जळगाव

जळगाव जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर – वार्षिक वर्गणी १०००/- रुपये)
कालावधी : १ जानेवारी २०२०  ते ३१ डिसेंबर २०२०
१)
२)
३)
४)
५)

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर – वार्षिक वर्गणी १००/- रुपये)
कालावधी : १ जानेवारी २०२०  ते ३१ डिसेंबर २०२०

०१० चोपडा विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०११ रावेर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१२ भुसावळ विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१३ जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१५ अमळनेर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१६ एरंडोल विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१७ चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१८ पाचोरा विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०१९ जामनेर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०२० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

Leave a R