखेड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
उमरखेड विधानसभा प्रतिनिधी (महिला रिक्त)