ऑक्टोबर २०२० जाहिरात कमिशन लिस्ट

ऑक्टोबर २०२० : जाहिरात कमिशन
पत्रकाराचे नाव जाहिरात रू. कमिशन रू.
राजेश चौकेकर १००० २५०
मितेश जाधव ७०० १७५
काशिनाथ भालेराव ३९०० ९७५
अरुण तौर ३००० ७५० ९८८१५९७१०६
सायसिंग पाडवी १२०० ३०० ७५८८४२०१६८
दिनेश शिंदे २००० ५००
धनंजय भांडवलकर १००० २५०
शिवाजी महाजन ५०० १२५
मारोती फुलारी २५०० ६२५
१० साहेबराव परबत १२०० ३००
११ रविंद्र खाडे ५०० १२५
१२ मयूर रणपिसे ५०० १२५ ७७५८०९५४१४
१३ परशुराम ताटे ९०० २२५ ८५५२०१३४१९
१४ मुकेश येशी ५०० १२५
१५ व्यंकटेश जोशी ५०० १२५
१६ रविना शामकुळे ४०० १००
१७ अक्षय खडके ३०० ७५
१८ प्रवीण दांडगे १५०० ३७५
१९ किसन शिरसाठ १००० २५०
२० बाळासाहेब भोसले १५०० ३७५
२१ राहुल चौधरी ५०० १२५ ९३२५०६७६७२
२२ गोविंदा पाटील ८०० २०० ९९२३८४७२३८
२३ अवधूत हारदे १००० २५०
२४ विकास सरवळे ४००० १००० ७०२८१९९२५५
२५ विशाल मोरे १५०० ३७५ ९९७००९५०००
२६ विजय कदम ५०० १२५
२७ दिपक गिरी २०० ५०
२८ अनंत बोरसे ३००० ७५०
२९ वसंत वडस्कर १५०० ३७५ ९४२२९०८६३१
३० तृप्ती भोईर १५०० ३७५ ९१६७२२७९०८
३१ सतिष पवार १५०० ३७५
३२ दिवाकर घेर १५०० ३७५
३३ श्रावण पटेल १५०० ३७५ ८६६८७८७०६४
३४ बबन वानखेडे ४५०० ११२५
३५ ललित अगावणे १००० २५०
३६ निशांत वाघमारे ५०० १२५ ९७३०३७७७३७
३७ अक्षय धेंडे ५०० १२५ ९५२७९२१९३१
३८ नारायण शिरोळकर १५०० ३७५ ८२७५४९६९९६
३९ रमेश सुरुशे १००० २५० ९४०५४८१९९९
४० दिनेश चव्हाण ५०० १२५
४१ श्रीनिवास पाटील ३००० ७५०
४२ विलास चाकाटे ५०० १२५ खाते नंबर आहे
४३ रामहरी पल्हाड ५०० १२५
४४ गजानन जिरापुरे ५०० १२५
४५ गजल पवार ५०० १२५
४६ सचिन देशपांडे ५०० १२५ ९८९०८६५६९७
४७ सतीश परदेशी ५०० १२५
४८ विशाल मापारी ५०० १२५ ८४५९९७२५३२
४९ सुनील गव्हाणे १००० २५०
५० मिथुन मेश्राम ५०० १२५
५१ विश्वनाथ पाटील २००० ५०० ९८२१४६५९४८
५२ अनिल तरडे ५०० १२५
५३ विकास कुलकर्णी ५०० १२५
५४ रविकांत गाडरे ५०० १२५
५५ स्वामी दळवी १००० २५० ९८२२२६९०९८
५६ आदेश कावरखे ५०० १२५ ७७७६९६७४४१
५७ राम ढाकणे १००० २५० ९७६६७६६२२९
५८ भागवत चव्हाण ६०० १५० ९६०४१०९१२१
५९ विशाल कुलट ५०० १२५ ७३८७९०५७३४
६० राहुल कुलकर्णी ५०० १२५
६१ विनोद गायकवाड १५०० ३७५ ९०२१८३५६५०
६२ गोपाल मोकलकर ५०० १२५
६३ विलास काकडे १००० २५०
६४ विनोद गोरे ५०० १२५
६५ दिलीप अहिनवे ३००० ७५०
६६ भाऊसाहेब सूर्यवंशी १५०० ३७५
६७ संदेश घोले १००० २५०
६८ पवन चव्हाण ५०० १२५ ८४५९६९५३००
६९ सुनील माकोडे ५०० १२५
७० सुरेश पाटील ५०० १२५
७१ पद्माकर मंडोधरे ५०० १२५ ९४२१७३९०९३
७२ बाळासाहेब फुलपगार ५०० १२५
७३ भास्कर सूर्यवंशी ५०० १२५
७४ अजमेर शेख ६०० १५०
७५ सरिता डोंगरे ३०० ७५ ९९६०४२५१३५
७६ सचिन भामरे ५०० १२५
७७ प्रकाश मराठे ५०० १२५ ९४२१५२१०७०
७८ राजू शिंदे ५०० १२५ ९४०३४४९४०३