बाळकडू अर्थसहाय्य (जाहिरात बुकिंग) योजनेमध्ये सहभागी पत्रकारांची यादी २०२२

सन २०२२ सालामध्ये देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्य (जाहिरात बुकिंग) योजनेतील पत्रकारांची नावे व दिलेले अर्थसहाय्य यांची यादी पुढीलप्रमाणे. या योजनेत सहभाग घेतलेल्या पत्रकारांचा आभारी आहे.

१.

२.

३.

४.

५.