राज्य दैनिक “बाळकडू” वृत्तपत्राचे डिजिटल पेपर वाचक सभासद यादी

राज्य दैनिक “बाळकडू” वृत्तपत्राचे डिजिटल पेपर वाचक सभासद यादी

००१ अक्कलकुवा विधानसभा – जिल्हा नंदुरबार
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००१/००१ संदीप दाक्या वळवी सायसिंग पाडवी
००१/००२ रतन ईला वसावे सायसिंग पाडवी
००१/००३ साजन चमाऱ्या पाडवी सायसिंग पाडवी
००१/००४ सुभाष जोंदया पवार सायसिंग पाडवी
००१/००५ अजित दित्या भील सायसिंग पाडवी
००१/००६ सायसिंग दाक्या वळवी सायसिंग पाडवी
००१/००७ संजय कोट्या पावरा सायसिंग पाडवी
००१/००८ गुलबिंग तुकाराम तडवी सायसिंग पाडवी
००१/००९ सुनील गोट्या पवार सायसिंग पाडवी
००१/०१० रायसिंग रुसण्या तडवी सायसिंग पाडवी
००१/०११ बिख्या रंगल्या पवार सायसिंग पाडवी
००१/०१२ मोतीराम ठाकरे सायसिंग पाडवी
००१/०१३ जयसिंग खेत्या वळवी सायसिंग पाडवी
००१/०१४ सुमानसिंह परशराम राजपूत सतीश परदेशी
००१/०१५ प्रीतम पाटील मंगेश पाटील
००१/०१६
००१/०१७
००२ शहादा विधानसभा – जिल्हा नंदुरबार
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००२/००१ संदिप कांतीलाल रावताळे राजरत्न बिरारे
००२/००२ अजय रमेश पावरा सायसिंग पाडवी
००२/००३ देवीसिंग रायसिंग खर्डे सायसिंग पाडवी
००२/००४ अस्तर पावरा सायसिंग पाडवी
००२/००५
००२/००६
००३ नंदुरबार विधानसभा – जिल्हा नंदुरबार
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००३/००१ राहुल रमेश पवार राजरत्न बिरारे
००३/००२ दिनेश रुपचंद पाटील गणेश मिस्तरी
००३/००३ पेमानंद मोतीलाल पाटील गणेश मिस्तरी
००३/००४ बद्रीनाथ वासुदेव धनगर गणेश मिस्तरी
००३/००५ रोहित दीपक पटेल श्रावण पटेल
००३/००६ शुभम सुरेश पटेल श्रावण पटेल
००३/००७ प्रशांत शंकर वडर श्रावण पटेल
००३/००८ रितेश दिलीप चौधरी श्रावण पटेल
००३/००९ सुरेश किसनराव चौधरी श्रावण पटेल
००३/०१० राजुराम धनाराम चौधरी श्रावण पटेल
००३/०११ हेमंत काशिनाथ सोनवणे श्रावण पटेल
००३/०१२ प्रकाश दिलीप कुअर श्रावण पटेल
००३/०१३ महेश रमाकांत चौधरी श्रावण पटेल
००३/०१४ गोविंद शरद पाटील श्रावण पटेल
००३/०१५ राकेश भबुता कुवर श्रावण पटेल
००३/०१६ सुहास चुनीलाल चौधरी श्रावण पटेल
००३/०१७ प्रतिक दीपक पटेल श्रावण पटेल
००३/०१८ कल्पेश मनोज मराठे श्रावण पटेल
००३/०१९ जयेश पंकज मराठे श्रावण पटेल
००३/०२० जगतराव पाटील सर मंगेश पाटील
००३/०२१
००३/०२२
००४ नवापूर विधानसभा – जिल्हा नंदुरबार
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००४/००१ दिलीप संदीप कोकणी सायसिंग पाडवी
००४/००२
००४/००३
००५ साक्री विधानसभा – जिल्हा धुळे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००५/००१ सौरभ पाटील मंगेश पाटील
००५/००२ उदित चौबे मंगेश पाटील
००५/००३ प्रीतम तोरवणे मंगेश पाटील
००५/००४ अभिजित देवरे मंगेश पाटील
००५/००५
००५/००६
००६ धुळे ग्रामीण विधानसभा – जिल्हा धुळे  
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००६/००१ शंकर जगन्नाथ निकम सतिष पवार
००६/००२ अरुणा नामदेव पवार सतिष पवार
००६/००३ बापू हाके सतिष पवार
००६/००४ राकेश सुभाष काकुस्ते सतिष पवार
००६/००५ विकास त्र्यंबक खंदळे सतिष पवार
००६/००६ सुहास कुलकर्णी सतिष पवार
००६/००७ भगवान गर्दे सतिष पवार
००६/००८ मुकेश अरुण वाघ गणेश मिस्तरी
००६/००९ भास्कर लक्ष्मण पाटील मंगेश पाटील
००६/०१० चेतराम कुंभार मंगेश पाटील
००६/०११
००६/०१२
००७ धुळे शहर विधानसभा – जिल्हा धुळे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००७/००१ दिनेश रामभाऊ माळी राकेश आहेर
००७/००२
००७/००३
००८ शिंदखेडा विधानसभा – जिल्हा धुळे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००८/००१ योगेश गोविंद कापडे गणेश मिस्तरी
००८/००२ मनोहर पवार मंगेश पाटील
००८/००३
००८/००४
००९ शिरपूर विधानसभा – जिल्हा धुळे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
००९/००१ अत्तरसिंग दुबळ्या पावरा सायसिंग पाडवी
००९/००२ रेमसिंग जगराम पावरा सायसिंग पाडवी
००९/००३ जगदीश पाटील मंगेश पाटील
००९/००४ झमीर खान मंगेश पाटील
००९/००५ स्वप्नील नानासाहेब पाटील मंगेश पाटील
००९/००६ संदीप संघवी मंगेश पाटील
००९/००७ कल्पेश शिवाजी पाटील मंगेश पाटील
००९/००८
००९/००९
०१० चोपडा विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१०/००१ निखील नथ्थू खंबायत मनिष चौधरी
०१०/००२ सचिन शांताराम महाजन मनिष चौधरी
०१०/००३ चेतन युवराज पाटील मनिष चौधरी
०१०/००४ मनिष सतीश चौधरी मनिष चौधरी
०१०/००५ जयेश सुभाष पाटील मनिष चौधरी
०१०/००६ महेश प्रकाश गायकवाड मनिष चौधरी
०१०/००७ तुषार रविंद्रराव देशमुख मनिष चौधरी
०१०/००८ भूपेंद्र हिरामण पाटील गोविंदा पाटील
०१०/००९ गोविंदा दौलत पाटील गोविंदा पाटील
०१०/०१० बादशाह अरविंद शिंदे सायसिंग पाडवी
०१०/०११ योगेश बाविस्कर मंगेश पाटील
०१०/०१२
०१०/०१३
०११ रावेर विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०११/००१ अनिल बा. खाडे अनंत बोरसे
०११/००२ निलेश जयवंत लोखंडे हेमंत पाटील
०११/००३ हेमंत जयराम भंगाळे मंगेश धनगर
०११/००४
०११/००५
०१२ भुसावळ विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१२/००१
०१२/००२
०१३ जळगाव शहर विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१३/००१ भास्कर देविदास शिंपी अनंत बोरसे
०१३/००२ सुनील भास्कर शिंपी अनंत बोरसे
०१३/००३ महेश भास्कर शिंपी अनंत बोरसे
०१३/००४ घनश्याम विश्राम पाटील गोविंदा पाटील
०१३/००५ राहुल गवळे प्रकाश मराठे
०१३/००६ काकासाहेब पाठक प्रकाश मराठे
०१३/००७ पंकज देशमुख मंगेश पाटील
०१३/००८
०१३/००९
०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१४/००१ मंगेश प्रल्हाद पाटील मंगेश पाटील
०१४/००२ गोरख बाबुराव पाटील मंगेश पाटील
०१४/००३ हरीश प्रल्हाद पाटील मंगेश पाटील
०१४/००४ मच्छिंद्र राघो पाटील मंगेश पाटील
०१४/००५ अनिल साहेबराव पाटील मंगेश पाटील
०१४/००६ धर्मेंद्र रघुनाथ सूर्यवंशी मंगेश पाटील
०१४/००७ नारायण गुलाबसिंह चव्हाण मंगेश पाटील
०१४/००८ किरण सुतारे मंगेश पाटील
०१४/००९ वाल्मिक प्रभाकर पाटील मंगेश पाटील
०१४/०१० दिनेश भिका लोहार मंगेश पाटील
०१४/०११ प्रमोद राठोड सर मंगेश पाटील
०१४/०१२ कुणाल मनोज गोसावी मंगेश पाटील
०१४/०१३ विनोद पाटील मंगेश पाटील
०१४/०१४ किरण रमेश मोरे मंगेश पाटील
०१४/०१५ पंकज मंगल पाटील मंगेश पाटील
०१४/०१६ गणेश चुडामण चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०१७ आदिल फिरोज पटेल मंगेश पाटील
०१४/०१८ निलेश राजेंद्र पाटील मंगेश पाटील
०१४/०१९ मनिष चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०२० किशोर साहेबराव पाटील मंगेश पाटील
०१४/०२१ निलेश सुरेश चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०२२ ज्ञानेश्वर चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०२३ धीरज पवार मंगेश पाटील
०१४/०२४ भाऊसाहेब संभाजी पाटील मंगेश पाटील
०१४/०२५ भिकन शांताराम पाटील मंगेश पाटील
०१४/०२६ दिपक नामदेव महाजन मंगेश पाटील
०१४/०२७ प्रदीप विक्रम पाटील मंगेश पाटील
०१४/०२८ सुनील पंढरीनाथ चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०२९ गोपाल जगन पाटील मंगेश पाटील
०१४/०३० चंदन दिलीपराव पाटील मंगेश पाटील
०१४/०३१ राजेंद्र मांगो महाजन मंगेश पाटील
०१४/०३२ वासिम पिंजारी मंगेश पाटील
०१४/०३३ देविदास कौतिक पाटील मंगेश पाटील
०१४/०३४ गोपाल देशमुख मंगेश पाटील
०१४/०३५ कमलेश पाटील मंगेश पाटील
०१४/०३६ उमेश हरी महाजन मंगेश पाटील
०१४/०३७ निलेश भाऊ चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०३८ गौरव भावसार मंगेश पाटील
०१४/०३९ श्रीकांत लांबोळे मंगेश पाटील
०१४/०४० सुनील पाटील मंगेश पाटील
०१४/०४१ मोहन पाटील मंगेश पाटील
०१४/०४२ मोईन बोहरी मंगेश पाटील
०१४/०४३ जगदीश श्रीराम जगताप मंगेश पाटील
०१४/०४४ किरण चौधरी मंगेश पाटील
०१४/०४५ योगेश वना पाटील मंगेश पाटील
०१४/०४६ मयूर सोनार मंगेश पाटील
०१४/०४७ अशरफ मोमीन मंगेश पाटील
०१४/०४८ सागर पाटील मंगेश पाटील
०१४/०४९ जिगर किशोर भावसार मंगेश पाटील
०१४/०५० प्रशांत शिरसाठ मंगेश पाटील
०१४/०५१ गणेश विठ्ठल पाटील मंगेश पाटील
०१४/०५२ अतुल अशोक देशमुख मंगेश पाटील
०१४/०५३ प्रशांत गांगुर्डे मंगेश पाटील
०१४/०५४ पी.एस.पाटील सर मंगेश पाटील
०१४/०५५ एम.यु.पाटील सर मंगेश पाटील
०१४/०५६ रवी हरपे मंगेश पाटील
०१४/०५७ सागर मोरे मंगेश पाटील
०१४/०५८ रोहित चंद्रकांत महाजन मंगेश पाटील
०१४/०५९ डॉ.गणेश माळी मंगेश पाटील
०१४/०६० डॉ.रमेश राजाराम पाटील मंगेश पाटील
०१४/०६१
०१४/०६२
०१५ अमळनेर विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१५/००१ नरेंद्र पाटील हेमंत पाटील
०१५/००२ चेतन छाजेड हेमंत पाटील
०१५/००३
०१५/००४
०१६ एरंडोल विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१६/००१ सचिन दुर्गादास महाजन दिनेश चव्हाण
०१६/००२ कृणाल रमेश महाजन दिनेश चव्हाण
०१६/००३ अतुल देविदास महाजन दिनेश चव्हाण
०१६/००४ संदीप दुर्गादास महाजन दिनेश चव्हाण
०१६/००५ गोविंद डी. बागुल सतीश परदेशी
०१६/००६ प्रवीण महादु राजपूत सतीश परदेशी
०१६/००७ प्रशांत महाजन मंगेश पाटील
०१६/००८ गोकुळ पाटील मंगेश पाटील
०१६/००९
०१६/०१०
०१७ चाळीसगाव विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१७/००१ रुपेश कुलकर्णी राहुल कुलकर्णी
०१७/००२ दिपक भाऊसाहेब चव्हाण मंगेश पाटील
०१७/००३ सौ.सुरेखा दिपक चव्हाण मंगेश पाटील
०१७/००४ योगेश अरुण पाटील मंगेश पाटील
०१७/००५ भावेश देवरे मंगेश पाटील
०१७/००६ दिपक रोकडे मंगेश पाटील
०१७/००७ सुनंदा पाटील मंगेश पाटील
०१७/००८ चेतन चव्हाण मंगेश पाटील
०१७/००९ सोनू पाटील मंगेश पाटील
०१७/०१०
०१७/०११
०१८ पाचोरा विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१८/००१ संतोष रामदास पाटील (व्याख्याते) हेमंत पाटील
०१८/००२ नीलकंठ पाटील हेमंत पाटील
०१८/००३ युवराज रमेश जाधव गणेश मिस्तरी
०१८/००४ गणेश दादा देसले मंगेश पाटील
०१८/००५ दामू धोंडू पाटील मंगेश पाटील
०१८/००६ गुलाबराव माणिक पाटील मंगेश पाटील
०१८/००७ नवल पाटील मंगेश पाटील
०१८/००८ गौरव सुभाष पाटील मंगेश पाटील
०१८/००९ शरद पाटील मंगेश पाटील
०१८/०१० विजय दामू पाटील मंगेश पाटील
०१८/०११
०१८/०१२
०१९ जामनेर विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०१९/००१ रामराव संतोष कचाटे गोविंदा पाटील
०१९/००२ प्रा.संदीप कडू माळी हेमंत पाटील
०१९/००३ माऊली घोलप काशिनाथ शिंदे
०१९/००४ डी. डी. अहिरे काशिनाथ शिंदे
०१९/००५ पवन विश्वनाथ माळी काशिनाथ शिंदे
०१९/००६ राहुल तेली काशिनाथ शिंदे
०१९/००७ विष्णू सोनवणे काशिनाथ शिंदे
०१९/००८ विष्णू उंबरकर काशिनाथ शिंदे
०१९/००९ रवी पांढरे काशिनाथ शिंदे
०१९/०१० राजू चांदेकर काशिनाथ शिंदे
०१९/०११ सुमित चव्हाण काशिनाथ शिंदे
०१९/०१२ रिजवान मणियार काशिनाथ शिंदे
०१९/०१३ दिपक राजपूत काशिनाथ शिंदे
०१९/०१४ विश्वजित राजे पाटील काशिनाथ शिंदे
०१९/०१५ व्ही.एच.कुमावत काशिनाथ शिंदे
०१९/०१६ आकाश अग्रवाल काशिनाथ शिंदे
०१९/०१७ लालचंद चव्हाण काशिनाथ शिंदे
०१९/०१८ योगेश नाईक काशिनाथ शिंदे
०१९/०१९ रमेश लिकडे काशिनाथ शिंदे
०१९/०२० शालीकराम कोळी काशिनाथ शिंदे
०१९/०२१ शंकर पाटील काशिनाथ शिंदे
०१९/०२२ मंगल राठोड काशिनाथ शिंदे
०१९/०२३ सुनील चव्हाण काशिनाथ शिंदे
०१९/०२४ हरिभाऊ महाजन काशिनाथ शिंदे
०१९/०२५ रवी पवार काशिनाथ शिंदे
०१९/०२६ संतोष घन काशिनाथ शिंदे
०१९/०२७ दिपक माळी सर काशिनाथ शिंदे
०१९/०२८ माया प्रकाशराव शेळके मंगेश धनगर
०१९/०२९ पवन देविदास कुमावत अमोल बेलदार
०१९/०३० सिद्धार्थ दिलीप मोरे अमोल बेलदार
०१९/०३१ देवेंद्र रमेश जाधव मंगेश पाटील
०१९/०३२ किरण वाघ मंगेश पाटील
०१९/०३३
०१९/०३४
०२० मुक्ताईनगर विधानसभा – जिल्हा जळगाव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२०/००१ अनिल मुरलीधर चौधरी गोविंदा पाटील
०२०/००२ गोविंदा विश्राम पाटील गोविंदा पाटील
०२०/००३ संदीप अशोकराव तायडे गोविंदा पाटील
०२०/००४ ग्यानदेव सुगदेव वानखेडे गोविंदा पाटील
०२०/००५ ज्ञानेश्वर तुकाराम मोझे गोविंदा पाटील
०२०/००६ प्रदीप जनार्दन हिरोळे गोविंदा पाटील
०२०/००७ योगेश देविदास बाविस्कर गोविंदा पाटील
०२०/००८ सुरेश धनराज भोई गोविंदा पाटील
०२०/००९ नवल काशिनाथ कोळी गोविंदा पाटील
०२०/०१० मुरलीधर जगन्नाथ पवार गोविंदा पाटील
०२०/०११ अमृत मोतीराम खोसे गोविंदा पाटील
०२०/०१२ निलेश नामदेव बंड गोविंदा पाटील
०२०/०१३ महेंद्र रमेश सोनवणे हेमंत पाटील
०२०/०१४ संजय दगडू सांगाडकर हेमंत पाटील
०२०/०१५ चेतन सुरेश पाटील हेमंत पाटील
०२०/०१६ अक्षय अशोक महाजन हेमंत पाटील
०२०/०१७ प्रा.मनोज वाघ हेमंत पाटील
०२०/०१८ बळीराम राजाराम सोनवणे हेमंत पाटील
०२०/०१९ पांडुरंग लक्ष्मण अवचार मंगेश धनगर
०२०/०२० उमेश कडूबा बिजागरे मंगेश धनगर
०२०/०२१ प्रल्हाद राजाराम पाटील मंगेश धनगर
०२०/०२२ कांतीलाल अशोक पाटील मंगेश पाटील
०२०/०२३
०२०/०२४
०२१ मलकापूर विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२१/००१ निंबाजी कडू निकम गोविंदा पाटील
०२१/००२ पवन शिवाजी बिचारे प्रफुल्ल बिचारे
०२१/००३ रोशन उल्हास बिचारे प्रफुल्ल बिचारे
०२१/००४
०२१/००५
०२२ बुलढाणा शहर विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२२/००१
०२२/००२
०२३ चिखली विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२३/००१ शैलेश भराड मंगेश पाटील
०२३/००२
०२३/००३
०२४ सिंदखेडराजा विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२४/००१ अक्षय रामेश्वर चोबे प्रसाद येवले
०२४/००२ शिवप्रसाद ठाकरे बाळासाहेब भोसले
०२४/००३ सतिश भागुजी तायडे बाळासाहेब भोसले
०२४/००४ वैभव शंकरराव देशमुख बाळासाहेब भोसले
०२४/००५ दिपक कायंदे बाळासाहेब भोसले
०२४/००६ गजेंद्र शंकरराव देशमुख बाळासाहेब भोसले
०२४/००७
०२४/००८
०२५ मेहकर विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२५/००१ ऋषिकेश प्रल्हाद काळे आदेश कावरखे
०२५/००२ आशय कोंडीराम रायमुल आदेश कावरखे
०२५/००३ शेषराव सुखदेव शिंदे आदेश कावरखे
०२५/००४ अमोल पुंजाजी साबळे आदेश कावरखे
०२५/००५ जीवन शेषराव घायाळ आदेश कावरखे
०२५/००६ रामभाऊ सुरुशे आदेश कावरखे
०२५/००७ ऋषिकेश नारायण गायकवाड आदेश कावरखे
०२५/००८ रामेश्वर प्रभाकर कावरखे आदेश कावरखे
०२५/००९ गणेश भुजंगराव चव्हाण आदेश कावरखे
०२५/०१० सत्यजित विकास थिगळे आदेश कावरखे
०२५/०११ विष्णू दत्तात्रय साखरे आदेश कावरखे
०२५/०१२ गजानन  विश्वनाथ डोळे आदेश कावरखे
०२५/०१३ ऋषिकेश पुरी आदेश कावरखे
०२५/०१४ सचिन महादा शिंदे आदेश कावरखे
०२५/०१५ विठ्ठल जगन्नाथ काकडे आदेश कावरखे
०२५/०१६ सचिन महादा शिंदे आदेश कावरखे
०२५/०१७ दिलीप राजू काळे आदेश कावरखे
०२५/०१८ गौतम बाबुराव वाघमारे आदेश कावरखे
०२५/०१९ अक्षय गजानन डव्हळे विशाल मापारी
०२५/०२० पवन गजानन येवले विशाल मापारी
०२५/०२१ पवन जनार्दन तनपुरे विशाल मापारी
०२५/०२२ दिपक गणेश टेकाळे विशाल मापारी
०२५/०२३ राजू भिकाजी कायंदे विशाल मापारी
०२५/०२४
०२५/०२५
०२६ खामगाव विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२६/००१
०२६/००२
०२७ जळगाव जामोद विधानसभा – जिल्हा बुलढाणा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२७/००१ तुळशीराम लक्ष्मण ढगे विनोद गोरे
०२७/००२
०२७/००३
०२८ अकोट विधानसभा – जिल्हा अकोला
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२८/००१ अक्षय गणेश गावंडे विशाल कुलट
०२८/००२ मुकेश प्रभाकर निश्चळ विशाल कुलट
०२८/००३ योगेश कराळे विशाल कुलट
०२८/००४
०२८/००५
०२९ बाळापुर विधानसभा – जिल्हा अकोला
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०२९/००१ अनिल माणिकराव फाटकर प्रवीण दांडगे
०२९/००२ चेतन पांडुरंग भगत प्रवीण दांडगे
०२९/००३ हेमंतकुमार बळीराम फाटकर प्रवीण दांडगे
०२९/००४ दिनेश सुरेश पजई प्रवीण दांडगे
०२९/००५ निवृत्ती देविदास बरडे प्रवीण दांडगे
०२९/००६ राजेश समाधान गवई प्रवीण दांडगे
०२९/००७ विजय श्रीकृष्ण फाटकर प्रवीण दांडगे
०२९/००८ तुषार सुदेश गावंडे प्रवीण दांडगे
०२९/००९ मनोज महादेव सिरसाठ प्रवीण दांडगे
०२९/०१० सुखलाल अंबादास उपर्वट प्रवीण दांडगे
०२९/०११ आनंद इंगळे प्रवीण दांडगे
०२९/०१२ सुशील गवई प्रवीण दांडगे
०२९/०१३ प्रीतम इंगळे प्रवीण दांडगे
०२९/०१४ देवदत्ता सुरवाडे प्रवीण दांडगे
०२९/०१५ संतोष इंगळे प्रवीण दांडगे
०२९/०१६ राहुल सुरवाडे प्रवीण दांडगे
०२९/०१७ संदीप अंभोरे प्रवीण दांडगे
०२९/०१८ सचिन घायवट प्रवीण दांडगे
०२९/०१९ संदीप बोदडे प्रवीण दांडगे
०२९/०२० नागेश तेलगोटे प्रवीण दांडगे
०२९/०२१ वैभव किसन गावंडे प्रवीण दांडगे
०२९/०२२ सागर शिवहरी मालठाने प्रवीण दांडगे
०२९/०२३ संतोष ज्ञानदेव इंगळे रामहरी पल्हाड
०२९/०२४ योगेश रामचंद्र कराळे रामहरी पल्हाड
०२९/०२५ शिवशंकर दिनकर पाटील सचिन सनगाळे
०२९/०२६ अनिल फुकट सचिन सनगाळे
०२९/०२७ रईस देशमुख सचिन सनगाळे
०२९/०२८ रविंद्र ठाकरे सचिन सनगाळे
०२९/०२९ मोहन तायडे सचिन सनगाळे
०२९/०३० विलास सनगाळे सचिन सनगाळे
०२९/०३१ विठ्ठल सनगाळे सचिन सनगाळे
०२९/०३२ अनिल घुगरे सचिन सनगाळे
०२९/०३३ पी.एन.शेळके सचिन सनगाळे
०२९/०३४ गोपाल भटकर सचिन सनगाळे
०२९/०३५ राजेश मुठ्ठे सचिन सनगाळे
०२९/०३६ धीरज सोनोने सचिन सनगाळे
०२९/०३७ महेश चोरे सचिन सनगाळे
०२९/०३८ नरेंद्र बोहरी सचिन सनगाळे
०२९/०३९ सचिन मनोहर सनगाळे सचिन सनगाळे
०२९/०४०
०२९/०४१
०३० अकोला पश्चिम विधानसभा – जिल्हा अकोला
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३०/००१ डॉ.उमेश वि. बोपटे सचिन सनगाळे
०३०/००२
०३०/००३
०३१ अकोला पूर्व विधानसभा – जिल्हा अकोला
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३१/००१ निलेश पाटील काळे रामहरी पल्हाड
०३१/००२ अंकित अजबराव इंगळे रामहरी पल्हाड
०३१/००३ अनंता गजानन झटाले विशाल कुलट
०३१/००४ विजय प्रभाकर कुलट विशाल कुलट
०३१/००५ महेश विकासराव कुलट विशाल कुलट
०३१/००६ नंदकिशोर गोवर्धन पुंडकर विशाल कुलट
०३१/००७ अंकित अजबराव इंगळे विशाल कुलट
०३१/००८ श्रीनिवास हटकर प्रकाश मराठे
०३१/००९
०३१/०१०
०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा – जिल्हा अकोला
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३२/००१ प्रमोद रमेश गायकवाड विनोद गायकवाड
०३२/००२
०३२/००३
०३३ रिसोड विधानसभा – जिल्हा वाशीम
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३३/००१ रमेश नारायण डहाळके महादेव डहाळके
०३३/००२ सादिक सय्यद मैह्मूद महादेव डहाळके
०३३/००३ सोमनाथ मधुकर सोनुने भागवत डहाळके
०३३/००४ संदीप अशोक डहळके भागवत डहाळके
०३३/००५ शिवाजी रामकिसन पायघन भागवत डहाळके
०३३/००६ गणेश उत्तम डहाळके भागवत डहाळके
०३३/००७ महादेव रमेश डहाळके भागवत डहाळके
०३३/००८ ऋषिकेश रामदास आडळकर भागवत डहाळके
०३३/००९ सुनील रमेश वानखेडे रामहरी पल्हाड
०३३/०१० श्रीराम श्रीपत साबळे विशाल मापारी
०३३/०११ बाबुराव शिंदे ऋषी लहाने
०३३/०१२
०३३/०१३
०३४ वाशीम शहर विधानसभा – जिल्हा वाशीम
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३४/००१ श्रीजय गोटे विशाल कुलट
०३४/००२ संदीप डी. राठोड अनंत मोरे
०३४/००३
०३४/००४
०३५ कारंजा विधानसभा – जिल्हा वाशीम
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३५/००१
०३५/००२
०३६ धामणगाव रेल्वे विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३६/००१ केतन मनोहरराव चातुरकर विक्की ढोले
०३६/००२ मयूर नानुजी मानकर विक्की ढोले
०३६/००३ धनराज गणेशराव ढोले विक्की ढोले
०३६/००४ निखील लक्ष्मणराव मानकर विक्की ढोले
०३६/००५ अमर सुखदेव ठाकरे विक्की ढोले
०३६/००६ प्रशांत भगवान टांगले विक्की ढोले
०३६/००७ प्रफुल विठ्ठल टाले विक्की ढोले
०३६/००८ योगेश गणपत नेवारे विक्की ढोले
०३६/००९ निलेश मधुकरराव मोह्कार विक्की ढोले
०३६/०१० आदेश राजेशराव भिल विक्की ढोले
०३६/०११ अभिषेक भबुतकर शशांक लोमटे
०३६/०१२ फारूक कुरेशी शशांक लोमटे
०३६/०१३ संजय वाकळे शशांक लोमटे
०३६/०१४ प्रविण धोबे शशांक लोमटे
०३६/०१५ ऋषी ठाकरे शशांक लोमटे
०३६/०१६ सौरभ मारोडकर शशांक लोमटे
०३६/०१७ योगेश मते शशांक लोमटे
०३६/०१८ उमेश महाजन शशांक लोमटे
०३६/०१९ प्रशांत डाफे शशांक लोमटे
०३६/०२० निलेश ढाकुलकर शशांक लोमटे
०३६/०२१ गणेश इंगळे शशांक लोमटे
०३६/०२२ मनोज शिंदे शशांक लोमटे
०३६/०२३ अभिषेक कावळे शशांक लोमटे
०३६/०२४ सुयोग चव्हाण शशांक लोमटे
०३६/०२५ गणेश खंडारे शशांक लोमटे
०३६/०२६ मंगेश भबुतकर शशांक लोमटे
०३६/०२७ पवन पडोळे शशांक लोमटे
०३६/०२८ योगेश जयस्वाल शशांक लोमटे
०३६/०२९ श्रीकांत भोस शशांक लोमटे
०३६/०३० सौरभ काळकर शशांक लोमटे
०३६/०३१ अभी रेकाते गोपाल मोकलकर
०३६/०३२ विजय पोळ गोपाल मोकलकर
०३६/०३३ गजेंद्र ठाकूर गोपाल मोकलकर
०३६/०३४ सचिन भोसले गोपाल मोकलकर
०३६/०३५ तुषार म्हात्रे गोपाल मोकलकर
०३६/०३६ सुशील रामटेके गोपाल मोकलकर
०३६/०३७ नितीन गांधी गोपाल मोकलकर
०३६/०३८ नरेंद्र मोहतुरे गोपाल मोकलकर
०३६/०३९ स्वप्नील टेकाडे गोपाल मोकलकर
०३६/०४० वैभव सोळंके गोपाल मोकलकर
०३६/०४१ डॉ.नरेंद्र नागपुरे सर हिमांशू इंगळे
०३६/०४२ रुपेश डहाके सर हिमांशू इंगळे
०३६/०४३ अक्षय राठी सर हिमांशू इंगळे
०३६/०४४ डॉ.वटाणे हिमांशू इंगळे
०३६/०४५ जितेंद्र बारुळकर हिमांशू इंगळे
०३६/०४६
०३६/०४७
०३७ बडनेरा विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३७/००१ जितेंद्र दुधाने सुरेंद्र बिसने
०३७/००२ रविंद्र मुंदे सुरेंद्र बिसने
०३७/००३ जयंत औतकर सुरेंद्र बिसने
०३७/००४
०३७/००५
०३८ अमरावती शहर विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३८/००१ सुषमा राजेश बर्वे प्रतिभा ढोक
०३८/००२ मनाली मनोज तायडे प्रतिभा ढोक
०३८/००३ भारती राजेश आड्गोकर प्रतिभा ढोक
०३८/००४ मंजू शरद पाथरे प्रतिभा ढोक
०३८/००५ सुचिता मनोज देशमुख प्रतिभा ढोक
०३८/००६ प्रवीणा रुपेश फुके प्रतिभा ढोक
०३८/००७ गणेश शाळीग्राम मेतकर प्रतिभा ढोक
०३८/००८ रेखा नितीन चव्हाळे प्रतिभा ढोक
०३८/००९ कांचनताई उल्हे प्रतिभा ढोक
०३८/०१० प्रतिभा रोडे प्रतिभा ढोक
०३८/०११ जया डवरे प्रतिभा ढोक
०३८/०१२ शोभना देशमुख प्रतिभा ढोक
०३८/०१३ वैशाली विधाते प्रतिभा ढोक
०३८/०१४ भारती लोखंडे प्रतिभा ढोक
०३८/०१५ योगिता देशमुख प्रतिभा ढोक
०३८/०१६ संजय राठी सुरेंद्र बिसने
०३८/०१७ लाभेश राऊत सुरेंद्र बिसने
०३८/०१८ सुनील खराटे सुरेंद्र बिसने
०३८/०१९ प्रवीण हरमकर सुरेंद्र बिसने
०३८/०२० संतोष महात्मे सुरेंद्र बिसने
०३८/०२१ पंकज गुल्हाने सुरेंद्र बिसने
०३८/०२२ नामदेव गडलिंग सुरेंद्र बिसने
०३८/०२३ चंद्रशेखर टेकाडे सुरेंद्र बिसने
०३८/०२४
०३८/०२५
०३९ तिवसा विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०३९/००१ नितेश सुरेशराव ढोले विक्की ढोले
०३९/००२ जयंत देशमुख सुरेंद्र बिसने
०३९/००३ प्रकाश साबळे सुरेंद्र बिसने
०३९/००४
०३९/००५
०४० दर्यापूर विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४०/००१ नरेंद्र विझे विनोद गायकवाड
०४०/००२ लोकनाथ काळमेघ मंजू ठाकरे
०४०/००३ योगेश लक्ष्मणराव चिमोटे सुनील माकोडे
०४०/००४ विनोद सुखदेव पायघन सुनील माकोडे
०४०/००५ श्याम जानराव मानकर सुनील माकोडे
०४०/००६ सुरेंद्र माधव देशमुख सुनील माकोडे
०४०/००७ डॉ.मोहन नेसनेसकर सुनील माकोडे
०४०/००८ संतोष सिनकर सुनील माकोडे
०४०/००९ राजेश वासुदेव मिसाळ सुनील माकोडे
०४०/०१० गजानन नारायण थोरात सुनील माकोडे
०४०/०११ आशिष सुधीर चांदुरकर सुनील माकोडे
०४०/०१२ निळकंठराव अनासाने सुनील माकोडे
०४०/०१३ संजय श्रीराम लाडोळे सुनील माकोडे
०४०/०१४ आयुष सुनील तायडे सुनील माकोडे
०४०/०१५ परेश शांतीलाल लोटीया सुनील माकोडे
०४०/०१६ गजानन मारोतीराव आवंडकर सुनील माकोडे
०४०/०१७ रविंद्र आंबुलकर सुनील माकोडे
०४०/०१८ संदीप रमेश झामरे सुनील माकोडे
०४०/०१९ प्रदीप बडतकर सुरेंद्र बिसने
०४०/०२०
०४०/०२१
०४१ मेळघाट विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४१/००१
०४१/००२
०४२ अचलपूर विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४२/००१ राजू मोतीरामजी विझेकर विनोद गायकवाड
०४२/००२ बबलूभाऊ देशमुख सुरेंद्र बिसने
०४२/००३ प्रवीण तायडे सुरेंद्र बिसने
०४२/००४
०४२/००५
०४३ मोर्शी विधानसभा – जिल्हा अमरावती
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४३/००१
०४३/००२
०४४ आर्वी विधानसभा – जिल्हा वर्धा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४४/००१ गौरव विठ्ठलराव नासरे रविकांत गाडरे
०४४/००२ प्रतिक आनंदराव लोखंडे रविकांत गाडरे
०४४/००३ सौ.माधुरी यशराम घागरे रविकांत गाडरे
०४४/००४ गोपाल विरुळकर रविकांत गाडरे
०४४/००५ अंकेश शेकार रविकांत गाडरे
०४४/००६ प्रमोद डोंगरे रविकांत गाडरे
०४४/००७ अतुल कुहीके रविकांत गाडरे
०४४/००८ राजेश मानमोडे रविकांत गाडरे
०४४/००९ विजय रामराव क्षीरसागर जमील शेख
०४४/०१० राहुल के. धांदे जमील शेख
०४४/०११ मोहसीन अनिस शेख जमील शेख
०४४/०१२ विक्रम एन. शेंडे जमील शेख
०४४/०१३ आशिष बबनराव घागरे जमील शेख
०४४/०१४ सतीश ए. गेडाम जमील शेख
०४४/०१५ प्रांजली राजेंद्रजी धांदे जमील शेख
०४४/०१६ मयुरी श्रीरामजी डोंगरे जमील शेख
०४४/०१७ वर्षा तारेश्वर मानमोडे जमील शेख
०४४/०१८ साक्षी गजाननराव किनकर जमील शेख
०४४/०१९ साक्षी देवेंद्र इंगळे जमील शेख
०४४/०२० शिवानी शरदरावजी मोहोड जमील शेख
०४४/०२१ सोनू दिलीपराव चोपडे जमील शेख
०४४/०२२ दिपाली रुपरावजी बारंगे जमील शेख
०४४/०२३ प्रतीक्षा जनार्दनजी कामडी जमील शेख
०४४/०२४ देवयानी संजय चोपडे जमील शेख
०४४/०२५ निकिता संजयराव डोबले जमील शेख
०४४/०२६ समीक्षा मारोतराव गारखे जमील शेख
०४४/०२७ प्रतीक्षा सुधाकर गारखे जमील शेख
०४४/०२८ करीना प्रदीपराव मोहोड जमील शेख
०४४/०२९ समीक्षा दिलीपराव बोपची जमील शेख
०४४/०३० भावना गोपाल कामडी जमील शेख
०४४/०३१ पल्लवी हरिभाऊजी कामडी जमील शेख
०४४/०३२ आरती सदुजी आहाके जमील शेख
०४४/०३३ तनिमा राजेंद्र घागरे जमील शेख
०४४/०३४ कोमल नामदेवराव डोंगरे जमील शेख
०४४/०३५ संदीप हिरामण काळबांडे विक्की ढोले
०४४/०३६ प्रवीण हिरामण काळबांडे विक्की ढोले
०४४/०३७
०४४/०३८
०४५ देवळी विधानसभा – जिल्हा वर्धा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४५/००१
०४५/००२
०४६ हिंगणघाट विधानसभा – जिल्हा वर्धा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४६/००१
०४६/००२
०४७ वर्धा शहर विधानसभा – जिल्हा वर्धा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४७/००१ बद्रीप्रसाद पांडे रविकांत गाडरे
०४७/००२
०४७/००३
०४८ काटोल विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४८/००१ अरविंद रामराव गोरे जमील शेख
०४८/००२ फाजील रऊफ शेख जमील शेख
०४८/००३ मुजम्मील सादिक पठाण जमील शेख
०४८/००४ गिरीधर पंजाबराव मुरोडिया जमील शेख
०४८/००५ उज्ज्वल नागपुरे प्रवीण मेश्राम
०४८/००६
०४८/००७
०४९ सावनेर विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०४९/००१ भूषण हरडे राज तांडेकर
०४९/००२ धीरज गुप्ता राज तांडेकर
०४९/००३ रोशन कोटरुंगे राज तांडेकर
०४९/००४ संजय धिमान राज तांडेकर
०४९/००५ सुनील जालंधर राज तांडेकर
०४९/००६ महेश किसन अढावू दिवाकर घेर
०४९/००७ विजय रामजी फलके दिवाकर घेर
०४९/००८ अमरचंद फुलचंद जैन दिवाकर घेर
०४९/००९
०४९/०१०
०५० हिंगणा विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५०/००१ अरविंद लक्ष्मण राऊत दिवाकर घेर
०५०/००२ दीपक रामटेके प्रवीण मेश्राम
०५०/००३
०५०/००४
०५१ उमरेड विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५१/००१ रमेश परसराम भोयर दिवाकर घेर
०५१/००२
०५१/००३
०५२ नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५२/००१ सुधाकर पावडे गणेश पिंपळशेंडे
०५२/००२ कृष्णा रमय्या नमलेवार दिवाकर घेर
०५२/००३
०५२/००४
०५३ नागपूर दक्षिण विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५३/००१ गजानन केळकर अक्षय खडके
०५३/००२
०५३/००३
०५४ नागपूर पूर्व विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५४/००१ विठ्ठलराव शामराव ठाकरे दिवाकर घेर
०५४/००२
०५४/००३
०५५ नागपूर मध्य विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५५/००१ मनीष फुंदे वल्लभ देडे
०५५/००२ गिरीश डोये प्रवीण मेश्राम
०५५/००३
०५५/००४
०५६ नागपूर पश्चिम विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५६/००१ श्रीराम राजूरकर अनंत बोरसे
०५६/००२ दिलीप रामचंद्र बनसोड दिवाकर घेर
०५६/००३ चेतन भास्कर घेर दिवाकर घेर
०५६/००४
०५६/००५
०५७ नागपूर उत्तर विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५७/००१ शेखर केदार अनंत बोरसे
०५७/००२ जबी शेख प्रवीण मेश्राम
०५७/००३ राजेंद्र बागडे प्रवीण मेश्राम
०५७/००४
०५७/००५
०५८ कामठी विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५८/००१ अमोल ओमकारराव मोरे अक्षय खडके
०५८/००२ कुणाल यशोधन भोस्कर दिवाकर घेर
०५८/००३
०५८/००४
०५९ रामटेक विधानसभा – जिल्हा नागपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०५९/००१ रवी पडोळे अक्षय खडके
०५९/००२ अनिल घोडेस्वार अक्षय खडके
०५९/००३ अभिषेक महाजन अक्षय खडके
०५९/००४ राहुल जयतवार अक्षय खडके
०५९/००५ प्रिया कुऱ्हे अक्षय खडके
०५९/००६ धर्मेश भागलकर अक्षय खडके
०५९/००७ डॉ.मनोज बिडवाईक अक्षय खडके
०५९/००८ अंकित पापडकर अक्षय खडके
०५९/००९
०५९/०१०
०६० तुमसर विधानसभा – जिल्हा भंडारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६०/००१ प्रतिभा गजभिये प्रवीण मेश्राम
०६०/००२ रंजित सहारे प्रवीण मेश्राम
०६०/००३
०६०/००४
०६१ भंडारा शहर विधानसभा – जिल्हा भंडारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६१/००१ अश्विन विजय देशमुख प्रशांत शिवणकर
०६१/००२ नाजूक लीलाधर भेदे प्रशांत शिवणकर
०६१/००३ चेतन ज्ञानेश्वर सूरकर प्रशांत शिवणकर
०६१/००४
०६१/००५
०६२ साकोली विधानसभा – जिल्हा भंडारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६२/००१ प्रशांत श्रीराम सावरकर सुरज निखाडे
०६२/००२ शुभम वसंत बोडणकर सुरज निखाडे
०६२/००३ मुकेश मुरलीधर दिघोरे सुरज निखाडे
०६२/००४ निखील राजुजी कापसे सुरज निखाडे
०६२/००५ भास्कर येवले बिंबिसार शहारे
०६२/००६
०६२/००७
०६३ अर्जुनी मोरगाव विधानसभा – जिल्हा गोंदिया
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६३/००१ लंकेश तुकाराम राऊत बिंबिसार शहारे
०६३/००२
०६३/००३
०६४ तिरोडा विधानसभा – जिल्हा गोंदिया
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६४/००१
०६४/००२
०६५ गोंदिया शहर विधानसभा – जिल्हा गोंदिया
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६५/००१
०६५/००२
०६६ आमगाव विधानसभा – जिल्हा गोंदिया
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६६/००१ गुणवंता प्रेमलाल भोयर बिंबिसार शहारे
०६६/००२ आशिष मयाराम घासले बिंबिसार शहारे
०६६/००३ ज्ञानेश्वरी मयाराम घासले बिंबिसार शहारे
०६६/००४
०६६/००५
०६७ आरमोरी विधानसभा – जिल्हा गडचिरोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६७/००१ सौ.लताताई कोलते लताताई कोलते
०६७/००२ माणिकराव कोलते लताताई कोलते
०६७/००३ सौ.अपर्णा मडावी लताताई कोलते
०६७/००४ प्रशांत कोलते लताताई कोलते
०६७/००५ रेवनाथ गंडाते लताताई कोलते
०६७/००६ अश्विन सुधाकर खोब्रागडे पंकज चहांदे
०६७/००७ नेताजी मदन सोंदरकर पंकज चहांदे
०६७/००८
०६७/००९
०६८ गडचिरोली शहर विधानसभा – जिल्हा गडचिरोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६८/००१ सौ.शालिनी धारणे लताताई कोलते
०६८/००२ आशिष सातपैसे लताताई कोलते
०६८/००३ कमल सातपैसे लताताई कोलते
०६८/००४ अजय सातपैसे लताताई कोलते
०६८/००५ सोमनाथ समर्थ लताताई कोलते
०६८/००६ निलीमा ठाकरे लताताई कोलते
०६८/००७
०६८/००८
०६९ अहेरी विधानसभा – जिल्हा गडचिरोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०६९/००१
०६९/००२
०७० राजुरा विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७०/००१ सचिन बडवे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००२ विलासराव माडूरवार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००३ प्रमोद उत्तरवार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००४ अरुण चिटकेशी गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००५ गुरुदास चौधरी गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००६ सुधीर सोनुर्ले गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००७ रुपेश विरुटकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००८ तेजराव हागे पाटील गणेश पिंपळशेंडे
०७०/००९ गजाननराव बरडे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१० रमेश हुलके गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०११ प्रा.संतोष बांदुरकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१२ रुपेश सूर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१३ दुशांत निमकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१४ नीलकंठ पिदुरकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१५ सुनील उद्धव फलके गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१६ डॉ.अशोक कुळे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१७ गणेश रविंद्र हेपट गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१८ राकेश आकनुरवार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०१९ नंदकिशोर दिवसे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२० अतुल जंपलवार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२१ मुकेश पिंपळशेंडे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२२ पुरुषोत्तम राऊत गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२३ वैभव अस्वले गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२४ संतोष गौरकार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२५ शांताराम काळे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२६ संजय हेपट गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२७ गुरुदेव बाबनवाडे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२८ राजेश गणमुकलवार गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०२९ देवराव थोर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३० युचीस्तर पेंदोर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३१ प्रकाश बाबुराव झाडे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३२ डोमजी मोरे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३३ गणेश पिंपळकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३४ डॉ.संजय गोसाई लोहे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३५ डॉ.निर्वाण भसारकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३६ धर्मू रामचंद्र धानोरकर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३७ विपिन सुरेशराव चौधरी गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३८ मयूर मंसुक सिनोजीया गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०३९ विजय महादेव नेवारे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४० शंकर तुळशीराम लोणगाडगे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४१ वसंत रामभरोस चव्हाण गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४२ बळीराज डी. निकोडे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४३ सुधीर पांडुरंग पोटवर गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४४ टेकेश्वर शहारे गणेश पिंपळशेंडे
०७०/०४५ सतीश गोसाई ताजने वसंत वडस्कर
०७०/०४६ विठ्ठल गुलाबराव राजूरकर वसंत वडस्कर
०७०/०४७ धनराज नागोराव उमरे अमोल राऊत
०७०/०४८ आनंदराव देठे अमोल राऊत
०७०/०४९ सुरज करमणकर अमोल राऊत
०७०/०५० साईनाथ आत्राम अमोल राऊत
०७०/०५१ डॉ.निवृत्ती राठोड अमोल राऊत
०७०/०५२ आशिष यमनुरवर अमोल राऊत
०७०/०५३ निखील वनकर अमोल राऊत
०७०/०५४
०७०/०५५
०७१ चंद्रपूर शहर विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७१/००१ रविंद्र आसुटकर गणेश पिंपळशेंडे
०७१/००२ जितेंद्र बागडे गणेश पिंपळशेंडे
०७१/००३ श्रीहरी बोबडे गणेश पिंपळशेंडे
०७१/००४ गजानन बोबडे गणेश पिंपळशेंडे
०७१/००५ सुधीर उरकुंदे गणेश पिंपळशेंडे
०७१/००६ विठ्ठल नानाजी लोडे वसंत वडस्कर
०७१/००७ निखील संजय लोहे वसंत वडस्कर
०७१/००८ महादेव संभाजी लांडे वसंत वडस्कर
०७१/००९ चरणदास सखाराम उरकुडे वसंत वडस्कर
०७१/०१० सुमित अशोक उपरे वसंत वडस्कर
०७१/०११ उत्तम मुरलीधर निकुरे वसंत वडस्कर
०७१/०१२ संतोष भास्कर उमरगुंडावार वसंत वडस्कर
०७१/०१३ पांडुरंग पुंजाराम पिंपळकर वसंत वडस्कर
०७१/०१४ दादाजी जगन्नाथ घोरपडे वसंत वडस्कर
०७१/०१५ अमोल ज्ञानेश्वर माथनकर वसंत वडस्कर
०७१/०१६ मंगेश अंबादास महाजन वसंत वडस्कर
०७१/०१७ त्र्यंबक एफ. गुल्हाने वसंत वडस्कर
०७१/०१८ सचिन मेश्राम प्रवीण मेश्राम
०७१/०१९ मेघना रामटेके प्रवीण मेश्राम
०७१/०२०
०७१/०२१
०७२ बल्लारपूर विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७२/००१ डॉ.नितेश पावडे गणेश पिंपळशेंडे
०७२/००२ संतोष मिरदोड्डीवार गणेश पिंपळशेंडे
०७२/००३ सुनील तुकाराम बरडे गणेश पिंपळशेंडे
०७२/००४ राजेंद्र गजानन डोनेवार गणेश पिंपळशेंडे
०७२/००५ साईनाथ चिंतामण शिंदे वसंत वडस्कर
०७२/००६ नंदकिशोर हरिदास वडस्कर वसंत वडस्कर
०७२/००७ मिलिंद रामचंद धोडरे वसंत वडस्कर
०७२/००८ सुनील वामन कुमरे वसंत वडस्कर
०७२/००९ विनोद मारुती देशमुख वसंत वडस्कर
०७२/०१० हरीश जगन्नाथ ढवस वसंत वडस्कर
०७२/०११ शैलेन्द्र देवचंद गीरीपुंजे वसंत वडस्कर
०७२/०१२ अरुण गोविंदा कुत्तरमारे वसंत वडस्कर
०७२/०१३ बाळासाहेब दिलीपराव कल्याणकर वसंत वडस्कर
०७२/०१४
०७२/०१५
०७३ ब्रम्हपुरी विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७३/००१ मनोहर साहारे लताताई कोलते
०७३/००२ स्नेहल बावणे प्रवीण मेश्राम
०७३/००३
०७३/००४
०७४ चिमूर विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७४/००१
०७४/००२
०७५ वरोरा विधानसभा – जिल्हा चंद्रपूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७५/००१
०७५/००२
०७६ वणी यवतमाळ विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७६/००१ प्रकाश देवाळकर गणेश पिंपळशेंडे
०७६/००२
०७६/००३
०७७ राळेगाव विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७७/००१ दिनेश रोकडे सचिन झिटे
०७७/००२ मंगेश डेरे सचिन झिटे
०७७/००३ चौधरी सचिन झिटे
०७७/००४ मोहन किन्हेकर सचिन झिटे
०७७/००५ वसंत जाधव सचिन झिटे
०७७/००६ प्रफुल्ल घरडे सचिन झिटे
०७७/००७ प्रमोद ढोक सचिन झिटे
०७७/००८ मनिष कडव सचिन झिटे
०७७/००९ सचिन तातेड सचिन झिटे
०७७/०१० हेमंत काळे सचिन झिटे
०७७/०११ चेतन वंजारी सचिन झिटे
०७७/०१२ राजूभाऊ पांडे सचिन झिटे
०७७/०१३
०७७/०१४
०७८ यवतमाळ शहर विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७८/००१ अतुल वानखेडे सचिन झिटे
०७८/००२
०७८/००३
०७९ दिग्रस विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०७९/००१
०७९/००२
०८० आर्णी विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८०/००१
०८०/००२
०८१ पुसद विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८१/००१ सुजित दत्तराव भोने विकास मोरे
०८१/००२ उज्वल रणवीर विकास मोरे
०८१/००३ संतोष भालेराव विकास मोरे
०८१/००४ भाऊराव मोरे विकास मोरे
०८१/००५ राजू आनंदा मोरे विकास मोरे
०८१/००६ दिलीप नथू कोरडे विकास मोरे
०८१/००७ सुदाम पवार विकास मोरे
०८१/००८ संतोष अवधूत गायकवाड विकास मोरे
०८१/००९ संतोष अंबादास राठोड विकास मोरे
०८१/०१० उमेश जेमला चव्हाण विकास मोरे
०८१/०११ महेश मोटरवार विकास मोरे
०८१/०१२
०८१/०१३
०८२ उमरखेड विधानसभा – जिल्हा यवतमाळ
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८२/००१ तथागत भवरे लखन लोंढे
०८२/००२ विजय रेघाटे लखन लोंढे
०८२/००३ गणेश कदम लखन लोंढे
०८२/००४ साहेबराव वाघमोडे संभाजी गोरटकर
०८२/००५ अभिषेक पिंपरवार संभाजी गोरटकर
०८२/००६ तानाजी बिंद्राळे संभाजी गोरटकर
०८२/००७ अंकुश वानखेडे संभाजी गोरटकर
०८२/००८ योगेश ठाकरे संभाजी गोरटकर
०८२/००९ पराग कोठारी संभाजी गोरटकर
०८२/०१० प्रवीण किसन चिकने मनोज सुरोशे
०८२/०११ अमोल शहानु चिकने मनोज सुरोशे
०८२/०१२ नारायण मधुकर शिरबिरे मनोज सुरोशे
०८२/०१३ अमोल हनुमान क्षीरसागर मनोज सुरोशे
०८२/०१४
०८२/०१५
०८३ किनवट विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८३/००१
०८३/००२
०८४ हदगाव विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८४/००१
०८४/००२
०८५ भोकर विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८५/००१ ओमप्रकाश प्रल्हादराव कदम भास्कर शिनगारे
०८५/००२ साईनाथ परसराम वाघमारे भास्कर शिनगारे
०८५/००३
०८५/००४
०८६ नांदेड उत्तर विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८६/००१ क्षेमंकर कुलकर्णी देवयानी भगत
०८६/००२
०८६/००३
०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८७/००१
०८७/००२
०८८ लोहा विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८८/००१ विलास जाधव वैभव मुरके
०८८/००२ शकील सय्यद वैभव मुरके
०८८/००३
०८८/००४
०८९ नायगाव विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०८९/००१ मधुकर मालकाजी घोसलवाड माधव शिंदे
०८९/००२ यादवराव मुर्ताजी शिंदे माधव शिंदे
०८९/००३ दिगंबर हणमंतराव मुद्खेडे माधव शिंदे
०८९/००४ स्वप्नील गंगाधर निरदुडे माधव शिंदे
०८९/००५ बाळासाहेब दत्तराम सर्जे माधव शिंदे
०८९/००६ संभाजी माधवराव तळणे माधव शिंदे
०८९/००७ धोंडीबा उत्तमराव निवळे विनोद गोरे
०८९/००८ गजानन कदम वैभव मुरके
०८९/००९ राजेंद्र अमोघे वैभव मुरके
०८९/०१० तिरुपती मोरे वैभव मुरके
०८९/०११ रामकिशन बेलकर वैभव मुरके
०८९/०१२ साहेबराव कोकणे वैभव मुरके
०८९/०१३
०८९/०१४
०९० देगलूर विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९०/००१ अरुण दिगंबरराव जाधव माधव शिंदे
०९०/००२ महादेव शरणप्पा उप्पे माधव शिंदे
०९०/००३ अशोक गंगाराम हाके माधव शिंदे
०९०/००४ अरुण दिगंबरराव जाधव विनोद गोरे
०९०/००५ कपिल कुरे वैभव मुरके
०९०/००६ रामकिशन किन्हाळकर वैभव मुरके
०९०/००७ रामकिशन अमोघे वैभव मुरके
०९०/००८ सुनील कांबळे वैभव मुरके
०९०/००९ संजय पाटील वैभव मुरके
०९०/०१० संदीप शिंदे वैभव मुरके
०९०/०११ सिकंदर डोंगरे वैभव मुरके
०९०/०१२
०९०/०१३
०९१ मुखेड विधानसभा – जिल्हा नांदेड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९१/००१ राम कुलकर्णी गजानन जाधव
०९१/००२ रमेश पांढरे गजानन जाधव
०९१/००३ लक्ष्मीकांत कुलकर्णी गजानन जाधव
०९१/००४ माधव पेंढारे गजानन जाधव
०९१/००५ भास्कर गायकवाड गजानन जाधव
०९१/००६ उद्धव नागनाथराव बाचे महादेव महाजन
०९१/००७ जयप्रकाश वैजनाथ भाकरे शुभांगी महाजन
०९१/००८ राजेश पांचाळ वैभव मुरके
०९१/००९ अजित पाटील वैभव मुरके
०९१/०१०
०९१/०११
०९२ वसमत विधानसभा – जिल्हा हिंगोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९२/००१ दत्ता अंभोरे सायसिंग पाडवी
०९२/००२
०९२/००३
०९३ कळमनुरी विधानसभा – जिल्हा हिंगोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९३/००१ ज्ञानोबा कुबेरराव हाके प्रसाद येवले
०९३/००२
०९३/००३
०९४ हिंगोली शहर विधानसभा – जिल्हा हिंगोली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९४/००१
०९४/००२
०९५ जिंतूर विधानसभा – जिल्हा परभणी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९५/००१
०९५/००२
०९६ परभणी शहर विधानसभा – जिल्हा परभणी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९६/००१ मनोहर सटवाजी लोखंडे देवानंद नावकीकर
०९६/००२
०९६/००३
०९७ गंगाखेड विधानसभा – जिल्हा परभणी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९७/००१ सुदर्शन रावसाहेब आंबोरे देवानंद नावकीकर
०९७/००२ विकास प्रभाकर शिरोळे देवानंद नावकीकर
०९७/००३ तीर्थप्रसाद गणपतराव शिरोळे देवानंद नावकीकर
०९७/००४ गजानन बापूराव कदम देवानंद नावकीकर
०९७/००५ अक्षय अच्युतराव आंबोरे देवानंद नावकीकर
०९७/००६ विष्णू बबनराव आवरगंड देवानंद नावकीकर
०९७/००७ लक्ष्मण गोपाळराव दळवे देवानंद नावकीकर
०९७/००८ शिवचरण बंडू कुबडे देवानंद नावकीकर
०९७/००९ बसवेश्वर विठ्ठलबुवा पुरी देवानंद नावकीकर
०९७/०१०
०९७/०११
०९८ पाथरी विधानसभा – जिल्हा परभणी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९८/००१
०९८/००२
०९९ परतूर विधानसभा – जिल्हा जालना
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
०९९/००१ किशोर कृष्णराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/००२ शिवशंकर श्रीकृष्ण कांगणे राजू शिंदे
०९९/००३ अरुण अनंतराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/००४ वजीर हबीब पठाण राजू शिंदे
०९९/००५ संतोष प्रकाशराव खारवणे राजू शिंदे
०९९/००६ विजय व्यंकटराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/००७ योगेश सरकटे राजू शिंदे
०९९/००८ सुनील सुरेशराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/००९ वैभव रंगनाथराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/०१० विश्वंभर विलासराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/०११ योगेश जनार्दन घोडे राजू शिंदे
०९९/०१२ आनंद साहेबराव खंदारे राजू शिंदे
०९९/०१३ भागवत प्रकाश देशमुख राजू शिंदे
०९९/०१४ ज्ञानेश्वर मनोहर चव्हाण राजू शिंदे
०९९/०१५ सचिन सुरेशराव देशपांडे राजू शिंदे
०९९/०१६ अतुल राजेंद्र देशमुख राजू शिंदे
०९९/०१७ रामेश्वर प्रल्हाद खुळे राजू शिंदे
०९९/०१८ सचिन विष्णू सातवनकर राजू शिंदे
०९९/०१९ राहुल सुभाष जायभाये राजू शिंदे
०९९/०२० रंगनाथ नारायण देशमुख राजू शिंदे
०९९/०२१ अजय आसाराम नरोटे राजू शिंदे
०९९/०२२ राम अरुणराव साखरेकर राजू शिंदे
०९९/०२३ किरण हनुमंतराव सूर्यवंशी राजू शिंदे
०९९/०२४ विलास सुदाम आढाव रमेश सुरशे
०९९/०२५ गणेश बबनराव वाघमारे रमेश सुरशे
०९९/०२६ सुमित दत्तात्रय कुदळे दिपक हिवाळे
०९९/०२७
०९९/०२८
१०० घनसावंगी विधानसभा – जिल्हा जालना
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१००/००१ प्रविण रामकिसन वळसे मंगेश धनगर
१००/००२ रोहित सुरेश कसाब बाळासाहेब परमेश्वर
१००/००३ सचिन सीताराम चंदनशिव बाळासाहेब परमेश्वर
१००/००४ किशोर शिंदे बाळासाहेब परमेश्वर
१००/००५ हरिप्रसाद सोपानराव ढेरे रमेश सुरशे
१००/००६ कृष्णा दादाभाऊ सुभेदार रमेश सुरशे
१००/००७ विलास आसाराम आढाव रमेश सुरशे
१००/००८ विश्वनाथ रमेशराव रगड रमेश सुरशे
१००/००९ बद्रीनारायण ज्ञानदेव यादव रमेश सुरशे
१००/०१० ज्ञानेश्वर गंगाधर शिंदे रमेश सुरशे
१००/०११ नागनाथ लक्ष्मण पाथरकर रमेश सुरशे
१००/०१२ रमेश राधाकिसन सुरशे रमेश सुरशे
१००/०१३ नंदकिशोर बदामराव मस्के अंबादास गायकवाड
१००/०१४ कैलास महोन गीतखने अंबादास गायकवाड
१००/०१५ रवी अशोक कवडे अंबादास गायकवाड
१००/०१६ नामदेव जायकर अंबादास गायकवाड
१००/०१७ प्रमोद तीर्थराज जायकर अंबादास गायकवाड
१००/०१८
१००/०१९
१०१ जालना शहर विधानसभा – जिल्हा जालना
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०१/००१ विजयकांत तपासे बाळासाहेब परमेश्वर
१०१/००२ संदीप भागुजी तिडके मंगेश पाटील
१०१/००३
१०१/००४
१०२ बदनापूर विधानसभा – जिल्हा जालना
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०२/००१
१०२/००२
१०३ भोकरदन विधानसभा – जिल्हा जालना
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०३/००१
१०३/००२
१०४ सिल्लोड विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०४/००१
१०४/००२
१०५ कन्नड विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०५/००१
१०५/००२
१०६ फुलंब्री विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०६/००१
१०६/००२
१०७ संभाजीनगर मध्य विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०७/००१
१०७/००२
१०८ संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०८/००१ श्रीधर परशुराम घाणेकर सरिता डोंगरे
१०८/००२ सुरेश यादवराव निकाळजे रमेश सुरशे
१०८/००३ हिमांशू शेवाळे मंगेश धनगर
१०८/००४
१०८/००५
१०९ संभाजीनगर पूर्व विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१०९/००१ सौ.कीर्ती शेळके तृप्ती भोईर
१०९/००२ सचिन प्रभाकर ओक सरिता डोंगरे
१०९/००३ निलेश गोरखराव देवकर निलेश देवकर
१०९/००४
१०९/००५
११० पैठण विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११०/००१ श्रीकृष्ण पुंडलिक नरवडे रमेश सुरशे
११०/००२
११०/००३
१११ गंगापूर विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१११/००१
१११/००२
११२ वैजापूर विधानसभा – जिल्हा संभाजीनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११२/००१
११२/००२
११३ नांदगाव विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११३/००१ अविनाश जोनवाल ईश्वर जाधव
११३/००२ नानाजी दादाजी जगताप राकेश आहेर
११३/००३ समाधान सुरेश बच्छाव राकेश आहेर
११३/००४ गौरव शिवाजी हिरे राकेश आहेर
११३/००५ परसराम शिंदे विनोद गायकवाड
११३/००६ शिवभक्त सागर राजगिरे सतीश परदेशी
११३/००७ डॉ.सागर रविंद्र कोल्हे सतीश परदेशी
११३/००८ अनिल तुकाराम शिनकर सतीश परदेशी
११३/००९ श्याम अरुण व्यवहारे सतीश परदेशी
११३/०१० गणेश शंकर हाडपे सतीश परदेशी
११३/०११ प्रमोद के. ढेरे सतीश परदेशी
११३/०१२ कैलास गंगागीर गोसावी सतीश परदेशी
११३/०१३ शंकर महादेव चितळकर सतीश परदेशी
११३/०१४ रामनाथ फुलगीर गोसावी सतीश परदेशी
११३/०१५ रामराव चंदसिंग राठोड अनंत मोरे
११३/०१६
११३/०१७
११४ मालेगाव मध्य विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११४/००१
११४/००२
११५ मालेगाव बाह्य विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११५/००१ गौरव दत्तू बच्छाव राकेश आहेर
११५/००२ शिवाजी रामा उशिरे सतीश परदेशी
११५/००३
११५/००४
११६ बागलाण विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११६/००१ किरण दादाजी बगडाणे प्रवीण बधान
११६/००२ प्रवीण दादाजी बगडाणे प्रवीण बधान
११६/००३ पंकज रामदास सोनवणे प्रवीण बधान
११६/००४
११६/००५
११७ कळवण विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११७/००१ अथर्व सुनील पवार नेहा पवार
११७/००२ युवराज निंबाजी मोरे प्रवीण आहेर
११७/००३ घनश्याम निंबाजी मोरे प्रवीण आहेर
११७/००४
११७/००५
११८ चांदवड विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११८/००१ राकेश परशराम आहेर राकेश आहेर
११८/००२ पुरुषोत्तम पुंडलिक पगार राकेश आहेर
११८/००३ सागर भिका आहेर (फौजी) राकेश आहेर
११८/००४ समाधान विश्वनाथ भामरे राकेश आहेर
११८/००५ देविदास माणिक देवरे राकेश आहेर
११८/००६ प्रशांत प्रभाकर शिरसाठ राकेश आहेर
११८/००७ भूषण समाधान शिरसाठ राकेश आहेर
११८/००८ चंद्रकांत बाळासाहेब मराठे राकेश आहेर
११८/००९ प्रदीप आनंदा पगार राकेश आहेर
११८/०१० गणेश राजेंद्र झोमण राकेश आहेर
११८/०११ दिपक नानाजी बोरसे राकेश आहेर
११८/०१२ शुभम साहेबराव शिरसाठ राकेश आहेर
११८/०१३ सागर शाम कापसे राकेश आहेर
११८/०१४ विजय रामदास हिरे राकेश आहेर
११८/०१५ सतीष वसंत शिरसाठ राकेश आहेर
११८/०१६ सोमनाथ प्रभाकर भागवत राकेश आहेर
११८/०१७ गोकुळ चिंतामण गांगुर्डे राकेश आहेर
११८/०१८ किरण कौतिक पगार (फौजी) राकेश आहेर
११८/०१९ राजेंद्र पंडित सूर्यवंशी राकेश आहेर
११८/०२० भगवान शंकर शिंदे राकेश आहेर
११८/०२१ सुदाम काशिनाथ सावंत राकेश आहेर
११८/०२२ खुशाल सुभाष शिरसाठ राकेश आहेर
११८/०२३ विकास प्रकाश सोनवणे राकेश आहेर
११८/०२४ मंगेश प्रभाकर भागवत (फौजी) राकेश आहेर
११८/०२५ रोहित प्रभाकर धामणे राकेश आहेर
११८/०२६ सुर्यकांत बाळासाहेब मराठे राकेश आहेर
११८/०२७ अनंत अशोक शिरसाठ (फौजी) राकेश आहेर
११८/०२८ मधुकर पगार विनोद गायकवाड
११८/०२९ विकीराज संजय कानडे प्रवीण आहेर
११८/०३० अविनाश शरद शिंदे प्रवीण आहेर
११८/०३१ अविनाश दौलत आहेर प्रवीण आहेर
११८/०३२ नरेंद्र अशोक निकम प्रवीण आहेर
११८/०३३ चेतन जगन्नाथ ठुबे प्रवीण आहेर
११८/०३४ मनोहर रामकृष्ण आहेर प्रवीण आहेर
११८/०३५ नितीन दादा आहेर वैशाली पवार
११८/०३६ सौ.सुवर्णा आहेर वैशाली पवार
११८/०३७ सौ.सपना शिंदे वैशाली पवार
११८/०३८ मंगेश जाधव वैशाली पवार
११८/०३९
११८/०४०
११९ येवला विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
११९/००१ नवनाथ वाल्मिक हारदे अवधूत हारदे
११९/००२ उद्धव रामदास हारदे अवधूत हारदे
११९/००३ ज्ञानेश्वर खैरनार अवधूत हारदे
११९/००४ पुंडलिक भिका उगले अवधूत हारदे
११९/००५ विलास भैयासाहेब गायकवाड अवधूत हारदे
११९/००६ रामेश्वर मधुकर मेंगळ अवधूत हारदे
११९/००७ कृष्णा एकनाथ शेजवळ अवधूत हारदे
११९/००८ कैलास बबन हारदे अवधूत हारदे
११९/००९ योगेश सुधाकर लभडे अवधूत हारदे
११९/०१० संजय बाळू हारदे अवधूत हारदे
११९/०११ रोहित भास्कर शेटे अवधूत हारदे
११९/०१२ दिपक रावसाहेब हारदे अवधूत हारदे
११९/०१३ आकाश भगवान खैरनार अवधूत हारदे
११९/०१४ संग्राम रामदास मेंगळ अवधूत हारदे
११९/०१५ संजय मच्छिंद्र मगर अवधूत हारदे
११९/०१६ लखन कैलास बाकळे अवधूत हारदे
११९/०१७ सचिन बद्रीनाथ जानराव अवधूत हारदे
११९/०१८ बाळासाहेब दाते अवधूत हारदे
११९/०१९ बाळासाहेब गायकवाड अवधूत हारदे
११९/०२० बापू सोनवणे अवधूत हारदे
११९/०२१ राजाराम ओंकार कुटे अवधूत हारदे
११९/०२२ अनुसया सत्येन गुंजाळ अमोल उराडे
११९/०२३ अमोल गोरखनाथ उराडे अमोल उराडे
११९/०२४ नवनाथ पोटे विनोद गायकवाड
११९/०२५ शुभम विक्रम जाधव संदीप जाधव
११९/०२६ खंडू किसन जाधव संदीप जाधव
११९/०२७ साईनाथ रमेश सोनवणे संदीप जाधव
११९/०२८ जगदीश अशोक जगताप सागर गवारे
११९/०२९ जयदीप अनिल गावकर सागर गवारे
११९/०३० दत्ता अशोक जाधव सतीश परदेशी
११९/०३१ अलका रत्न धीवर सुनील क्षीरसागर
११९/०३२ मच्छिंद्र भीमा मोहन सुनील क्षीरसागर
११९/०३३ दीक्षिता परेश सोनवणे सुनील क्षीरसागर
११९/०३४ किरण सुधाकर शिंदे सुनील क्षीरसागर
११९/०३५ राजेंद्र मारुती सोनवणे सुनील क्षीरसागर
११९/०३६ पंढरीनाथ बाबूलाल नागरे सुनील क्षीरसागर
११९/०३७ अभय बाळासाहेब पाटील सुनील क्षीरसागर
११९/०३८ वाल्मिक साहेबराव गुजर सुनील क्षीरसागर
११९/०३९ विनायक कांतीलाल मोरे सुनील क्षीरसागर
११९/०४० गीतांजली किशोर काळे सुनील क्षीरसागर
११९/०४१ भाऊसाहेब शिवाजी झांबरे प्रवीण झांबरे
११९/०४२ रामभाऊ सुखदेव झांबरे प्रवीण झांबरे
११९/०४३ वैभव भास्कर झांबरे प्रवीण झांबरे
११९/०४४ राहुल अशोक झांबरे प्रवीण झांबरे
११९/०४५
११९/०४६
१२० सिन्नर विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२०/००१ शरद बाळासाहेब रुकारी अमोल उराडे
१२०/००२
१२०/००३
१२१ निफाड विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२१/००१ निलेश दत्तात्रय निकम राहुल कुलकर्णी
१२१/००२ नितीन रमेश गोसावी राहुल कुलकर्णी
१२१/००३ मंदार विजय कुलकर्णी राहुल कुलकर्णी
१२१/००४ दिपक दौलत आहेर राहुल कुलकर्णी
१२१/००५ मंगेश लोंढे राहुल कुलकर्णी
१२१/००६ रोहन दिलीप कुलकर्णी राहुल कुलकर्णी
१२१/००७ खंडू सयाजी किटटे राहुल कुलकर्णी
१२१/००८ धनंजय कापसे राहुल कुलकर्णी
१२१/००९ पवन टर्ले राहुल कुलकर्णी
१२१/०१० मुकेश बागडे राहुल कुलकर्णी
१२१/०११ स्मिता फडणीस राहुल कुलकर्णी
१२१/०१२ ज्योती बागडे राहुल कुलकर्णी
१२१/०१३ जगदीश बागडे राहुल कुलकर्णी
१२१/०१४ अजित देशमुख राहुल कुलकर्णी
१२१/०१५ चेतन खालकर राहुल कुलकर्णी
१२१/०१६ मयूर सोनवणे राहुल कुलकर्णी
१२१/०१७ योगेश क्षीरसागर राहुल कुलकर्णी
१२१/०१८ सुनिल पाटील राहुल कुलकर्णी
१२१/०१९ रमेश सानप राहुल कुलकर्णी
१२१/०२० सोमनाथ बोडके राहुल कुलकर्णी
१२१/०२१ सचिन पवार राहुल कुलकर्णी
१२१/०२२ केदू आहेर राहुल कुलकर्णी
१२१/०२३ सतीश शर्मा राहुल कुलकर्णी
१२१/०२४ सचिन कुंदे राहुल कुलकर्णी
१२१/०२५ गणेश राऊत राहुल कुलकर्णी
१२१/०२६ सतिश सूर्यवंशी राहुल कुलकर्णी
१२१/०२७ संदीप महादेव कापसे राहुल कुलकर्णी
१२१/०२८ अनिल बोराडे राहुल कुलकर्णी
१२१/०२९ संदेश बागडे राहुल कुलकर्णी
१२१/०३० शरद कटके राहुल कुलकर्णी
१२१/०३१ किरण दिघे राहुल कुलकर्णी
१२१/०३२ संजय रमेश जाधव अमोल उराडे
१२१/०३३ हिरामण केदू खताळे विनोद गायकवाड
१२१/०३४ सोमनाथ प्रभाकर गाजरे विनोद गायकवाड
१२१/०३५ ज्ञानेश्वर सुखदेव गाजरे विनोद गायकवाड
१२१/०३६ बाळकृष्ण सूर्यभान वाळूंज विनोद गायकवाड
१२१/०३७ किशोर दिपक शिंदे विनोद गायकवाड
१२१/०३८ सोपान गादेकर विनोद गायकवाड
१२१/०३९ रामकृष्ण लहानू मोगल विनोद गायकवाड
१२१/०४० शरद तानाजी वारे विनोद गायकवाड
१२१/०४१ सुनील खैरे विनोद गायकवाड
१२१/०४२ रमेश शिंदे विनोद गायकवाड
१२१/०४३ संदीप संभाजी अनारसे विनोद गायकवाड
१२१/०४४ अंकुश पाचरणे विनोद गायकवाड
१२१/०४५ विष्णुपंत पेरवळे विनोद गायकवाड
१२१/०४६ विशाल यादव विनोद गायकवाड
१२१/०४७ विलास शिंदे विनोद गायकवाड
१२१/०४८ अमोल गोरख गायके विनोद गायकवाड
१२१/०४९ नितीन दुसाने विनोद गायकवाड
१२१/०५० संजय सुरेश चव्हाण संदीप जाधव
१२१/०५१ सोमनाथ साहेबराव चौवरे सायसिंग पाडवी
१२१/०५२ सौ.सरला संजय मोते देशमाने प्रशांत शिवणकर
१२१/०५३ राजेंद्र सोपान धीवर सुनील क्षीरसागर
१२१/०५४
१२१/०५५
१२२ दिंडोरी विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२२/००१
१२२/००२
१२३ नाशिक पूर्व विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२३/००१ सागर पितांबर पाटील मंगेश पाटील
१२३/००२
१२३/००३
१२४ नाशिक मध्य विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२४/००१ अजय दिनकर सोनवणे अनंत बोरसे
१२४/००२ नितीन माधवराव पवार अनंत बोरसे
१२४/००३ समीर देशपांडे देवयानी भगत
१२४/००४
१२४/००५
१२५ नाशिक पश्चिम विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२५/००१ स्वप्नील जोशी राहुल कुलकर्णी
१२५/००२ श्रीमती सिमा टाकळकर राहुल कुलकर्णी
१२५/००३ निशांत अप्पा बच्छाव राकेश आहेर
१२५/००४ भूषण नंदकिशोर पवार अमोल उराडे
१२५/००५ प्रवीण झा विनोद गायकवाड
१२५/००६ निलेश भगवान महाले सायसिंग पाडवी
१२५/००७ संतोष भोंडवे सायसिंग पाडवी
१२५/००८ अविनाश कांबळे सायसिंग पाडवी
१२५/००९ भूषण सोमनाथ मोते प्रवीण आहेर
१२५/०१० सौ.रोहिणी प्रशांत लचके सुनील क्षीरसागर
१२५/०११ विशाल रायते वैशाली पवार
१२५/०१२ सुरेखा देवरे वैशाली पवार
१२५/०१३ मनोज पाटील वैशाली पवार
१२५/०१४ स्वाती आरोटे वैशाली पवार
१२५/०१५ सौ.श्रेया जाधव वैशाली पवार
१२५/०१६ सौ.सविता जाधव वैशाली पवार
१२५/०१७
१२५/०१८
१२६ देवळाली विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२६/००१ विनोद भास्कर पाटील मंगेश पाटील
१२६/००२
१२६/००३
१२७ इगतपुरी विधानसभा – जिल्हा नाशिक
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२७/००१
१२७/००२
१२८ डहाणू विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२८/००१
१२८/००२
१२८/००३
१२९ विक्रमगड विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१२९/००१
१२९/००२
१३० पालघर शहर विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३०/००१
१३०/००२
१३१ बोईसर विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३१/००१ हिमांशू म्हात्रे विनीत भोईर
१३१/००२
१३१/००३
१३२ नालासोपारा विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३२/००१ दिशा योगेश सारंग संदेश घोले
१३२/००२ रीना शिवराम तांबडे संदेश घोले
१३२/००३ संतोष अनिल नवाले संदेश घोले
१३२/००४ मानसी महेश महागावकर संदेश घोले
१३२/००५ उदय जाधव राजेश चौकेकर
१३२/००६ अभिनंदन नथुराम नटे राजेश चौकेकर
१३२/००७ स्वप्नील ह. काते राजेश चौकेकर
१३२/००८ राज संतोष पवार राज पवार
१३२/००९
१३२/०१०
१३३ वसई विधानसभा – जिल्हा पालघर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३३/००१ विनोद कामतेकर संदेश घोले
१३३/००२ स्टॅनली ब्यारेटो संदेश घोले
१३३/००३ अकबर पठाण संदेश घोले
१३३/००४ राजेंद्र पाटील संदेश घोले
१३३/००५ अमेय तावडे विनीत भोईर
१३३/००६
१३३/००७
१३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३४/००१
१३४/००२
१३५ शहापूर विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३५/००१ सौ.अनघा अनंत टाकळकर अनंत बोरसे
१३५/००२ यशवंत गोणे अनंत बोरसे
१३५/००३ गणेश गोणे अनंत बोरसे
१३५/००४ विजय देविदास बोरसे अनंत बोरसे
१३५/००५ सौ.सुलभा विजय बोरसे अनंत बोरसे
१३५/००६ लक्ष्मीकांत देविदास बोरसे अनंत बोरसे
१३५/००७ अनिल दिवटे अनंत बोरसे
१३५/००८ सुनील शंकर वायाळ अनंत बोरसे
१३५/००९ लक्ष्मीकांत वामन देशपांडे अनंत बोरसे
१३५/०१० प्रसाद बबनराव शिंपी अनंत बोरसे
१३५/०११ सौ.मोहिनी प्रसाद शिंपी अनंत बोरसे
१३५/०१२ घनश्याम शंकरसिंह परदेशी अनंत बोरसे
१३५/०१३ प्रविण पी. पाटील अनंत बोरसे
१३५/०१४ प्रतिक अनंत बोरसे अनंत बोरसे
१३५/०१५ साईनाथ रघुनाथ पवार रवींद्र खाडे
१३५/०१६ स्वप्नील जयराम निपुर्ते रवींद्र खाडे
१३५/०१७ विनायक नामदेव विशे रवींद्र खाडे
१३५/०१८ प्रतिभा दत्तात्रय विशे रवींद्र खाडे
१३५/०१९ दिलीप शांताराम विशे रवींद्र खाडे
१३५/०२० धनाजी पांडुरंग विशे रवींद्र खाडे
१३५/०२१ नितीन नाना गगे रवींद्र खाडे
१३५/०२२ सचिन विश्वनाथ शिर्के रवींद्र खाडे
१३५/०२३ निलेश हरिश्चंद्र विशे रवींद्र खाडे
१३५/०२४ अरुण हरिश्चंद्र वेखंडे रवींद्र खाडे
१३५/०२५ प्रदीप बाळकृष्ण विशे सरिता डोंगरे
१३५/०२६
१३५/०२७
१३६ भिवंडी पश्चिम विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३६/००१ रोहन सुरेश वाजे विश्वनाथ पाटील
१३६/००२
१३६/००३
१३७ भिवंडी पूर्व विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३७/००१ सौ.हिरा यशवंत आवारे अनंत मोरे
१३७/००२
१३७/००३
१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३८/००१ जगन्नाथ कृष्णा बोरसे मधुकर महाजन
१३८/००२
१३८/००३
१३९ मुरबाड विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१३९/००१ नूतन महेश जगताप गणेश मिस्तरी
१३९/००२ निलेश अरुण वाघ गणेश मिस्तरी
१३९/००३
१३९/००४
१४० अंबरनाथ विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४०/००१ केतन चंद्रकांत माळी मधुकर महाजन
१४०/००२ सौ.प्रतिभा वसंत महाजन मधुकर महाजन
१४०/००३ राजेश वामन मोरे मधुकर महाजन
१४०/००४ रमेश बाबाजी रासकर मधुकर महाजन
१४०/००५ शिवाजी बनकर मधुकर महाजन
१४०/००६
१४०/००७
१४१ उल्हासनगर विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४१/००१ चंद्राबाबू जी. झोल्ला मधुकर महाजन
१४१/००२ राजू पाटील मंगेश पाटील
१४१/००३
१४१/००४
१४२ कल्याण पूर्व विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४२/००१ मिलन भगत देवयानी भगत
१४२/००२
१४२/००३
१४३ डोंबिवली विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४३/००१ किशोर व्ही.पाटणकर संजय लिमकर
१४३/००२ राजेश वसंत गाडगे दिलीप अहिनवे
१४३/००३ रविंद्र शंकर कांदळकर अनंत बोरसे
१४३/००४ योगेश गोगावले राजेश चौकेकर
१४३/००५ सुवर्णा जोशी देवयानी भगत
१४३/००६ संतोष नारायण पाटील विश्वनाथ पाटील
१४३/००७
१४३/००८
१४४ कल्याण ग्रामीण विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४४/००१ भूषण अहिरे अनंत बोरसे
१४४/००२ सौ.श्रद्धा रविंद्र जठार सरिता डोंगरे
१४४/००३ रुपेश मोहन महाडिक विश्वनाथ पाटील
१४४/००४
१४४/००५
१४५ मीरा भाईंदर विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४५/००१ प्रमोद खाते संदेश घोले
१४५/००२
१४५/००३
१४६ ओवळा माजीवाडा विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४६/००१ सुनील महाले अनंत बोरसे
१४६/००२ सचिन राजाराम ठसाळ शशिकांत ठसाळ
१४६/००३ किशोर कृष्णा ठसाळ शशिकांत ठसाळ
१४६/००४ भरत कृष्णा ठसाळ शशिकांत ठसाळ
१४६/००५ प्रभाकर मिरगल विश्वनाथ पाटील
१४६/००६
१४६/००७
१४७ कोपरी पाचपाखडी विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४७/००१ सुरेश श. मोरे प्रमोद चिनके
१४७/००२
१४७/००३
१४८ ठाणे शहर विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४८/००१
१४८/००२
१४९ मुंब्रा कळवा विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१४९/००१ उमेश धोंडिभाऊ जगदाळे राजेश चौकेकेर
१४९/००२
१४९/००३
१५० ऐरोली विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५०/००१ श्रीकृष्ण पाटील अमोल धडके
१५०/००२ सुदर्शन अरुण कौदरे सुदर्शन कौदरे
१५०/००३ विशाल नामदेव गायकवाड सुदर्शन कौदरे
१५०/००४ उमा महेश मांढरे सुदर्शन कौदरे
१५०/००५ विभा सतीश मयेकर सुदर्शन कौदरे
१५०/००६ ज्ञानेश्वर देवराम आवारी सुदर्शन कौदरे
१५०/००७ ओमकार विजय शेटे सुदर्शन कौदरे
१५०/००८ दिलीप भगत देवयानी भगत
१५०/००९ मंजुषा नावडे देवयानी भगत
१५०/०१० ऐश्वर्या कोंडसकर देवयानी भगत
१५०/०११ राजेश शेटकर देवयानी भगत
१५०/०१२ रविंद्र वाल्मिकी देवयानी भगत
१५०/०१३ सुषमा कदम देवयानी भगत
१५०/०१४ सुजाता सावंत देवयानी भगत
१५०/०१५ लीलाधर शिंदे देवयानी भगत
१५०/०१६ प्रेरणा लोखंडे देवयानी भगत
१५०/०१७
१५०/०१८
१५१ बेलापूर विधानसभा – जिल्हा ठाणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५१/००१ वैभव मोहन पाटील अनंत बोरसे
१५१/००२ ओंकार दिलीप गंधे हेमंत धायगुडे
१५१/००३ अनिल फडके वर्षा पाठारे
१५१/००४ पौर्णिमा विशाल ससाणे सुदर्शन कौदरे
१५१/००५ विशाल पोपट ससाणे सुदर्शन कौदरे
१५१/००६
१५१/००७
१५२ बोरीवली विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५२/००१ सदानंद चव्हाण पंडित मोहिते
१५२/००२ दौलत मोरे अनंत मोरे
१५२/००३ अजित रावराणे अनंत मोरे
१५२/००४
१५२/००५
१५३ दहिसर विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५३/००१ अरुण बोर्डेकर पंडीत मोहिते
१५३/००२ विजय सावंत पंडीत मोहिते
१५३/००३ बाळकृष्ण ढमाले पंडीत मोहिते
१५३/००४ उदय सुर्वे पंडीत मोहिते
१५३/००५ हर्षद कारकर पंडीत मोहिते
१५३/००६ अतुल तावडे पंडीत मोहिते
१५३/००७ प्रकाश कारकर पंडीत मोहिते
१५३/००८ सौ.शकुंतला शेलार पंडीत मोहिते
१५३/००९ अभिषेक घोसाळकर पंडीत मोहिते
१५३/०१० पंडित मोहिते पाटील पंडीत मोहिते
१५३/०११
१५३/०१२
१५४ मागाठाणे विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५४/००१ रेखा बोऱ्हाडे बाळू राऊत
१५४/००२
१५४/००३
१५५ मुलुंड विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५५/००१ चंद्रकांत शेलार बाळू माने
१५५/००२ सुरेश घारे पंडित मोहिते
१५५/००३
१५५/००४
१५६ विक्रोळी विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५६/००१ रविंद्र गुजर अनिल तरडे
१५६/००२ सुर्यकांत लवराज चव्हाण राजेश चौकेकर
१५६/००३ शामराव दत्तात्रय सकाटे महादेव महाजन
१५६/००४
१५६/००५
१५७ भांडूप विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५७/००१ अनिकेत अशोक खळे विश्वनाथ पाटील
१५७/००२ संजय घार्गे अनंत मोरे
१५७/००३ संतोष श्रीधर म्हाडेश्वर अनंत मोरे
१५७/००४
१५७/००५
१५८ जोगेश्वरी विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५८/००१ शितल वांगडे अनिल तरडे
१५८/००२ यशवंत तुलाजी महाडिक अनंत मोरे
१५८/००३ गोपाळ मोरे (वकील) अनंत मोरे
१५८/००४ सुभाष मोरे अनंत मोरे
१५८/००५ कामत साहेब अनंत मोरे
१५८/००६ विनय साळुंखे अनंत मोरे
१५८/००७ राम शिंदे (वकील) अनंत मोरे
१५८/००८ रामचंद्र यादव अनंत मोरे
१५८/००९ अजय सागर अनंत मोरे
१५८/०१० अक्षय निंबाळकर अनंत मोरे
१५८/०११ अन्सारी साहेब अनंत मोरे
१५८/०१२ सुभाष जगन्नाथ करबळे अनंत मोरे
१५८/०१३ दिपक बुधाजी परब अनंत मोरे
१५८/०१४
१५८/०१५
१५९ दिंडोशी विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१५९/००१ विनायक जगन्नाथ बारशिंग अनंत मोरे
१५९/००२ सौ.रेखा निगप्पा घुगरे अनंत मोरे
१५९/००३ चंद्रशेखर परब अनंत मोरे
१५९/००४ चंद्रकांत माने (साहेब) अनंत मोरे
१५९/००५ चंद्रकांत पाटोळे अनंत मोरे
१५९/००६ चंद्रकांत मोरे अनंत मोरे
१५९/००७ बाबुराव धोंडीबा शिंदे अनंत मोरे
१५९/००८ महेंद्र मोरे अनंत मोरे
१५९/००९ सीताराम मोरे अनंत मोरे
१५९/०१० सौ.वैष्णवी पाटेकर अनंत मोरे
१५९/०११ सागर आमुरसकर अनंत मोरे
१५९/०१२ सागर खानविलकर अनंत मोरे
१५९/०१३ संदीप नायर अनंत मोरे
१५९/०१४ अर्जुन देवळे अनंत मोरे
१५९/०१५ अशोक मंगळे अनंत मोरे
१५९/०१६ नीलकंठ दत्ताराम राणे अनंत मोरे
१५९/०१७ अनिल देसाई अनंत मोरे
१५९/०१८ अनिल गांगुली अनंत मोरे
१५९/०१९ किरण देशपांडे अनंत मोरे
१५९/०२० रविंद्र कुशाबा गायकवाड अनंत मोरे
१५९/०२१ वैभव जगन्नाथ शिंदे अनंत मोरे
१५९/०२२ मोहन बंधू विचारे अनंत मोरे
१५९/०२३ अनिल लखन चितळे अनंत मोरे
१५९/०२४ चंद्रकांत दत्ताराम जाधव अनंत मोरे
१५९/०२५ सचिन सदानंद कोकाटे अनंत मोरे
१५९/०२६ श्रीमती जयश्री जनार्दन सुर्वे अनंत मोरे
१५९/०२७ श्याम निंबाळकर अनंत मोरे
१५९/०२८ मुन्ना कडू अनंत मोरे
१५९/०२९ विनायक सोलकर अनंत मोरे
१५९/०३० विनोद घोडके अनंत मोरे
१५९/०३१ विपुल माने अनंत मोरे
१५९/०३२ विष्णू सपनाळ अनंत मोरे
१५९/०३३ सविता सपनाळ अनंत मोरे
१५९/०३४ निंगाप्पा सतबा घुगरे अनंत मोरे
१५९/०३५ भरत दिनकर घोरपडे अनंत मोरे
१५९/०३६ स्वप्नील रामचंद्र मोरे अनंत मोरे
१५९/०३७ राजन घोसाळकर अनंत मोरे
१५९/०३८ वसंत पितांबर नायकल अनंत मोरे
१५९/०३९ इंदुराव वाडते अनंत मोरे
१५९/०४० सुरेश गणपत भोसले अनंत मोरे
१५९/०४१ रमाकांत सूर्यवंशी अनंत मोरे
१५९/०४२ शिवाजी पोळ अनंत मोरे
१५९/०४३ समीर कुलकर्णी अनंत मोरे
१५९/०४४ सहदेव जयराम कदम अनंत मोरे
१५९/०४५ संजय आत्माराम घाडगीकर अनंत मोरे
१५९/०४६ महादेव विष्णू पवार अनंत मोरे
१५९/०४७ प्रदीप वसंत नाईक अनंत मोरे
१५९/०४८ विजय घोडके अनंत मोरे
१५९/०४९ संजय सुर्वे अनंत मोरे
१५९/०५० अर्जुन शिंदे अनंत मोरे
१५९/०५१ नागेश पाटेकर अनंत मोरे
१५९/०५२ अजय सावंत अनंत मोरे
१५९/०५३ अजय भैसाने अनंत मोरे
१५९/०५४ प्रभाकर बी.गमरे अनंत मोरे
१५९/०५५ वैभव गणपतराव बोराडे अनंत मोरे
१५९/०५६ आप्पासाहेब मोरे अनंत मोरे
१५९/०५७ दिपक मोरे अनंत मोरे
१५९/०५८ सौ.अस्मिता मोरे अनंत मोरे
१५९/०५९ राजाभाऊ सपताळ अनंत मोरे
१५९/०६० अनिल तरडे अनिल तरडे
१५९/०६१ गोपाल चव्हाण अनिल तरडे
१५९/०६२
१५९/०६३
१६० कांदिवली विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६०/००१
१६०/००२
१६१ चारकोप विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६१/००१ नितीन प्रभाकर डोळस सरिता डोंगरे
१६१/००२ विजय निवळे अनंत मोरे
१६१/००३ सौ.गीता कदम अनंत मोरे
१६१/००४
१६१/००५
१६२ मालाड विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६२/००१
१६२/००२
१६३ गोरेगाव विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६३/००१ वैभव पारटे अनिल तरडे
१६३/००२ वैभव मोरे अनंत मोरे
१६३/००३ राजू फणगावकर अनंत मोरे
१६३/००४ राजेश मोरे अनंत मोरे
१६३/००५ अनिल कोचुरे अनंत मोरे
१६३/००६ अनिल मुळे अनंत मोरे
१६३/००७
१६३/००८
१६४ वर्सोवा विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६४/००१
१६४/००२
१६५ अंधेरी पश्चिम विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६५/००१ सुरेश वाघे अनंत बोरसे
१६५/००२
१६५/००३
१६६ अंधेरी पूर्व विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६६/००१ संदीप बरकडे धीरज पडळकर
१६६/००२ मिलिंद मधुकर दिवेकर संदेश घोले
१६६/००३ नारायण पा. सावंत राजेश चौकेकर
१६६/००४ अंकेश इंगळे अमोल धडके
१६६/००५
१६६/००६
१६७ विलेपार्ले विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६७/००१ अनिल गोटे अनंत मोरे
१६७/००२
१६७/००३
१६८ चांदिवली विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६८/००१ अरविंद गणपती धडके अमोल धडके
१६८/००२ दिपक सावळकर अमोल धडके
१६८/००३ राकेश नामदेव व्हटकर अमोल धडके
१६८/००४ सुबोध पडळकर धीरज पडळकर
१६८/००५ प्रयाग लांडे धीरज पडळकर
१६८/००६ राजेश सागरे धीरज पडळकर
१६८/००७ शैलेश रामदास नेटके बाळू राऊत
१६८/००८
१६८/००९
१६९ घाटकोपर पश्चिम विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१६९/००१ तुकाराम शेठ खेंगळे बाळू राऊत
१६९/००२ सतीश शंकर कोकाटे बाळू राऊत
१६९/००३ शिवाजी काशिनाथ कदम बाळू राऊत
१६९/००४ अमित कमलाकर भाटकर बाळू राऊत
१६९/००५ लहू पार्सेकर बाळू राऊत
१६९/००६ स्वप्नील सदाशिव राणे बाळू राऊत
१६९/००७ बाळू बबनराव राऊत बाळू राऊत
१६९/००८ श्वेता काणसे बाळू राऊत
१६९/००९ प्रसाद इंदुलकर बाळू राऊत
१६९/०१० शैलेश कौदरे बाळू राऊत
१६९/०११ हनुमंत शिंदे बाळू राऊत
१६९/०१२ प्रदीप बबन मांडवकर बाळू राऊत
१६९/०१३ योगेश मोरे बाळू राऊत
१६९/०१४ जयवंत वाघमारे बाळू राऊत
१६९/०१५ शिवाजी डोंगरे बाळू राऊत
१६९/०१६
१६९/०१७
१७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७०/००१ प्रकाश वाणी बाळू राऊत
१७०/००२ सचिन भांगे बाळू राऊत
१७०/००३ जितेंद्र परब बाळू राऊत
१७०/००४ चंद्रकांत हळदणकर बाळू राऊत
१७०/००५ गणेश नाना उत्तेकर बाळू राऊत
१७०/००६ विशाल काशीद बाळू राऊत
१७०/००७ अक्षय नामदेव लायगुडे अमोल धडके
१७०/००८
१७०/००९
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७१/००१
१७१/००२
१७२ अणुशक्तीनगर विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७२/००१
१७२/००२
१७३ चेंबूर विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७३/००१ अमृता जो. व्यवहारे सरिता डोंगरे
१७३/००२ अभिषेक भगत देवयानी भगत
१७३/००३ रमेश मांडवकर अनंत मोरे
१७३/००४
१७३/००५
१७४ कुर्ला विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७४/००१ आशिष येवले बाजीराव शेवाळे
१७४/००२ राजेश शिरवाडकर बाजीराव शेवाळे
१७४/००३ कृष्णा नलवडे बाजीराव शेवाळे
१७४/००४ शीतल कांबळे देवयानी भगत
१७४/००५ रविंद्र बाबुराव दिघे अनंत मोरे
१७४/००६
१७४/००७
१७५ कलिना विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७५/००१ सतीश मेस्त्री बाजीराव शेवाळे
१७५/००२ राजू गावडे बाजीराव शेवाळे
१७५/००३ अभिषेक दास बाजीराव शेवाळे
१७५/००४ प्रकाश सावंत बाजीराव शेवाळे
१७५/००५ सुनील मेटकर बाजीराव शेवाळे
१७५/००६ मंगेश परब बाजीराव शेवाळे
१७५/००७ अनिल मेस्त्री बाजीराव शेवाळे
१७५/००८ अश्विनी भोसले बाजीराव शेवाळे
१७५/००९ अनिल दरेकर बाजीराव शेवाळे
१७५/०१० सुनील घोसाळकर बाजीराव शेवाळे
१७५/०११ अभिषेक शेवाळे बाजीराव शेवाळे
१७५/०१२
१७५/०१३
१७६ वांद्रे पूर्व विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७६/००१ संतोष मुलम बाजीराव शेवाळे
१७६/००२ सचिन खडपे बाजीराव शेवाळे
१७६/००३ प्रशांत पाटील बाजीराव शेवाळे
१७६/००४ शंकर पवार बाजीराव शेवाळे
१७६/००५
१७६/००६
१७७ वांद्रे पश्चिम विधानसभा – जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७७/००१
१७७/००२
१७८ धारावी विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७८/००१ शैलेश धनाजी गजकोश अमोल धडके
१७८/००२ स्वाती सुरेश खंदारे अमोल धडके
१७८/००३ आकाश चव्हाण अनंत मोरे
१७८/००४ गौतम कदम अनंत मोरे
१७८/००५
१७८/००६
१७९ सिव कोळीवाडा विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१७९/००१ सौ.मिताली आतिश कदम सरिता डोंगरे
१७९/००२
१७९/००३
१८० वडाळा विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८०/००१
१८०/००२
१८१ माहीम विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८१/००१ महादेव देवळे पंडित मोहिते
१८१/००२ सचिन विष्णू शिंदे अनंत मोरे
१८१/००३ प्रवीण पाटील अनंत मोरे
१८१/००४
१८१/००५
१८२ वरळी विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८२/००१ मंगेश पारटे अनिल तरडे
१८२/००२ युवराज रामचंद्र चव्हाण हेमंत पाटील
१८२/००३
१८२/००४
१८३ शिवडी विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८३/००१ अरविंद गंगाराम तळेकर सुदर्शन कौदरे
१८३/००२ अजित कीरदानकर अनंत मोरे
१८३/००३
१८३/००४
१८४ भायखळा विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८४/००१ बाळासाहेब संभाजी तळेकर सुदर्शन कौदरे
१८४/००२
१८४/००३
१८५ मलबार हिल विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८५/००१
१८५/००२
१८६ मुंबादेवी विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८६/००१ संजय शशिकांत लिमकर संजय लिमकर
१८६/००२
१८६/००३
१८७ कुलाबा विधानसभा – जिल्हा मुंबई शहर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८७/००१ विष्णू गायकवाड प्राजक्ता चव्हाण
१८७/००२ अजय पांडुरंग चव्हाण प्राजक्ता चव्हाण
१८७/००३ निलेश वराळ अनंत मोरे
१८७/००४
१८७/००५
१८८ पनवेल विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८८/००१ राजू जाधव अनिल तरडे
१८८/००२ गौरव गोवारी तृप्ती भोईर
१८८/००३ सुनील म्हात्रे तृप्ती भोईर
१८८/००४ शंकर जगदीश मंडळ नितीन कडपे
१८८/००५ जालिंदर म्हात्रे नितीन कडपे
१८८/००६ चंद्रकांत फडके नितीन कडपे
१८८/००७ रंजिता जगदीश म्हात्रे नितीन कडपे
१८८/००८ अरविंद जयसिंग राजूरकर नितीन कडपे
१८८/००९ विनायक पाटील नितीन कडपे
१८८/०१० शशिकांत मधुकर टावरे नितीन कडपे
१८८/०११ सार्थक पाटील नितीन कडपे
१८८/०१२ जयश्री पाटील नितीन कडपे
१८८/०१३ भगवानराव मधुकरराव ताकरखेडे नितीन कडपे
१८८/०१४ रणजीत माणिक काशीद राकेश महाडिक
१८८/०१५ सौ.सुमन शरद खैरे छाया म्हात्रे
१८८/०१६ जीवन गुरुनाथ भोपी अमोल उराडे
१८८/०१७ समीर शनिवार भोपी अमोल उराडे
१८८/०१८ लीलाधर जोमा भोईर हेमंत धायगुडे
१८८/०१९ बाबाजी गणपत शेळके हेमंत धायगुडे
१८८/०२० दत्तात्रय सुरेश धायगुडे हेमंत धायगुडे
१८८/०२१ हिंदुराव बबन धायगुडे हेमंत धायगुडे
१८८/०२२ किशोर पाटील हेमंत धायगुडे
१८८/०२३ मारुती देविदास दहिहंडे नागेंद्र दहिहंडे
१८८/०२४ रंजना मारुती दहिहंडे नागेंद्र दहिहंडे
१८८/०२५ नागेंद्रनाथ मारुती दहिहंडे नागेंद्र दहिहंडे
१८८/०२६ मनीषा घरत वर्षा पाठारे
१८८/०२७ किशोर केंडे पंडित फंगाळ
१८८/०२८ चंद्रकांत चौधरी पाटील राम ढाकणे
१८८/०२९ अमृता मगदूम देवयानी भगत
१८८/०३० सीमा निकम देवयानी भगत
१८८/०३१ उमाकांत मिरजकर देवयानी भगत
१८८/०३२ मिलिंद वाघमारे देवयानी भगत
१८८/०३३ प्रीतम कुलकर्णी देवयानी भगत
१८८/०३४ रुपाली सतीश शिंदे देवयानी भगत
१८८/०३५ अर्चना आठवले देवयानी भगत
१८८/०३६ माधुरी कंधारकर देवयानी भगत
१८८/०३७ सुरेखा लोखंडे देवयानी भगत
१८८/०३८ शिल्पा धारगळकर देवयानी भगत
१८८/०३९ राजन बनसोडे देवयानी भगत
१८८/०४० श्रिया माईन देवयानी भगत
१८८/०४१ प्रवीण चिकणे देवयानी भगत
१८८/०४२ नेहा मोरवाल देवयानी भगत
१८८/०४३ राजेश वाईद देवयानी भगत
१८८/०४४
१८८/०४५
१८९ कर्जत खालापूर विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१८९/००१ विलास मेदगे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००२ भालचंद्र थोरवे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००३ नागेश जाधव भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००४ रविंद्र दिसले भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००५ भास्कर सुर्यवंशी भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००६ लहू मालू खांडवी भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००७ संतोष भोईर भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००८ रघुनाथ पिंगळे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/००९ राजाराम शेळके भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१० नारायण पाटील भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०११ कृष्णा घाडगे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१२ प्रदीप हिंगणकर भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१३ मोहन देशमुख भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१४ बाळू हिरू तवले भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१५ मुरलीधर गावित भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१६ संजय मराठे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१७ सुभाष कुसरे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१८ संजय दाभणे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०१९ राहुल पाटील भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२० विजय पवार भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२१ विकास भोसले भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२२ किशोर पाटील भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२३ रामदास माळी भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२४ स्वप्नील करणकाळ भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२५ सुनील देवरे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२६ दिपक भोईर भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२७ जयराम देशमुख भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२८ अधिकाराव सुर्यवंशी भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०२९ दिपक कापडणीस भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३० अभिजित अत्रे भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३१ फुलचंद राठोड भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३२ ज्ञानेश्वर सावंत भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३३ युसुफ खान भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३४ जितेंद्र पाटील भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३५ सागर भुसाळ भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३६ जितेंद्र दळवी भास्कर सुर्यवंशी
१८९/०३७ धनराज भीमराव अहिरे राजेंद्र म्हात्रे
१८९/०३८ जयेश हरपुडे सतीश पाटील
१८९/०३९ शांताराम पाटील सतीश पाटील
१८९/०४० यशवंत पाटील सतीश पाटील
१८९/०४१ राजेंद्र डोंगरे सतीश पाटील
१८९/०४२ रामदास पाटील सतीश पाटील
१८९/०४३ संतोष कदम सतीश पाटील
१८९/०४४ भूषण चौधरी सतीश पाटील
१८९/०४५ पंढरीनाथ पाटील सतीश पाटील
१८९/०४६ निरंजन खडेकर सतीश पाटील
१८९/०४७ संजय पंडित सतीश पाटील
१८९/०४८ पुरुषोत्तम वाणी वर्षा पाठारे
१८९/०४९ दिलीप आंबवणे वर्षा पाठारे
१८९/०५० प्रसाद थोरवे पंडित मोहिते
१८९/०५१ समीर सुरेश वाघवले स्वप्नील देशमुख
१८९/०५२ उषा सोमनाथ नेहारकर राम ढाकणे
१८९/०५३
१८९/०५४
१९० उरण विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९०/००१ सौ.आरती म्हात्रे तृप्ती भोईर
१९०/००२ अतुल पाटील तृप्ती भोईर
१९०/००३ कल्पेश तांडेल तृप्ती भोईर
१९०/००४ निलेश गोवारी तृप्ती भोईर
१९०/००५ दयाघन पाटील तृप्ती भोईर
१९०/००६ नितीन जयवंत कडपे नितीन कडपे
१९०/००७ वैशाली अशोक बडे नितीन कडपे
१९०/००८ राकेश बाबू मालकर नितीन कडपे
१९०/००९ अनंता हिरू पाटील नितीन कडपे
१९०/०१० चेतन अनंत गावंड दीप्ती पाटील
१९०/०११ सौ.रेखा मनोज घरत दीप्ती पाटील
१९०/०१२ वैजनाथ मच्छिंद्र ठाकूर दीप्ती पाटील
१९०/०१३ रजत शिवाजी ठाकूर दीप्ती पाटील
१९०/०१४ शिवाजी यशवंत ठाकूर दीप्ती पाटील
१९०/०१५ दीप्ती वसंत पाटील दीप्ती पाटील
१९०/०१६ गौरी प्रवीण घरत वर्षा पाठारे
१९०/०१७ विनोद म्हात्रे वर्षा पाठारे
१९०/०१८ रंजन रमाकांत पाठारे वर्षा पाठारे
१९०/०१९ सुबोध दरणे वर्षा पाठारे
१९०/०२० विद्या म्हात्रे वर्षा पाठारे
१९०/०२१ प्रमोद ठाकूर वर्षा पाठारे
१९०/०२२ अरुण घरत वर्षा पाठारे
१९०/०२३ नरेश रहाळकर वर्षा पाठारे
१९०/०२४ महेंद्र सावंत वर्षा पाठारे
१९०/०२५ कौशिक ठाकूर वर्षा पाठारे
१९०/०२६ जोंटी तांडेल राम ढाकणे
१९०/०२७ निवास महादेव गवंड दीप्ती पाटील
१९०/०२८ प्रमोद नारायण ढोकळे दीप्ती पाटील
१९०/०२९ डॉ.राजन माकणीकर दीप्ती पाटील
१९०/०३०
१९०/०३१
१९१ पेण विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९१/००१ सौ.संगीता गीते तृप्ती भोईर
१९१/००२ दिनेश सावंत तृप्ती भोईर
१९१/००३ मीनानाथ गावंड तृप्ती भोईर
१९१/००४ राजेंद्र लक्ष्मणराव जाधव मितेश जाधव
१९१/००५ जितेश किसन मांढरे मितेश जाधव
१९१/००६ हेमंत रामदास पाटील मितेश जाधव
१९१/००७ किशोर वामन पाटील छाया म्हात्रे
१९१/००८ गजानन शंकर ठाकूर छाया म्हात्रे
१९१/००९ प्रभाकर शिवाजी पाटील छाया म्हात्रे
१९१/०१० सौ.ज्योती दिनेश पाटील छाया म्हात्रे
१९१/०११ अमोल पांडुरंग पाटील राम ढाकणे
१९१/०१२ धनराज जाधव अनंत मोरे
१९१/०१३
१९१/०१४
१९२ अलिबाग विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९२/००१ सौ.ज्योती धुमाळ तृप्ती भोईर
१९२/००२ रमेश धुमाळ तृप्ती भोईर
१९२/००३ विशाल विजय पाटील राजेंद्र म्हात्रे
१९२/००४ विजय विठ्ठल पाटील राजेंद्र म्हात्रे
१९२/००५ अपूर्व भालचंद्र वर्तक मितेश जाधव
१९२/००६ मंगेश बना पंडित फंगाळ
१९२/००७
१९२/००८
१९३ श्रीवर्धन विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९३/००१ किरण राजाराम शिंदे राकेश महाडिक
१९३/००२ संजय तुकाराम आंबेकर राकेश महाडिक
१९३/००३ विलास मधुकर यादव राजेश चौकेकर
१९३/००४
१९३/००५
१९४ महाड विधानसभा – जिल्हा रायगड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९४/००१ सुरज वडके तृप्ती भोईर
१९४/००२ भरत चंद्रकांत जाधव राजरत्न बिरारे
१९४/००३ सुरेंद्र भीमसेन जाधव राज पवार
१९४/००४
१९४/००५
१९५ जुन्नर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९५/००१ सौ.निर्मला वसंत शिंदे धनंजय भांडवलकर
१९५/००२
१९५/००३
१९६ आंबेगाव विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९६/००१ संतोष माळी वर्षा पाठारे
१९६/००२
१९६/००३
१९७ खेड आळंदी विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९७/००१ ऋषिकेश सुरेश वाव्हळ संतोष पाटील
१९७/००२ महेंद्र थिटे मयूर रणपिसे
१९७/००३ योगेश रमेश देशमुख धनंजय भांडवलकर
१९७/००४ रोहिदास महादेव गडदे धनंजय भांडवलकर
१९७/००५ चिंतामण रामचंद्र शिवेकर धनंजय भांडवलकर
१९७/००६ वैभव मारुती बेंडाले धनंजय भांडवलकर
१९७/००७ यश धनंजय भांडवलकर धनंजय भांडवलकर
१९७/००८ धनंजय जगन्नाथ भांडवलकर धनंजय भांडवलकर
१९७/००९ शिवाजी बोस्टेकर अमोल वाईकर
१९७/०१०
१९७/०११
१९८ शिरूर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९८/००१ सचिन सावंत दिपक गिरी
१९८/००२ सनी पोपट चौधरी दिपक गिरी
१९८/००३ स्वप्नील वसंत कुंजीर दिपक गिरी
१९८/००४ सुनील चौधरी दिपक गिरी
१९८/००५ आकाश शिवाजी थोरात दिपक गिरी
१९८/००६ अमोल भास्कर माटे दिपक गिरी
१९८/००७ रणजीत मोहन शेळके दिपक गिरी
१९८/००८ दत्तात्रय चोरघे दिपक गिरी
१९८/००९ संजय बबन लाड दिपक गिरी
१९८/०१० सुदर्शन जयप्रकाश चौधरी दिपक गिरी
१९८/०११ प्रदीप पाटील ज्ञानेश्वर शिंदे
१९८/०१२ चित्तरंजन गायकवाड ज्ञानेश्वर शिंदे
१९८/०१३ योगेश काळभोर ज्ञानेश्वर शिंदे
१९८/०१४ विनायक बळप ज्ञानेश्वर शिंदे
१९८/०१५ औदुंबर शिंदे ज्ञानेश्वर शिंदे
१९८/०१६ हरी गोठे विजय रणदिवे
१९८/०१७ रामदास कुंजीर विजय रणदिवे
१९८/०१८ सुभाष कुंजीर विजय रणदिवे
१९८/०१९ नाना कुंजीर विजय रणदिवे
१९८/०२० विशाल वेदपाठक विजय रणदिवे
१९८/०२१ बापू सावंत विजय रणदिवे
१९८/०२२ गोरख घुले विजय रणदिवे
१९८/०२३
१९८/०२४
१९९ दौंड विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
१९९/००१ प्रदीप तुकाराम शेळके अशोक खेडकर
१९९/००२ संदीप जालिंदर भारती दिपक गिरी
१९९/००३
१९९/००४
२०० इंदापूर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२००/००१
२००/००२
२०१ बारामती विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०१/००१ तुषार संजय कोकरे हेमंत धायगुडे
२०१/००२ नवनाथ चंदनशिवे महेश तुपे
२०१/००३ सागर वाकळे महेश तुपे
२०१/००४
२०१/००५
२०२ पुरंदर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०२/००१
२०२/००२
२०३ भोर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०३/००१ सनी म्हस्के अमोल वाईकर
२०३/००२ सुरज आप्पा पोळ संजय पोळ
२०३/००३
२०३/००४
२०४ मावळ विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०४/००१ नवनाथ कांबळे स्वामी दळवी
२०४/००२ बसवराज इंगळे अमोल धडके
२०४/००३
२०४/००४
२०५ चिंचवड विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०५/००१ जयश्री जयवंत ठाकरे अनिकेत सावंत
२०५/००२ सौ.वैशाली जगदीश पाटील संतोष पाटील
२०५/००३ अजितसिंह चंदेले सरिता डोंगरे
२०५/००४ सौ.उज्वला सुखदेव बनकर सरिता डोंगरे
२०५/००५ सचिन गोविंद डोंगरे सरिता डोंगरे
२०५/००६ संजय हिरालाल राजपूत सरिता डोंगरे
२०५/००७ सौ.अनुजा संदीप उंडे धनंजय भांडवलकर
२०५/००८ संदीप न. खोक्राले सरिता डोंगरे
२०५/००९ डॉ.राजेंद्र पाटील सरिता डोंगरे
२०५/०१० श्रीमती अनिता चौधरी सरिता डोंगरे
२०५/०११
२०५/०१२
२०६ पिंपरी विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०६/००१
२०६/००२
२०७ भोसरी विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०७/००१
२०७/००२
२०८ वडगाव शेरी विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०८/००१ नंदा हळंदे स्वामी दळवी
२०८/००२ निलेश सुक्रे संकेत सोनवणी
२०८/००३ हनुमंत जाधव संकेत सोनवणी
२०८/००४ किरण खैरे संकेत सोनवणी
२०८/००५ सोमनाथ ढोले संकेत सोनवणी
२०८/००६ मच्छिंद्र चिंचोळे संकेत सोनवणी
२०८/००७ मोहसीन नदाफ संकेत सोनवणी
२०८/००८ विकी ढवळे संकेत सोनवणी
२०८/००९ दादा वायसे संकेत सोनवणी
२०८/०१० प्रदीप भालसिंग संकेत सोनवणी
२०८/०११ विशाल भालसिंग संकेत सोनवणी
२०८/०१२ निलेश गावडे संकेत सोनवणी
२०८/०१३ सचिन गावडे संकेत सोनवणी
२०८/०१४ संजय शेळके संकेत सोनवणी
२०८/०१५ भास्कर ढवळे संकेत सोनवणी
२०८/०१६ आरती ढवळे संकेत सोनवणी
२०८/०१७ बापू शेळके संकेत सोनवणी
२०८/०१८ प्रवीण तापकीर संकेत सोनवणी
२०८/०१९ पांडुरंग वायसे संकेत सोनवणी
२०८/०२० प्रकाश पठारे संकेत सोनवणी
२०८/०२१ शहाजी पठारे संकेत सोनवणी
२०८/०२२ सुरेंद्र पांडे संकेत सोनवणी
२०८/०२३ अक्षय तापकीर संकेत सोनवणी
२०८/०२४ ज्ञानेश्वर चव्हाण संकेत सोनवणी
२०८/०२५ धनंजय जाधव संकेत सोनवणी
२०८/०२६ सौरभ बाचल संकेत सोनवणी
२०८/०२७ विनोद बाचल संकेत सोनवणी
२०८/०२८ सुरेंद्र निवृत्ती सकपाळ संजय पोळ
२०८/०२९ हरिषकुमार त्रिंबक सलगर हरिषकुमार सलगर
२०८/०३० गणेश त्रिंबक सलगर हरिषकुमार सलगर
२०८/०३१
२०८/०३२
२०९ शिवाजीनगर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२०९/००१ जगदेवी कृष्णा पैलवान मयुरी पैलवान
२०९/००२ सुरेश आवले अमोल धडके
२०९/००३
२०९/००४
२१० कोथरूड विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१०/००१ सुनील भोसले स्वामी दळवी
२१०/००२ हेमंत दत्तात्रय बामगुडे प्रसाद येवले
२१०/००३ सौ.भक्ती शैलेश केसकर सरिता डोंगरे
२१०/००४ चंद्रशेखर महादेव कुलकर्णी सरिता डोंगरे
२१०/००५
२१०/००६
२११ खडकवासला विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२११/००१ हरिश्चंद्र कोल्हे स्वामी दळवी
२११/००२ शंकर कथुरे स्वामी दळवी
२११/००३ तुषार कांबळे संजय पोळ
२११/००४ शलाका संतोष कदम संजय पोळ
२११/००५ संतोष शेलार संजय पोळ
२११/००६ संदेश जंगम संजय पोळ
२११/००७ अभिजित सोनवणे हरिषकुमार सलगर
२११/००८
२११/००९
२१२ पर्वती विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१२/००१ फिरोज शेख अमोल धडके
२१२/००२ नागेंद्र गळवे स्वामी दळवी
२१२/००३ सागर भिकोबा राऊत अमोल वाईकर
२१२/००४ नीता धीरेंद्र सावंत अमोल वाईकर
२१२/००५ स्वाती दत्तात्रय पाटील अमोल वाईकर
२१२/००६ सोनाली प्रवीण हावाळ अमोल वाईकर
२१२/००७
२१२/००८
२१३ हडपसर विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१३/००१ सुधीर नायर अमोल धडके
२१३/००२ सौदागर कांबळे स्वामी दळवी
२१३/००३ चेतन लोणकर स्वामी दळवी
२१३/००४ शंकर आबा घुले राजेश चौकेकर
२१३/००५ पंकज भारती दिपक गिरी
२१३/००६ समीर गोपीनाथ तुपे ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/००७ सचिन शेवाळे ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/००८ मुकेश जयसिंग वाडकर ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/००९ सुशांत संजय हिंगणे ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/०१० विजय वामनराव देशमुख ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/०११ प्रशांत पोमण ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/०१२ संतोष शिंदे ज्ञानेश्वर शिंदे
२१३/०१३ संदीप हनुमंत गायकवाड अमोल धडके
२१३/०१४ ज्योतिराम पांडुरंग गाडे सुनील कदम
२१३/०१५ निताताई साहेबराव भोसले विनोद गोरे
२१३/०१६
२१३/०१७
२१४ पुणे छावणी विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१४/००१
२१४/००२
२१५ कसबा पेठ विधानसभा – जिल्हा पुणे
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१५/००१ सौ.प्रियांका सुर्यकांत डोईफोडे धनंजय भांडवलकर
२१५/००२ आसिफा काझीमली सय्यद संजय पोळ
२१५/००३
२१५/००४
२१६ अकोले विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१६/००१
२१६/००२
२१७ संगमनेर विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१७/००१
२१७/००२
२१८ शिर्डी विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१८/००१
२१८/००२
२१९ कोपरगाव विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२१९/००१
२१९/००२
२२० श्रीरामपूर विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२०/००१ वैभव कडभने सरिता डोंगरे
२२०/००२
२२०/००३
२२१ नेवासा विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२१/००१
२२१/००२
२२२ शेवगाव विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२२/००१ किशोर जगन्नाथ मस्के बाबासाहेब पालवे
२२२/००२ परसराम रामनाथ काटे बाबासाहेब पालवे
२२२/००३ सतीश प्रकाश मगर बाबासाहेब पालवे
२२२/००४ केतन एकनाथ साबळे बाबासाहेब पालवे
२२२/००५ प्रदीप तात्यासाहेब लबडे बाबासाहेब पालवे
२२२/००६ दिनेश बाबुराव लव्हाट बाबासाहेब पालवे
२२२/००७ किरण अर्जुन पालवे बाबासाहेब पालवे
२२२/००८ सतीश रमाकांत जगदाळे सुरेश विधाते
२२२/००९ अमृत दशरथ गोरे सुरेश विधाते
२२२/०१० विजय अशोक शिंदे सुरेश विधाते
२२२/०११ प्रदीप भागचंद बोरुडे सुरेश विधाते
२२२/०१२ नानासाहेब चिमाजी शिंदे सुरेश विधाते
२२२/०१३ रविंद्र रोहिदास पवार सुरेश विधाते
२२२/०१४ गोकुळ रघुनाथ घनवट सुरेश विधाते
२२२/०१५ कन्हेय्या प्रकाश भंडारी सुरेश विधाते
२२२/०१६ महेंद्र भालचंद्र तडवळकर सुरेश विधाते
२२२/०१७ सुनील विठ्ठल वाघुंबरे सुरेश विधाते
२२२/०१८ कैलास पंडित धनवडे सुरेश विधाते
२२२/०१९ सत्यवान पंढरीनाथ थोरे सुरेश विधाते
२२२/०२० हरिभाऊ विश्वनाथ कोथिंबिरे सुरेश विधाते
२२२/०२१ भाऊसाहेब बळवंत शिंदे सुरेश विधाते
२२२/०२२ राजेंद्र बाबुराव शिंपी सुरेश विधाते
२२२/०२३ मारुती बाबुराव खेडकर राम ढाकणे
२२२/०२४
२२२/०२५
२२३ राहुरी विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२३/००१ राहुल साठे राहुल कुलकर्णी
२२३/००२ प्रवीण जगन्नाथ पाचंग सुरेश विधाते
२२३/००३ महेश पांडुरंग विधाते सुरेश विधाते
२२३/००४
२२३/००५
२२४ पारनेर विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२४/००१
२२४/००२
२२५ नगर शहर विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२५/००१
२२५/००२
२२६ श्रीगोंदा विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२६/००१
२२६/००२
२२७ कर्जत जामखेड विधानसभा – जिल्हा नगर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२७/००१ श्रीकांत रामदास चव्हाण अमोल धडके
२२७/००२
२२७/००३
२२८ गेवराई विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२८/००१
२२८/००२
२२९ माजलगाव विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२२९/००१ बाप्पासाहेब ज्ञानदेव भांगे बाप्पासाहेब भांगे
२२९/००२ हनुमान शिवाजी तोंडे बाप्पासाहेब भांगे
२२९/००३ बाळासाहेब तोंडे बाप्पासाहेब भांगे
२२९/००४ सुरेश मधुकरराव कुलकर्णी चंद्रकांत पाटील
२२९/००५ राहुल सुधाकर तेलकर पांडुरंग जोशी
२२९/००६ सय्यद हमीद (बाबा बागवान) पांडुरंग जोशी
२२९/००७ मनोज मसुराम परबळे पांडुरंग जोशी
२२९/००८ सुरज ज्ञानेश्वर डिगे पांडुरंग जोशी
२२९/००९ संतोषसर भंडारे पांडुरंग जोशी
२२९/०१० अमोल देवा कुलकर्णी पांडुरंग जोशी
२२९/०११ गणेश अशोकराव सदरे पांडुरंग जोशी
२२९/०१२ संदीप लिंबाजी गुंडेवार महादेव दळवे
२२९/०१३
२२९/०१४
२३० बीड शहर विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३०/००१ विठ्ठल शिंदे बाळासाहेब परमेश्वर
२३०/००२ बाळू गीते बाळासाहेब परमेश्वर
२३०/००३ अमोल ठोकळ बाळासाहेब परमेश्वर
२३०/००४ राजू भीमराव सानप अशोक खेडकर
२३०/००५ राहुल दिलीप तोडकर अजित मोटे
२३०/००६
२३०/००७
२३१ आष्टी विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३१/००१ शामल पोपट कसबे अशोक खेडकर
२३१/००२ अशोक धर्मराज खेडकर अशोक खेडकर
२३१/००३ भगवानराव ढाकणे पाटील राम ढाकणे
२३१/००४ आजिनाथ रामकिसन बडे राम ढाकणे
२३१/००५ रवी नामदेव ढाकणे राम ढाकणे
२३१/००६ गणेश छगन बटूळे राम ढाकणे
२३१/००७ रमेश आश्रुबा आव्हाड राम ढाकणे
२३१/००८ मनीषा राम ढाकणे राम ढाकणे
२३१/००९ गहिनीनाथ कुंडलिक आव्हाड राम ढाकणे
२३१/०१० अजिनाथ उद्धव ढाकणे राम ढाकणे
२३१/०११
२३१/०१२
२३२ केज विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३२/००१ विठ्ठल संभाजी नेहरकर विश्वास राऊत
२३२/००२ मधुर संजय रुद्रवार विश्वास राऊत
२३२/००३ नारायण ठाकूर व्यंकटेश जोशी
२३२/००४ प्रकाश वेदपाठक व्यंकटेश जोशी
२३२/००५ शशिकांत गोविंदराव विडेकर व्यंकटेश जोशी
२३२/००६ केदार वाघमारे व्यंकटेश जोशी
२३२/००७ नवनाथ महिपतराव मुंडे चंद्रकांत पाटील
२३२/००८ गंगाराम रतन नखाते चंद्रकांत पाटील
२३२/००९ उतरेश्वर विष्णू तपसे चंद्रकांत पाटील
२३२/०१० प्रदीप वसंतराव कुलकर्णी चंद्रकांत पाटील
२३२/०११ हनुमंत बळीराम घाडगे चंद्रकांत पाटील
२३२/०१२ अच्चुत बाळासाहेब मुळे महादेव दळवे
२३२/०१३ ऋषिकेश महादेव दळवे महादेव दळवे
२३२/०१४ दगडूभाऊ बापूराव दळवे महादेव दळवे
२३२/०१५ संकेत प्रदीप चव्हाण महादेव दळवे
२३२/०१६ कृष्णा बापूराव दळवे महादेव दळवे
२३२/०१७ बाबुराव पांडुरंगराव दळवे महादेव दळवे
२३२/०१८ वैभव बाबुराव दळवे महादेव दळवे
२३२/०१९
२३२/०२०
२३३ परळी वैजनाथ विधानसभा – जिल्हा बीड
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३३/००१ दत्तात्रय साबणे अमोल धडके
२३३/००२ अमर अंधारे अमोल धडके
२३३/००३ आकांक्षा आशिष कांबळे शुभांगी महाजन
२३३/००४
२३३/००५
२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३४/००१
२३४/००२
२३५ लातूर शहर विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३५/००१ वसंतराव मुकुंदराव कातळे महादेव दळवे
२३५/००२
२३५/००३
२३६ अहमदपूर विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३६/००१ अनिकेत त्र्यंबकराव फुलारी राजेश चौकेकर
२३६/००२
२३६/००३
२३७ उदगीर विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३७/००१ फकीरसाहेब मियासाहेब खुरेशी महादेव महाजन
२३७/००२ संगमेश्वर माणिकराव शेटकार महादेव महाजन
२३७/००३ नामदेव रावसाहेब आवलकोंडे शुभांगी महाजन
२३७/००४ संजय बाबुराव तिडके शुभांगी महाजन
२३७/००५ संतोष मठदेवरू मारोती फुलारी
२३७/००६ दयानंद कोदळे मारोती फुलारी
२३७/००७ ओमकार फुलारी मारोती फुलारी
२३७/००८ रामेश्वर कारभारी मारोती फुलारी
२३७/००९ लक्ष्मण सिद्धेश्वरी मारोती फुलारी
२३७/०१०
२३७/०११
२३८ निलंगा विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३८/००१ पवन कुलकर्णी सचिन देशपांडे
२३८/००२
२३८/००३
२३९ औसा विधानसभा – जिल्हा लातूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२३९/००१ सचिन देशपांडे सचिन देशपांडे
२३९/००२ दिनेश पाटील सचिन देशपांडे
२३९/००३ हणमंत माने सचिन देशपांडे
२३९/००४ सतीश खंगले सचिन देशपांडे
२३९/००५ पांडुरंग गुरव सचिन देशपांडे
२३९/००६ लिंबराज कुंभार सचिन देशपांडे
२३९/००७ अमोल जडगे सचिन देशपांडे
२३९/००८ रामकृष्ण मामडे सचिन देशपांडे
२३९/००९ संतोष पाटील सचिन देशपांडे
२३९/०१० आरिफ शेख सचिन देशपांडे
२३९/०११ बाळू लांडगे सचिन देशपांडे
२३९/०१२ राहुल गोविंद पाटील सचिन देशपांडे
२३९/०१३ नवनाथ व्हनाळे सचिन देशपांडे
२३९/०१४
२३९/०१५
२४० उमरगा विधानसभा – जिल्हा धाराशिव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४०/००१ विपुल त्रिंबक गायकवाड बाळासाहेब परमेश्वर
२४०/००२ दिपक रमेश मणियार हसन नदाफ
२४०/००३ बसवराज सिद्राम आळंगे हसन नदाफ
२४०/००४
२४०/००५
२४१ तुळजापूर विधानसभा – जिल्हा धाराशिव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४१/००१ सचिन बाळू कुंभार संदीप जाधव
२४१/००२ अभिजित अरविंद सोनवणे अमोल धडके
२४१/००३
२४१/००४
२४२ धाराशिव शहर विधानसभा – जिल्हा धाराशिव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४२/००१ तानाजी शिवाजी गायकवाड हनुमंत देशमुख
२४२/००२ दत्तात्रय नानासाहेब कवडे हनुमंत देशमुख
२४२/००३ प्रेमनाथ शरद गुंड अशोक खेडकर
२४२/००४
२४२/००५
२४३ भूम परांडा विधानसभा – जिल्हा धाराशिव
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४३/००१ डॉ.अनंत वासुदेवराव कुलकर्णी अजित मोटे
२४३/००२ डॉ.गणेश राजाराम मोटे अजित मोटे
२४३/००३ संदीप प्रकाशराव जगताप अजित मोटे
२४३/००४ तानाजी अनंतराव कोकाटे अजित मोटे
२४३/००५ राजेंद्र शंकरराव चव्हाण अजित मोटे
२४३/००६ दत्तात्रय वसंतराव पाटील अजित मोटे
२४३/००७ अमोल रतन गायकवाड अजित मोटे
२४३/००८ नवनाथ सीताराम मोटे अजित मोटे
२४३/००९ कुणाल पंजाबराव चव्हाण अजित मोटे
२४३/०१० सचिन मच्छिंद्र इंगोले अजित मोटे
२४३/०११ सुरेश श्रीराम लाखे अजित मोटे
२४३/०१२ शहाजी सुभाषराव मोटे अजित मोटे
२४३/०१३ महेश महादेव आखाडे अजित मोटे
२४३/०१४ महावीर उत्तम आहिरे अजित मोटे
२४३/०१५ अक्षय हनुमंत सातपुते अजित मोटे
२४३/०१६ सतीश भुजंगराव मोटे अजित मोटे
२४३/०१७ श्रीनिवास अंकुशराव उंदरे अजित मोटे
२४३/०१८ राहुल रामहरी मोटे अजित मोटे
२४३/०१९ निलेश संभाजीराव मोटे अजित मोटे
२४३/०२० सीताराम वासुदेव कुलकर्णी अजित मोटे
२४३/०२१ भगवान लक्ष्मण गायकवाड अजित मोटे
२४३/०२२ तात्यासाहेब अंबादास बहिर अजित मोटे
२४३/०२३ कृष्णा संतोष हुरगट महादेव दळवे
२४३/०२४ संतोष बाबुराव हुरगट महादेव दळवे
२४३/०२५
२४३/०२६
२४४ करमाळा विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४४/००१
२४४/००२
२४५ माढा विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४५/००१ तुषार पोपट गुळीग विशाल कुलट
२४५/००२ अभिजित पाटील राजाभाऊ आटकळे
२४५/००३ संतोष कांबळे राजाभाऊ आटकळे
२४५/००४ डॉ.योगेश रणदिवे राजाभाऊ आटकळे
२४५/००५ कोले सर राजाभाऊ आटकळे
२४५/००६ समाधान जमदाडे राजाभाऊ आटकळे
२४५/००७ रामभाऊ गायकवाड राजाभाऊ आटकळे
२४५/००८ सागर गायकवाड राजाभाऊ आटकळे
२४५/००९ महादेव आटकळे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१० अमित गवळी राजाभाऊ आटकळे
२४५/०११ राजेंद्र गवळी राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१२ किरण आटकळे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१३ मुकेश तिरपुडे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१४ आनंदराव आरकिले राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१५ सोनू घाडगे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१६ दिनकर पाटील राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१७ दिलीपआप्पा घाडगे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१८ मुन्ना आटकळे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०१९ सुहास साळुंके राजाभाऊ आटकळे
२४५/०२० बंडू आटकळे राजाभाऊ आटकळे
२४५/०२१
२४५/०२२
२४६ बार्शी विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४६/००१ अजित कानडे विशाल मोरे
२४६/००२ विजय माने विशाल मोरे
२४६/००३ चंद्रकांत शेलार विशाल मोरे
२४६/००४ प्रशांत चांडगे विशाल मोरे
२४६/००५ मनोज चोपडे विशाल मोरे
२४६/००६ संभाजी निंबाळकर विशाल मोरे
२४६/००७ वैभव कुलकर्णी विशाल मोरे
२४६/००८ कल्याणराव आवटे विशाल मोरे
२४६/००९ श्याम कबाडे विशाल मोरे
२४६/०१० नितीन जमदाडे विशाल मोरे
२४६/०११ जगदीश पाटील विशाल मोरे
२४६/०१२ जयंत काटकर विशाल मोरे
२४६/०१३ प्रगती किशोर बागडे वल्लभ देढे
२४६/०१४ नागनाथ सूर्यभान गायकवाड चंद्रकांत मुळे
२४६/०१५ संजय अरुण खुने चंद्रकांत मुळे
२४६/०१६ योगेश भारत मांजरे हनुमंत देशमुख
२४६/०१७ दीपक अशोक भालेकर हनुमंत देशमुख
२४६/०१८ ऋषिकेश भगवान गायकवाड हनुमंत देशमुख
२४६/०१९ युवराज सुभाष चौधरी हनुमंत देशमुख
२४६/०२० शाहीर भागवत चव्हाण हनुमंत देशमुख
२४६/०२१
२४६/०२२
२४७ मोहोळ विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४७/००१ रामचंद्र बनसोडे स्वामी दळवी
२४७/००२ झुंबरलाल शिंदे विकास सरवळे
२४७/००३ प्रदीप बचुटे विकास सरवळे
२४७/००४
२४७/००५
२४८ सोलापूर उत्तर विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४८/००१ शेखर लच्चान अमोल धडके
२४८/००२ दत्तात्रय नागनाथ राखे हनुमंत देशमुख
२४८/००३
२४८/००४
२४९ सोलापूर शहर मध्य विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२४९/००१ किरण स्वामी अमोल धडके
२४९/००२ नदीम शेख अजमेर शेख
२४९/००३
२४९/००४
२५० अक्कलकोट विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५०/००१ महादेव नागप्पा शिवशेट्टी हसन नदाफ
२५०/००२
२५०/००३
२५१ सोलापूर दक्षिण विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५१/००१
२५१/००२
२५२ पंढरपूर विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५२/००१ इंद्रजीत रणदिवे विकास सरवळे
२५२/००२ डॉ.आबा रणदिवे विकास सरवळे
२५२/००३ संकेत ढवळे विकास सरवळे
२५२/००४ संभाजी शिंदे विकास सरवळे
२५२/००५ नितीन कारंडे विकास सरवळे
२५२/००६ आगतराव रणदिवे विकास सरवळे
२५२/००७ लक्ष्मण धनवडे विकास सरवळे
२५२/००८ विक्रम शिरसट विकास सरवळे
२५२/००९ डॉ.प्रशांत निकम राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१० डॉ.शिनगारे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०११ डॉ.शीतल शहा राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१२ डॉ.राऊत राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१३ आटलान्स मनेजर राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१४ शशी जाधव राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१५ दिगंबर भांगे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१६ जिल्हा माहिती राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१७ बालाजी पुरंदवाड राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१८ नागेश भोसले राजाभाऊ आटकळे
२५२/०१९ प्रशांत खलिपे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२० शेणवे ताई राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२१ शेणवे सर राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२२ विठ्ठल जोशी राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२३ इंजिनिअर जाधव राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२४ डॉ.फडे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२५ अशोक गावडे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२६ बोडके वकील राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२७ पिंटू परिचारक राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२८ डॉ.पंचवार राजाभाऊ आटकळे
२५२/०२९ डॉ.प्रदीप केचे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३० रवी मुळे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३१ राहुल साबळे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३२ चवरे वकील राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३३ उंडाळे वकील राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३४ विक्रम शिरसट राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३५ रवी बाबर राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३६ बागल वकील राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३७ जाधव वकील राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३८ पांडुरंग काळे राजाभाऊ आटकळे
२५२/०३९ डॉ.देशमुख राजाभाऊ आटकळे
२५२/०४०
२५२/०४१
२५३ सांगोला विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५३/००१ राजाराम व्हनमाने अनंत मोरे
२५३/००२
२५३/००३
२५४ माळशिरस विधानसभा – जिल्हा सोलापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५४/००१
२५४/००२
२५५ फलटण विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५५/००१
२५५/००२
२५६ वाई महाबळेश्वर विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५६/००१ देवानंद मारुती चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/००२ विशाल हणमंत शिंदे भागवत चव्हाण
२५६/००३ वर्षा प्रमोद शिंदे भागवत चव्हाण
२५६/००४ सीमा किरण जाधव भागवत चव्हाण
२५६/००५ सचिन शशिकांत शेडगे भागवत चव्हाण
२५६/००६ महादेव नामदेव चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/००७ अनंत रामचंद्र चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/००८ रामदास गुलाब चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/००९ गणेश गुलाब चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०१० यशवंत श्रीरंग चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०११ रोहिणी सुरेश चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०१२ संतोष साहेबराव क्षीरसागर भागवत चव्हाण
२५६/०१३ कालिदास भाऊसो शिंदे भागवत चव्हाण
२५६/०१४ जयवंत जगन्नाथ चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०१५ जितेंद्र तुकाराम शिंदे भागवत चव्हाण
२५६/०१६ भुजंगराव गुलाबराव भोईटे भागवत चव्हाण
२५६/०१७ प्रशांत दत्तात्रय शेडगे भागवत चव्हाण
२५६/०१८ ज्योती महादेव चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०१९ सुजित अंकुश चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२० प्रियंका दत्तात्रय घाटे भागवत चव्हाण
२५६/०२१ सागर भानुदास कदम भागवत चव्हाण
२५६/०२२ अजिंक्य राजेंद्र चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२३ आकाश आनंदराव चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२४ गणेश अंकुश जाधव भागवत चव्हाण
२५६/०२५ विजय श्रीरंग चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२६ सागर ज्ञानदेव चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२७ राजेंद्र भिकोबा चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०२८ दादा विठ्ठल राऊत भागवत चव्हाण
२५६/०२९ शेखर हिरालाल चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०३० विशाल महादेव चव्हाण भागवत चव्हाण
२५६/०३१ ज्ञानेश्वर बाळासाहेब चौगुले भागवत चव्हाण
२५६/०३२ योगेश राजाराम अहिरे भागवत चव्हाण
२५६/०३३ कोमल गुजर निनाद गाढवे
२५६/०३४ गोविंद तुकाराम कदम राहुल शेलार
२५६/०३५ राजू वसंतराव गुजर राहुल शेलार
२५६/०३६ सतीश वसंत ओंबळे राहुल शेलार
२५६/०३७ सुनील दगडू ढेबे राहुल शेलार
२५६/०३८ अनिल धोंडीबा केळगणे राहुल शेलार
२५६/०३९ संजय गिरिधर पाटील राहुल शेलार
२५६/०४० आकाश आप्पा झाडे राहुल शेलार
२५६/०४१ विजय दत्तात्रय नायडू राहुल शेलार
२५६/०४२ प्रशांत काशिनाथ मोरे राहुल शेलार
२५६/०४३ मनोहर मारुती जाधव राहुल शेलार
२५६/०४४ प्रशांत बाळकृष्ण चिकणे राहुल शेलार
२५६/०४५ राजेश विश्वनाथ कुंभारदरे राहुल शेलार
२५६/०४६ प्रकाश दत्तात्रय जाधव राहुल शेलार
२५६/०४७ प्रवीण चंद्रकांत कदम राहुल शेलार
२५६/०४८ विजय सीताराम कोंढाळकर राहुल शेलार
२५६/०४९ चंद्रकांत तुकाराम उतेकर राहुल शेलार
२५६/०५० रविंद्र धोंडीराम सपकाळ राहुल शेलार
२५६/०५१ शिवाजी कदम
२५६/०५२
२५६/०५३
२५७ कोरेगाव विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५७/००१
२५७/००२
२५८ माण विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५८/००१ तुषार भोसले स्वामी दळवी
२५८/००२
२५८/००३
२५९ कराड उत्तर विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२५९/००१
२५९/००२
२६० कराड दक्षिण विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६०/००१
२६०/००२
२६१ पाटण विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६१/००१
२६१/००२
२६२ सातारा शहर विधानसभा – जिल्हा सातारा
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६२/००१
२६२/००२
२६३ दापोली विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६३/००१ सागर चंद्रकांत पाटील विश्वनाथ पाटील
२६३/००२ नवनाथ गोपाळ भालेकर विश्वनाथ पाटील
२६३/००३
२६३/००४
२६४ गुहागर विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६४/००१
२६४/००२
२६५ चिपळूण विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६५/००१
२६५/००२
२६६ रत्नागिरी शहर विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६६/००१ ओमकार परशुराम ठसाळ शशिकांत ठसाळ
२६६/००२ विवेक सुर्वे अनंत मोरे
२६६/००३
२६६/००४
२६७ राजापूर विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६७/००१
२६७/००२
२६८ कणकवली विधानसभा – जिल्हा रत्नागिरी
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६८/००१
२६८/००२
२६९ कुडाळ विधानसभा – जिल्हा सिंधुदुर्ग
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२६९/००१ गणेश तोडकर पंडित मोहिते
२६९/००२
२६९/००३
२७० सावंतवाडी विधानसभा – जिल्हा सिंधुदुर्ग
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७०/००१ योगेश टोपले खेमराज भगत
२७०/००२ अनिल धुरी खेमराज भगत
२७०/००३ हेमंत सावंत खेमराज भगत
२७०/००४ महेश जाधव खेमराज भगत
२७०/००५ मंगेश जाधव खेमराज भगत
२७०/००६ संजय मेह्त्तर खेमराज भगत
२७०/००७ विजय कोटेकर खेमराज भगत
२७०/००८ कान्होजी आरोसकर खेमराज भगत
२७०/००९ रमेश सडवेलकर खेमराज भगत
२७०/०१० सुहास सावंत खेमराज भगत
२७०/०११ मिलिंद पाटील खेमराज भगत
२७०/०१२ देवेंद्र भगत देवयानी भगत
२७०/०१३ दिपक भगत देवयानी भगत
२७०/०१४
२७०/०१५
२७१ चंदगड विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७१/००१ भिकाजी उर्फ परशराम रेडेकर नारायण शिरोळकर
२७१/००२ उत्तम उपळकर नारायण शिरोळकर
२७१/००३ सुधीर कालकुंद्रीकर नारायण शिरोळकर
२७१/००४ पांडुरंग घोळसे नारायण शिरोळकर
२७१/००५ प्रशांत नाईक नारायण शिरोळकर
२७१/००६ सतीश निर्मळकर नारायण शिरोळकर
२७१/००७ ओमकार सबनीस नारायण शिरोळकर
२७१/००८ पवनकुमार सावंत नारायण शिरोळकर
२७१/००९ सतीश वसंत देसाई नारायण शिरोळकर
२७१/०१० सागर पांडुरंग मोरे नारायण शिरोळकर
२७१/०११ महेश अनंत निकम नारायण शिरोळकर
२७१/०१२ शिवाजी कृष्णा हरेर नारायण शिरोळकर
२७१/०१३ विक्रांत विजयकुमार देसाई नारायण शिरोळकर
२७१/०१४ प्रकाश अनंत निकम नारायण शिरोळकर
२७१/०१५ दत्तात्रय भाऊसो देसाई नारायण शिरोळकर
२७१/०१६ अनंत श्रीकांत शिरोळकर नारायण शिरोळकर
२७१/०१७ प्रशांत रामचंद्र मगर नारायण शिरोळकर
२७१/०१८ गजानन अनंतराव देसाई नारायण शिरोळकर
२७१/०१९ प्रकाश तुकाराम हुदळेकर अशोक खेडकर
२७१/०२०
२७१/०२१
२७२ राधानगरी विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७२/००१
२७२/००२
२७३ कागल विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७३/००१
२७३/००२
२७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७४/००१ संजय बाबुराव सोनवणे अमोल धडके
२७४/००२
२७४/००३
२७५ करवीर विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७५/००१
२७५/००२
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७६/००१
२७६/००२
२७७ शाहुवाडी विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७७/००१ तेजस बेंडके धीरज पडळकर
२७७/००२ ओमकार ओतारी धीरज पडळकर
२७७/००३
२७७/००४
२७८ हातकणंगले विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७८/००१
२७८/००२
२७९ इचलकरंजी विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२७९/००१
२७९/००२
२८० शिरोळ विधानसभा – जिल्हा कोल्हापूर
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८०/००१ अजित बाळासाहेब मांजरे मंगेश धनगर
२८०/००२
२८०/००३
२८१ सांगली शहर विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८१/००१ अनिल शामराव आपटे प्रमोद चिनके
२८१/००२ सागर मोहन मगरे प्रमोद चिनके
२८१/००३ लोकेश्वर हणमंत अडसट्टी प्रमोद चिनके
२८१/००४
२८१/००५
२८२ मिरज विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८२/००१
२८२/००२
२८३ इस्लामपूर विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८३/००१
२८३/००२
२८४ शिराळा विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८४/००१
२८४/००२
२८५ पलूस कडेगाव विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८५/००१
२८५/००२
२८६ खानापूर विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८६/००१
२८६/००२
२८७ तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८७/००१
२८७/००२
२८८ जत विधानसभा – जिल्हा सांगली
अ.न. सभासदाचे नाव प्रेरक पत्रकार
२८८/००१ इराआन्ना पुजारी विनोद गायकवाड
२८८/००२
२८८/००३